WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Джерела формування фінансових ресурсів, чинники, що впливають на їх динаміку - Курсова робота

Джерела формування фінансових ресурсів, чинники, що впливають на їх динаміку - Курсова робота

законодавством;
" вільне розпорядження прибутком, що залишився після внесення платежів, установле-них законодавством;
" самостійне здійснення підприємцем юридичною особою зовнішньоекономічної діяль-ності, вікористання будь-яким підприємцем належної йому частки валютної виручки насвій
розсуд.
5
Відповідно до таких принципів суб єкт підприємницької діяльності повинен мати певні ознаки, без яких його не визнають юридичною особою. По-перше, підприємство має мати у своїй власності, господарському віданні або оперативному управлінні відокремлене майно, яким здатне відповідати за зобов язаннями, що виникають в процесі господарської діяльності у взаємовідносинах з іншими юридичними, фізичними особами, кредиторами чи бюджетом, та не мати у своєму складі інших юридичних осіб; по-друге, у відповідності з чинним законодавством може укладати всі види господарських угод з партнерами, постачальниками сировини, матеріалів, паливно-енергетичних ресурсів, комплектуючих та з іншими особами, а також мати право бути позивачем чи відповідачем у суді при невиконанні зобов язань як за законодавством, так і укладеними угодами; по-третє, будь-яке підприємтсво повинно мати самостійний баланс, розрахунковий (поточний) та інші рахунки в установах банку, пра-вильно вести облік витрат на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг), своєчасно подавати становлену державними органами звітність; і ще для підтвердження свого існуван-ня та дієздатності підприємство має мати своє найменування, печатку, знак для товарів та послуг, місцезнаходження, поштову адресу, що визначається місцем органу його державної реєстрації.
Також якщо власник (власники) майна вирішив створити певне підприємство, йому необхідно спочатку вибрати напрям своєї діяльності. Згідно з "Господарським кодексом України" основними напрямами є:
1. Виробничий включає обгрунтування асортименту продукції, послуг, робіт та їх обсягів; оптимізацію виробничих потужностей; формування кадрового потенціалу; забезпе-чення виробництва сировиною та енергетичними ресурсами; забезпечення належного ре-монтного та транспортного обслуговування;
2. Науково-дослідний охоплює науково-дослідну роботу і розробки; технологічну і конструторську підготовку виробництва; впровадження технічних і організаційних ново-введень та реалізацію інвестиційної політики;
3. Комерційний важливий аспект діяльності підприємства. Успіх комерційної діяльності значною мірою залежить від ефективної організації і проведення маркетингових досліджень, які спрямовуються на досягнення довгострокових цілей розвитку підприємства, всебічне вивчення смаків та бажань споживачів, активне пристосування до ринку, вироб-ництво продукції, яка відповідає попиту, а також спрямовуються на формування попиту та стимулювання збуту.
Для забезпечення ефективної підприємницької діяльності та кваліфікованого управ-ління, що мріє і планує мати кожен підприємець при створенні фірми, важливо визначити вид і форму свого підприємства, яке може бути [5, ст. 9]:
1) за метою і характером діяльності:
ў комерційне, метою якого є одержання прибутку;
ў некомерційне, яке не ставить собі за мету отримання грошових економічних результатів (благодійні фонди і організації);
2) за формою власності:
ў приватне ( а) індивідуальне, засноване на власності однієї особи без права найму робо-чої сили; б) сімейне, засноване на власності й праці однієї сім ї; в) приватне, засноване на власності однієї особи з правом найму робочої сили);
ў колективне (засноване на власності колективу працівників підприємства, кооперативу, громадської організації);
ў державне (засноване на власності держави, в тому числі казенне);
ў муніципальне (державне комунальне підприємство, засноване на власності громади адміністративно-територіальних одиниць);
ў спільне (засноване на власності фізичних або юридичних осіб різних держав);
ў підприємство іноземних громадян або організацій (засноване виключно на власності фі-зичних чи юридичних осіб іноземних держав);
3) за правовим статусом і формою господарювання:
ў одноосібне приватне власником є фізична особа або сім я, що отримує дохід; несе весь тягар ризику;
ў кооперативне добровільне об єднання громадян з метою спільного ведення госпо-дарської діяльності;
ў орендне має в основі формування договірні відносини між фізичними чи юридич-ними особами з приводу тимчасового володіння і користування майном;
ў господарське товариство передбачає об єднання капіталів двох або більше юридич-
7
них чи фізичних осіб за умов спільного розподілу прибутку, контролю результатів бізнесу, активної участі у здійсненні бізнесової діяльності. Основою взаємовідносин між партнерами є договір. За ступенем участі партнерів-засновників у діяльності підприємства та відпові-дальності за її результати розрізняють:
" товариство з повною відповідальністю (всі учасники займаються спільною підприєм-ницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за її результати не лише своїми част-ками у статутному фонді, а й власним майном);
" товариство з обмеженою відповідальністю (учасники несуть відповідальність за госпо-дарську діяльність у межах своїх внесків у вигляді майна, грошових коштів, продуктів інте-лектуальної власності тощо);
" командитне товариство (поряд з учасниками, які несуть повну відповідальність за зобо-в язаннями товариства всім своїм майном, включає принаймні одного учасника, відпові-дальність якого обмежується внеском у майно підприємства, але не особистим майном. Цей учасник називається командитом);
" акціонерне товариство відкритого чи закритого типу (власність підприємства розподі-лена на частини і власниками вважаються акціонери, які мають обмежену відповідальність у розмірі свого внеску в акціонерний капітал; весь прибуток належить акціонерам і поділяєть-ся на дві частини: перша розподіляється серед акціонерів у вигляді дивідендів; друга це нерозподілений прибуток, що використовується на реінвестування; функції власності і конт-ролю поділені між власниками та менеджерами);
4) за національною належністю капіталу:
ў національне (капітал підприємства належить підприємцям своєї країни);
ў іноземне (капітал підприємства повністю є власністю іноземних громадян);
ў змішане (капітал підприємства належить громадянам різних країн);
5) за галузево-функціональним видом діяльності: промислове, сільськогосподарське, буді-вельне, транспортне, торгівельне, лізингове, банківське та ін.
Існуть й інші класифікаційні ознаки підприємств: за

 
 

Цікаве

Загрузка...