WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Санаційна спроможність підприємства, порядок проведення санаційного аудиту - Реферат

Санаційна спроможність підприємства, порядок проведення санаційного аудиту - Реферат

підприємства;
- прагнення за рахунок вкладень у виробничі запаси захистити грошові активи підприємства від знецінення під впливом інфляції;
- нераціональність вибраної господарської стратегії, унаслідок чого значну частину поточних активів іммобілізовано в запасах, лік відність яких може бути дуже низькою.
За значного збільшення запасів і витрат необхідно проаналізувати, чи не відбувається це збільшення за рахунок необгрунтованого відволікання активів з виробничого обороту, що призводить до збільшення кредиторської заборгованості та погіршання фінансового стану підприємства.
Найважливішим показником, який розраховується в процесі са-наційного аудиту, є коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кал). Він показує частину короткострокової заборгованості, яку підприємство має можливість погасити в найближчий період, і визначається як відношення суми грошових засобів та короткострокових фінансових вкладень до суми короткотермінових (поточних) зобов'язань:
Кал = (ряд. 250 + ряд. 260 + ряд. 270 + ряд. 280 + ряд. 290) / ряд. 750 балансу
Коефіцієнт абсолютної ліквідності вважається достатнім, якщо він перевищує 0,2. За порушення даної умови підприємство вважають неплатоспроможним.
З метою визначення величини чистих грошових потоків, які за-лишаються в розпорядженні підприємства, використовується показник Cash-Flow. Даний показник розраховують підсумовуванням прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства у визначеному періоді, й амортизаційних відрахувань, нарахованих у цьому самому періоді. Доцільно також обчислювати коефіцієнт співвідношення Cash-Flow і заборгованості (нетто):
де КФВ - короткострокові фінансові вкладення.
Цей коефіцієнт показує здатність підприємства розрахуватись зі своїми боргами за рахунок результатів господарської діяльності.
Крім розглянутих показників, у процесі причинно-наслідкового аналізу діяльності підприємства, що перебуває у фінансовій кризі, за необхідності можуть бути розраховані й інші коефіцієнти, наприклад маневреність робочого капіталу, оборотність запасів та ряд інших. Якщо підприємство є прибутковим, то аналізується також процес формування й розподілу прибутку. Наявність довгострокових фінансових вкладень указує на інвестиційну спрямованість підприємства. Якщо в результаті аналізу фінансово-господарського стану підприємство визнають неплатоспроможним, рекомендується додатково вивчити склад інвестиційних цінних паперів підприємства, дати оцінку їхній ліквідності, а також доцільності відволікання коштів у названі вкладення.
Важливим елементом санаційного аудиту є аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства та виявлення "слабких місць" у цій сфері. Особлива увага звертається на аналіз витрат на виробництво. На підставі первинних бухгалтерських документів визначається сума витрат у собівартості продукції, які не пов'язані з виробничо-господарською діяльністю. При цьому аналізується фактична (у натуральному та вартісному виразі) наявність сировини, матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів, інших товарно-матеріальних цінностей, які не мають відношення до виробництва продукції. На цій основі розробляються рекомендації щодо їх дальшого використання, у тім числі продажу.
Аналізується також рух основних фондів та амортизаційних від-рахувань. Звертається увага на основні фонди, що їх придбано, реалізовано, ліквідовано або здано в оренду протягом останніх періодів. Показники завантаженості основних фондів, зносу, матеріало та енергомісткості, прогресивності технологічних процесів порівнюються з аналогічними показниками діяльності підприємств, найліпших у своїй галузі.
Крім того, досліджуються тенденції зміни таких статей, як незавершені капітальні вкладення та майно в оренді, оскільки ці активи не беруть участі у виробничому обороті і, за певних умов, збільшення їх частки може негативно вплинути на результативність фінансової і господарської діяльності підприємства. На основі результатів оцінки визначають можливості їх реалізації (в рахунок погашення заборгованості) чи приватизації.
У процесі санаційного аудиту необхідно зробити висновок про конкурентоспроможність продукції та про причини її недостатнього рівня. З цією метою досліджуються стан реалізації, ціни, основні споживачі продукції та конкуренти. Аналізуються також обсяги та номенклатура продукції, рівень монополізму в галузі.
Значна залежність підприємства від монопольних постачальників сировини, матеріалів та кооперованих поставок може призвести до перебоїв у функціонуванні. Тому в процесі санаційного аудиту доцільно визначитися щодо географії поставок у цілому та в розрізі окремих постачальників.
Аналізуючи показники праці, досліджують динаміку чисельності працівників та рівня заробітної плати, обсяги прихованого безробіття, плинність кваліфікованих робітників та інженерно-технічних кадрів. З'ясовуються також причини, які призвели до втрат робочого часу (відсутність замовлень, сировини, утрата традиційних ринків збуту, висока ціна продукції, незадовільна робота обладнання, відсутність маркетингових досліджень тощо), робиться висновок про відповідність (невідповідність) кількості працівників потребам виробництва.
Причиною незадовільного фінансового стану підприємства може бути також утримання на його балансі значної кількості об'єктів соціально-культурного призначення, тому слід висвітлити стан виконання постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня 1996 року "Про поетапну передачу до комунальної власності об'єктів соціальної інфраструктури".
Аналізуючи фінансово-господарський стан підприємства, не можна обминути Закон України від 25 червня 1991р. "Про охорону навколишнього середовища". Необхідно звернути увагу на наявність очисних споруд, їхній стан та використання, а також вплив виробництва на навколишнє середовище. Крім того, використовують інформацію про розмір сплачених штрафних санкцій за забруднення довкілля.
На підставі даних, одержаних в результаті санаційного аудиту, розробляють загальні висновки та пропозиції щодо доцільності ліквідації чи санації підприємства. Якщо виробничий потенціал підприємства зруйновано, структура балансу незадовільна, ринки збуту продукції втрачено, стратегія розвитку підприємства відсутня, то, як уже було сказано, приймається рішення про консервацію та ліквідацію цієї господарської структури.
Тут слід зазначити, що Кабінет Міністрів України своєю постановою дозволив Міністерству промисловості приймати рішення про консерваціюосновних фондів та про тимчасове виведення з експлуатації виробничих потужностей як державних підприємств, так і підприємств інших форм власності. Затверджено також положення про порядок здійснення такої консервації. При цьому встановлено, що витрати на проведення консервації та розконсервації виробничих потужностей покриваються за рахунок прибутку підприємств, який залишається після внесення платежів у бюджет.
Якщо санаційний аудит показав, що підприємство має реальну можливість відновити платоспроможність, має достатньо підготовлений менеджмент, ринки збуту продукції, а також реальні можливості для залучення фінансових ресурсів зовнішнього санатора, то приймається рішення про проведення фінансового оздоровлення підприємства.

 
 

Цікаве

Загрузка...