WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Організація обліку та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства - Дипломна робота

Організація обліку та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства - Дипломна робота

складу елемента "Відрахування на соціальні заходи" включаються:
- відрахування на пенсійне забезпечення;
- відрахування на соціальне страхування;
- страхові внески на випадок безробіття;
- відрахування на індивідуальне страхування персоналу підприємства;
- відрахування на інші соціальні заходи.
До складу елемента "Амортизація" включається сума нарахованої амортизації основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів.
До складу елемента "Інші операційні витрати" включаються витрати операційної діяльності, які не увійшли до складу попередніх елементів, зокрема витрати на відрядження, на послуги зв'язку, плата за розрахунково-касове обслуговування тощо[38, с.507].
Облік фінансових результатів ведеться на підприємстві на рахунку 79 "Фінансові результати". На цьому рахунку відображають операції по формуванню кінцевого фінансового результату діяльності підприємства в звітному році.
По дебету рахунку 79 відображаються витрати ТзОВ "Крона", а по кредиту - доходи підприємства. Зіставлення оборотів по дебету кредиту за звітний період показує кінцевий фінансовий результат звітного періоду.
На рахунку 70 "Дохід від реалізації" ТзОВ "Крона" відображає доходи отримані від реалізації продукції протягом звітного періоду. Тому на рахунку 70 зараховується щомісячна сума доходу, отриманого від реалізації і робиться запис:
-Д-т рах. 301 "Каса в національній валюті"
- К-т рах. 70 "Дохід від реалізації"
На рахунку 71 "Інший операційний дохід" підприємство відображає інші доходи, які виникли під час операційної діяльності ТзОВ.
Рахунок 73 "Інші фінансові доходи" призначений для відображення на ньому дивідендів, процентів по кредитах отриманих, облігаціях випущених, фінансовій оренді. При отриманні такого прибутку підприємство робить запис:
- Д-т рах. 311 "Каса в національній валюті"
- К-т рах. 73 "Інші фінансові доходи"
Собівартість реалізованої продукції підприємство відображає на рахунку 90 "Собівартість реалізації". На цьому рахунку зараховується щомісячна сума витрат понесених при придбанні та реалізації продукції і робиться така бухгалтерська проводка на списання собівартості реалізованих товарів:
-Д-т 90 "Собівартість реалізації"
-К-т 28 "Товари"
Рахунок 92 "Адміністративні витрати" призначений для відображення адміністративних витрат понесених підприємством (придбання та утримання основних засобів адміністративного призначення, нарахування заробітної плати адміністративного персоналу та нарахування на неї).
В кінці кожного звітного періоду всі доходи і витрати підприємства списуються на рах. 79 "Фінансові результати". В Д-т рахунку відображають списання витрат понесених протягом звітного періоду, а по К-т - списання отриманих доходів. Потім залишок по 79 рахунку списується на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" і вже після цього ми можемо сказати про результати діяльності підприємства (прибуткові чи збиткові).
Підприємство самостійно визначає напрям використання прибутку, що залишається в його розпорядженні.
Для узагальнення інформації про доходи від операційної, інвестиційної, фінансової, надзвичайної діяльності підприємства (за кредитом рахунків 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76) та фінансові результати підприємства від звичайної діяльності й надзвичайних подій (за кредитом рахунку 79) призначено Журнал-ордер по 79 рахунку.
На підставі первинних документів дані про доходи та фінансові результати діяльності відображаються в облікових регістрах, які потім використовуються для заповнення Головної книги та фінансової звітності (рис 2.1).
Введення даних для заповнення Журналу-ордеру здійснюються на підставі первинних документів і зведених відомостей про доходи та фінансові результати діяльності.
Рис.2.1 Порядок відображення доходів і фінансових результатів.
Дані Журналу-ордеру по 79 рахунку використовуються для складання Звіту про фінансові результати, тому цей обліковий регістр є своєрідним інформаційним носієм, правильне розуміння якого дозволяє приймати ефективні управлінські рішення (див. табл. 2.1).
Таблиця 2.1
Використання даних Журналу-ордеру для заповнення Звіту про фінансові результати
Журнал-ордер Звіт про фінансові результати
70 "Дохід від реалізації" Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 040, розділ 1
71 "Інший операційний дохід" Інші операційні доходи, рядок 060, розділ 1
(за вирахуванням ПДВ)
72 "Дохід від участі в капіталі"
Дохід від участі в капіталі, рядок 110, розділ 1
73 "Інші фінансові доходи" Інші фінансові доходи, рядок 120, розділ 1
74 "Інші доходи" Інші доходи, рядок 130,розділ 1
(за вирахуванням ПДВ)
75 "Надзвичайні доходи" Надзвичайні доходи, рядок 200, розділ 1
76 "Страхові платежі" Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 040, розділ 1
Аналітичний облік реалізованої продукції має на меті виявити ефективність (рентабельність) реалізації окремих видів або груп продукції (товарів), виконаних робіт і наданих послуг, а також за формами реалізації, регіонами і іншими парметрами.
Ці складні цілі примушують вести аналітичний облік в декількох розрізах: перший напрям - по видах продукції, що реалізується, по групах товарів; другий напрям -- за формами реалізації. У аналітичному обліку відбиваються: виручка від реалізації; податок на додану вартість і акцизи; собівартість та результат (прибуток або збиток) від реалізації.
2.3 Порядок складання звітності з обліку фінансових результатів на підприємстві
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про фінансові результати та її розкриття уфінансовій звітності визначає П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати".
Звіт про фінансові результати складається з трьох розділів:
І. Фінансові результати.
ІІ. Елементи операційних витрат.
ІІІ. Розрахунок показників прибутковості акцій.
Розділ І"Фінансові результати". Побудований згідно з класифікацією доходів і витрат за видами діяльності та функціями, що забезпечують послідовне зіставлення доходів і витрат для визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду. Дотримує всі вимоги МСБО - виділяються показники, які дають змогу визначити фінансовий результат від надзвичайної та звичайної діяльності з розподілом її на операційну, фінансову та інвестиційну.
Розділ II"Елементи операційних витрат". Назва свідчить про те, що в ньому надається інформація про витрати в розрізі економічних елементів (не затрат на виробництво (витрат обігу), а лише операційних витрат).
Розділ ІІІ"Розрахунок показників прибутковості акцій". Заповнюється тільки акціонерними товариствами, прості акції яких вільно продаються і купуються на фондових біржах, включаючи товариства, які знаходяться в процесі випуску таких акцій. Це новий розділ який відповідає вимогам МСБО.
Доходи і витрати включаються до складу звіту про фінансові результати на підставі принципів нарахування і відповідності.
Визначення доходів і витрат у фінансових звітах під час їх

 
 

Цікаве

Загрузка...