WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Організація обліку та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства - Дипломна робота

Організація обліку та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства - Дипломна робота

Керівництво, яке не провело розрахунку із своїми працівниками, тобто виникла заборгованість, притягається до відповідальності. Працівник в якого є заборгованість за заробітною платою може подати в суд на підприємство. В таких випадках керівництво виплачує заробітну плату, державне мито і в деяких випадках, з гарними адвокатами, працівника - моральні збитки.
Розрахунки з бюджетом та бюджетними організаціями проводяться робітниками бухгалтерії, у відповідності з законодавчими документами.
2.2Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів на підприємстві
Бухгалтерський облік на ТзОВ "Крона" повністю автоматизовано. На різних рівнях управління застосовується комп'ютерна програма "1С:Бухгалтерія". Ця програма має повний набір функцій для ведення бухгалтерського і фінансового обліку від формування та друку первинних бухгалтерських документів, журналів-ордерів, обігових відомостей і всіляких виписок до них, до головної книги, балансу підприємства, вихідних форм для аналізу господарської діяльності підприємства, звітних документів для Державної податкової інспекції.
Кінцевий фінансовий результат (прибуток або збиток) складається з доходів від реалізації продукції, інших операційних доходів, інших фінансових доходів, інших доходів та собівартості реалізації, адміністративних витрат, витрат на збут, фінансових витрат.
Під доходами розуміють збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власним)[7].
Для визнання доходу повинно відбутись не лише надходження активу або зменшення зобов'язання, але і фінансовий наслідок цих подій, в якості якого виступає збільшення власного капіталу (крім внесків учасників).
Доходами не визнаються:
- сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов'язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету та позабюджетних фондів;
- сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користь комітента, принципала тощо;
- сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг);
- сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг);
- сума завдатку під заставу або в погашення позики, якщо це передбачено відповідним договором тощо.
Доходи підприємства класифікуються за різними ознаками. З метою визнання доходу та визначення його суми розрізняють дохід від:
- реалізації товарів, продукції, інших активів, придбаних з метою перепродажу (крім інвестицій у цінні папери);
- надання послуг;
- використання активів підприємства іншими фізичними та юридичними особами, результатом яких є отримання процентів, дивідендів, роялті.
В залежності від виду діяльності розрізняють доходи:
- від звичайної діяльності;
- від надзвичайної діяльності.
Крім того доходи можуть виникати в результаті операційної, фінансової та інвестиційної діяльності
1.Надзвичайна діяльність
- доходи від надзвичайних подій(відшкодування збитків від надзвичайних подій(платежі від страхових компаній)тощо)
2.Звичайна діяльність
а)операційна діяльність
- основна діяльність(доходи від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг)
- інша діяльність(витрати на дослідження та розробки, собівартість реалізованої валюти, визнані штрафи та пені, безнадійні борги тощо).
б)інвестиційна діяльність
- доходи від участі в капіталі(доходи від інвестицій в асоційовані або спільні підприємства, які обліковуються за методом участі в капіталі)
- фінансові доходи ( дивіденди , проценти по кредитах отриманих, облігаціях випущених, фінансовій оренді, крім тих, що відображаються на рахунку 72"Доходи від участі в капіталі")
в)інша діяльність
- інші доходи (доходи від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів, списання необоротних активів, втрати від не операційних курсових різниць тощо).
Дохід оцінюється за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана або підлягає отриманню. Сума доходу, яка виникає в результаті господарської операції, як правило, визначається шляхом домовленості між підприємством і покупцем або користувачем активу. Вона оцінюється за справедливою вартістю отриманої компенсації або тієї компенсації, яку може бути отримано, з урахуванням суми будь-якої торговельної знижки, що надається підприємством.
При фінансовій оцінці доходу та побудові бухгалтерського обліку суттєвим є правильне тлумачення двох різновидів доходу: валового та чистого.
Валовий дохід містить у собі економічну вигоду, яку підприємство одержало (або має одержати). Суми, які утримуються в формі податків (акцизний збір, податок на додану вартість тощо), не приносять економічної вигоди. Тому вони виключаються із валового доходу та завершують процес формування чистого доходу.
Чистий дохід - це зменшений валовий дохід на економічні елементи, які визначені законодавчо. До чистого доходу не включаються суми, які отримуються від імені третьої сторони, податок на додану вартість, акциз, мито, будь-які надані торговельні знижки тощо.
Дохід оцінюють в наступному порядку:
1) дохід, що підлягає отриманню або вже отриманий, виражається у сумі справедливої вартості;
2) у разі відстрочення платежу, внаслідок чого виникає різниця між справедливою вартістю та номінальною сумою коштів або їх еквівалентів,
які підлягають отриманню за продукцію (товари, роботи, послуги та інші активи), така різниця визнається доходом у вигляді відсотків;
3) сума доходів за бартерними контрактами визначається:
- за справедливою вартістю отриманих активів, робіт, послуг або тих, що підлягають отриманню, зменшеної або збільшеної відповідно на суму переданих або отриманих коштів та їх еквівалентів;
- при неможливості визначення справедливої вартості отриманих активів,робіт, послуг або таких, що підлягають отриманню, дохід визначається за справедливою вартістю переданих активів, робіт, послуг за даним бартерним контрактом.
Під витратами розуміють зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу[8].
Згідно із П(С)БО №16 "Витрати", витрати операційної діяльності групуються за такими економічними елементами:
- матеріальні затрати;
- витрати на оплату праці;
- відрахування на соціальні заходи;
- амортизація;
- інші операційні витрати.
До складу елемента "Матеріальні затрати" включається вартість витрачених у виробництві:
- сировини й основних матеріалів;
- купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів;
- палива й енергії;
- будівельних матеріалів;
- запасних частин;
- тари й тарних матеріалів;
- допоміжних та інших матеріалів.
До складу елемента "Витрати на оплату праці" включається:
- заробітна плата за окладами й тарифами;
- премії та заохочення;
- матеріальна допомога;
- компенсаційні виплати;
- оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу;
- інші витрати на оплату праці.
До

 
 

Цікаве

Загрузка...