WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Організація обліку та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства - Дипломна робота

Організація обліку та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства - Дипломна робота

призначення, організація та впровадження сучасних форм торговельного обслуговування, рекламні роботи; проведення виставок.
Предметом дослідження є організація обліку та фінансових результатів, порядок формування фінансових показників для проведення аналізу діяльності підприємства для прийняття відповідних управлінських рішень.
Методи дослідження. У дипломній роботі використовувались такі методи як системний аналіз - для деталізації і розчленування об'єкта дослідження на окремі важливіші складові елементи; конкретизація - для обґрунтування змісту форм облікового забезпечення; дослідження документів та реєстрів обліку за формою та змістом - для виявлення їхньої відповідності щодо адекватності вимогам стандартів; порівняння - для зіставлення даних підприємства у динаміці; групування - для визначення залежностей одних показників від інших; порівняння - для зіставлення даних звіту про фінансові результати у динаміці; середніх і відносних величин - для глибшого розуміння сутності і причини відхилення його змін; горизонтальний і вертикальний аналізи - для визначення рівня впливу і питомої ваги кожного окремого показника на загальний результат із плином часу.
Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що в роботі використано і проаналізовано наукову і методичну літературу з обраної теми дослідження, обґрунтовано особливості обліку фінансових результатів та порядок складання звітності на підприємстві, сформувати рекомендації для покращення показників фінансової діяльності досліджуваного об'єкту.
Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що результати аналізу та рекомендації будуть застосовані ТзОВ "Крона" м. Івано-Франківськ для покращення фінансової діяльності підприємства.
Обсяг і структура роботи. Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та пропозицій, списку використаних джерел, додатків. Робота викладена на 87 сторінках, ілюстрована 8 таблицями, 7 рисунками та додатками. Список використаних джерел включає 55 найменувань.
У вступі викладено актуальність обраної теми, об'єкт і предмет дослідження, методи його проведення, наукову новизну і практичне значення отриманих результатів.
У першому розділі "Основні теоретичні засади організації обліку і аналізу фінансових результатів діяльності підприємства" досліджується економічна природа категорії "прибуток (збиток)" та формування фінансових результатів, порядок формування фінансових показників для проведення аналізу діяльності підприємства, охарактеризована організація обліку фінансових результатів.
У другому розділі "Порядок ведення обліку фінансових результатів на ТзОВ "Крона"" описано структуру підприємства, вивчено організацію, особливості обліку фінансових результатів та порядок складання звітності на об'єкті дослідження.
У третьому розділі "Аналіз фінансових результатів діяльності та використання прибутку" визначено систему показників для аналізу, проведено оцінку ділової активності на прикладі діяльності підприємства ТзОВ "Крона", досліджено показники рентабельності.
У висновках узагальнені результати та сформовані рекомендації для покращення показників фінансової діяльності досліджуваного об'єкту.
Розділ І
ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
1.1Поняття фінансових результатів та порядок їх формування
Фінансовим результатом господарської діяльності підприємства є прибуток або збиток. Прибуток в основному утворюється в результаті продажу (реалізації) готової продукції (послуг, товарів). Крім того, підприємство може продавати (реалізовувати) інші матеріальні цінності і послуги допоміжних виробництв та господарств, а також мати доходи і збитки, що збільшують або зменшують розмір прибутку від інвестиційної та фінансової діяльності.
Прибуток є важливішим узагальнюючим показником, що характеризує кінцевий результат діяльності підприємства. Від розміру прибутку, отриманого підприємством, залежать формування оборотних коштів, виконання зобов'язань перед бюджетом, платоспроможність підприємства, доходи акціонерів тощо.
Прибуток формується поступово протягом фінансово-господарського року. Більшу частину прибутку становить прибуток від реалізації продукції, одержаний у вигляді різниці між виручкою від реалізації продукції і витратами на її виробництво та збут.
Метою складання Звіту про фінансові результати є надання користувачам правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки та збитки за звітний період. Цей звіт вважається одним з найбільш інформативних документів звітності, оскільки містить інформацію про динаміку прибутку підприємства.
Показники діяльності підприємства у формі №2 групуються в розрізі видів діяльності (див. рис. 1.1).
Рис. 1.1. Види діяльності підприємства
Таким чином, на формування чистого прибутку підприємства впливають фінансові результати, отримані в наслідок здійснення операційної, інвестиційної, фінансової діяльності, та фінансові результати, одержані внаслідок настання надзвичайних подій. Така класифікація фінансових результатів діяльності підприємства відіграє важливу роль при розрахунку показників дохідності (рентабельності) підприємства[32, с.48].
На підприємстві можливі доходи, втрати, які не пов'язані з реалізацією продукції, але збільшують або зменшують суму прибутку або збитків, - це фінансові результати, отримані від інвестиційної та фінансової діяльності, а також результати, які пов'язані з надзвичайними подіями.
Поняття фінансових результатів діяльності трактується в П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати".
Прибуток - сума, на яку доходи перевищують пов'язані а ними витрати.
Збитки - перевищення суми витрат над сумою доходів, для отримання яких здійснені ці витрати.
Визначення фінансового результату полягає у визначенні чистого прибутку (збитку) звітного періоду. З цією метою в бухгалтерському обліку передбачається послідовне зіставлення доходів та витрат.
В бухгалтерському обліку чистий прибуток (збиток) формується поступово протягом фінансово-господарського року від усіх видів звичайної та надзвичайної діяльності та включає:
- чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, послуг);
- валовий прибуток (збиток);
- фінансові результати від операційної діяльності;
- фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування;
- фінансові результати від звичайної діяльності;
- фінансові результати від надзвичайної діяльності;
- чистий прибуток (збиток).
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) податку на додану вартість, акцизного збору, інших зборів, знижоктощо.
Різниця між чистим доходом і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) називається валовим прибутком (збитком).
Що стосується фінансового результату від операційної діяльності, то він визначаються як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу,

 
 

Цікаве

Загрузка...