WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Організація обліку та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства - Дипломна робота

Організація обліку та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства - Дипломна робота

звичайної діяльності, яка не є фінансовою і операційною 74 "Інші доходи" 79 "Фінансові результати"
19 Списано дохід, одержаний підприємством у звітному періоді внаслідок надзвичайних подій 75 "Надзвичайні доходи" 79 "Фінансові результати"
Додаток Б
Можливості аналізу фінансових результатів за інформацією обліку П(С)БО

п/п Завдання аналізу фінансових результатів
Зміст досліджуваних показників
1. Загальна оцінка досягнутого рівня - обсяг і динаміка валового, чистого прибутку (збитку) в цілому і за видами діяльності;
- рентабельність авансового капіталу і витрат та її динаміка
2. Структурні зміни у формуванні фінансових результатів - зміна питомої ваги прибутку (збитку) звичайної і надзвичайної діяльності;
- зміна питомої ваги прибутку (збитку) операційної, інвестиційної та фінансової діяльності;
- зміна частки прибутку (збитку) від участі в капіталі;
- вплив податків і зборів на формування чистого прибутку (збитку)
3. Резерви збільшених фінансових результатів - обсяг втрат прибутку у зв'язку з неправильним визнанням доходів і витрат;
- обсяг недоотримання прибутку за факторами обсягу, структури, собівартості і цін;
- обсяг втрат прибутку від участі в капіталі
4. Фінансові результати акціонерної діяльності - зміна чистого прибутку в розрахунку на просту акцію;
- дивіденди на просту акцію;
- частка прибутку (збитку) від інвестицій в асоційовані підприємства від спільної діяльності і від інвестицій у дочірні підприємства;
- зміна чистого прибутку власників простих акцій під впливом дивідендів на привілейовані акції
5. Відносні характеристики прибутковості (збитковості) - співвідношення валового (чистого) прибутку до всього авансованого (власного чи залученого) капіталу;
- співвідношення чистого прибутку до фінансових інвестицій (у тому числі довгострокових і поточних);
- дивіденди на акціонерний капітал;
- рентабельність акцій;
- інші
Додаток В
Показники звіту про фінансові результати та джерела інформації
Стаття звіту про фінансові результати Код
рядка Джерела інформації та
інші примітки
Дохід (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг) 010 Кредит рахунка 70
Податок на додану вартість 015 Кредит рахунка 64 в частині ПДВ
Акцизний збір 020 Кредит рахунка 64 в частині АЗ
Інші вирахування з доходу 030 Рахунок 704
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
035
Ряд.010 мінус сума рядків 015-013
Собівартість реалізованої продукції(товарів, робіт, послуг)
040
Рахунок 90
Валовий
прибуток
050
Ряд. 035 мінус ряд. 040
збиток 055 Ряд.035 мінус ряд. 040
Інші операційні доходи 060 Рахунок 71
Адміністративні витрати 070 Рахунок 92
Витрати на збут 080 Рахунок 93
Інші операційні витрати 090 Рахунок 090
Фінансові результати від операційної діяльності
прибуток
збиток 100
105 Ряд.050 або 055 плюс ряд.060 мінус сума рядків 070,080,090
Доход від участі в капіталі 110 Рахунок 72
Інші фінансові доходи 120 Рахунок 74
Фінансові витрати 140 Рахунок95
Втрати від участі в капіталі 150 Рахунок 96
Інші витрати 160 Рахунок 97
Фінансові результати від операційної діяльності до оподаткування
прибуток
збиток 170
175 Ряд. 100 або 105 плюс рядки 110, 120, 130 мінус сума рядків 140, 150, 160
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 Субрахунок 981
Фінансові результати від звичайної діяльності
прибуток
збиток 190
195 Ряд. 170 або 175 мінус ряд.180
Надзвичайні
доходи
200
Рахунок 75
витрати 205 Рахунок 99
Податки з надзвичайного доходу 210 Субрахунок 982
Чистий:
прибуток
збиток 220
225 Ряд. 190 або 195 плюс або мінус ряд.200, ряд.210, ряд.205
Додаток Г
Формування фінансових результатів
1. Фінансові результати.
1.1. Дохід (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг)
1.2. Податок на додану вартість
1.3. Акцизний збір
1.4. Інші вирахування з доходу
1.5. Чистий дохід (п.1.1 - п.1.2 - п. 1.3 - п. 1.4)
2. Собівартість реалізованої продукції
3. Валовий (п.1.5 - п. 2)
3.1. Прибуток
3.2. Збиток
4. Інші операційні доходи
5. Адміністративні витрати
6. Витрати на збут
7. Інші операційні витрати
8.Фінансові результати від операційної діяльності
(п. 3 + п. 4 - п. 5 - п.6)
8.1 Прибуток
8.2 Збиток
9. Дохід від участі в капіталі
10. Інші фінансові доходи
11. Фінансові витрати
12. Втрати від участі в капіталі
13. Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування
(п. 8 + п. 9 + п. 10 - п. 11 - п. 12)
13.1. Прибуток
13.2. Збиток
14. Податок на прибуток від звичайної діяльності
15. Фінансові результати від звичайної діяльності
15.1 Прибуток
15.2 Збиток
16. Надзвичайні:
16.1. Прибуток (відшкодування страхових компаній).
16.2. Збиток (стихійні лиха, пожежі та інші)
17. Податки з надзвичайного прибутку
18. Чистий:
18.1. Прибуток
18.2. Збиток
Додаток Д
Аналіз показників ділової активності підприємства
№ п/п Показник Методика розрахунку Оптимальний рівень
1. Прибуток на 1грн. реалізованої продукції Прибуток від реалізації/Обсяг реалізації Більше 20
2. Коефіцієнт ділової активності Обсяг реалізації/Середня величина валюти балансу Більше 1,00
3. Коефіцієнт ефективності використання фінансових ресурсів
Прибуток/Середня величина валюти балансу
Більше 0,20
4. Коефіцієнт використання власних коштів Чистий прибуток/ Середня величина валюти балансу Більше 0,5
5. Коефіцієнт вигідності підприємства Коефіцієнт використання власних коштів/Середній коефіцієнт дохідності цінних паперів Більше 1,2
6. Продуктивність праці одного робітника Обсяг реалізації /Середньоспискова кількість робітників Залежить від напряму д-сті підп-ва
7. Фондовіддача, грн. Обсяг реалізації/Середньорічна вартість основних засобів Більше 3,0
8. Оборотність коштів у розрахунках, оборотів Обсяг реалізації/Середня дебіторська заборгованість Більше 18
9. Оборотність коштів у розрахунках, днів 360/Показник 8 Менше 20 днів
10. Оборотність виробничих запасів, оборотів Витрати на виробництво/Середні виробничі запаси Більше 8
11. Оборотність виробничих запасів, днів 360/Показник 10 Менше 45 днів
12. Тривалість операційного циклу, днів Показник 9 + Показник 11 Менше 60
13. Оборотність оборотних запасів, оборотів Обсяг реалізації/Середня величина оборотних активів Більше 7
14. Оборотність оборотних засобів, днів 360/Показник 13 Менше 52
15. Оборотність власного капіталу, оборотів Обсяг реалізації/Середня сума власного капіталу Більше 8
16. Оборотність всього капіталу Обсяг реалізації/Середня валюта балансу Більше 5
17. Коефіцієнт стійкості економічного зростання Чистий прибуток - Дивіденди, видані акціонерам/Власний капітал Більше 0,5
18. Період окупності власного капіталу, років Середня величина власного капіталу/Чистий прибуток 7 років

 
 

Цікаве

Загрузка...