WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Організація обліку та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства - Дипломна робота

Організація обліку та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства - Дипломна робота

(стратегічний) облік і сучасні проблеми розвитку теорії бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. - №11.
25. Економічний аналіз: Навчальне видання / В.Я. Дмитрук, В.Г. Магас, Л.В.Соловйова, С.М. Яременко. - К.: НМЦ Укоопспілки "Укоопосвіта", 2000. - 54с.
26. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурачевський, М.І. Горбатюк; За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченька. - К.: КНЕУ, 2001. - 540с.
27. Єлейно Я.І., Кандиба О.М., Лапішко М.Л., Смовженко Т.С. Основи фінансового аналізу. - Львів: Львівський банківський інститут Національного банку України, 2000. - 141с.
28. Загородний В.П. Бухгалтерський облік в Україні (з використанням нац. стандартів): Підручник для студентів вузів / 5-те вид., доп. і перероб. - К.: А.С.К., 2001.
29. Іхватенко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. посіб. - 3-те вид., доп. і перероб. - К.: Знання-Прес, 2002. - 190с.
30. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2000. - 152с.
31. Кобилянська О.І. Фінансовий облік: Навч. посібник. - К.: Знання, 2004. - 473с.
32. Кононенко О. Читаємо фінансову звітність. - Х.: Фактор, 2000. - 96с.
33. Контроль і ревізія. Навч. посібник. Нормативно-практичні матеріали. - 3-те вид., доп. і перероб. - Львів: Національний університет "Львівська політехніка", "Інтелект-Захід", 2004. - 328с.
34. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. Навч. посібник - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000 - 378с.
35. Косміна Р. Деякі дискусні питання сучасного бухгалтерського обліку в Україні. // Бухгалтерський облік і аудит. - 2005. - №3.
36. Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник - К.: КНЕУ, 2001.
37. Лисенко Н.М. Вдосконалення методологічних засад автоматизації обліку суб'єктів господарювання // Актуальні проблеми економіки. - 2005 - №8.
38. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Підручник. - Київ: Видавництво "Центр навчальної літератури", 2005. - 632с.
39. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансово-економічного стану підприємства: Навч. посібник. - К.: Вища школа, 2003. - 278с.
40. Мец В.О. Економічний аналіз (Збірник практичних завдань і тестів за даними П(С)БО): Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2001. - 236с.
41. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник - Київ: ЦУЛ, 2003. - 412с.
42. Національні стандарти бухгалтерського обліку: Нормативно-правові акти // Податки та бухгалтерський облік. - 2005. - №8 (спецвипуск).
43. Організація бухгалтерського обліку. Підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів. / За ред. проф. Бутинця Ф.Ф. - 3-тє вид., перероб. і доп. - Житомир: ПП "Рута", 2002. - 592с.
44. Попович П.Я. Економічний аналіз суб'єктів господарювання: Підручник. - Тернопіль: Економічна думка, 2001. - 454с.
45. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. - К.: Знання, 2004. - 654с.
46. Сопко В.В. Бухгалтерський облік. Навч. посібник / Вид. 3-тє, перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2000.
47. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз. Навчальний посібник. - 3-тє видання, перероблене. - Львів: "Новий світ - 2000", 2004.
48. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник для студ. економ. спец. вищ. навч. закл. - 6-те вид. - К.: А.С.К., 2001. - 784с.
49. Фаріон І.Д., Захарків Т.Д. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник. - Тернопіль. 2000 р.
50. Фролова Т.О. Фінансовий аналіз. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення і практичні завдання: - К.: Вид-во Європейського університету. - 2005. - 253с.
51. Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємств та її аналіз: Навч. посібник. - 2-гє вид., перероб. і доп. - Київ: ЦУЛ, 2002. - 360с.
52. Чебанова Н.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. - К.: Видавничий центр "Академія", 2002. - 672с.
53. Череп А.В. Економічний аналіз: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2005. - 160с.
54. Чернелевський Л.М. Економічний аналіз на підприємствах промисловості і торгівлі. Підручник. - К., 2003. - 312с.
55. Шиян Д.В., Строченко Н.І. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. - К.: Видавництво А.С.К., 2003. - 240с.
Додаток А
Основні бухгалтерські проводки по рахунку 79 "Фінансові результати"
Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки
Дебет Кредит
1 Списано витрати виробництва на фінансовий результат 79 "Фінансові результати" 23 "Виробництво"
2 Списано на фінансовий результат собівартість реалізованої продукції підприємствами, що використовують тільки 8 класрахунків 79 "Фінансові результати" 26 "Готова продукція"
3 Відображено нерозподілений прибуток підприємства звітного періоду 79 "Фінансові результати" 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"
4 Списано на фінансовий результат суми, що належать до виключення із складу доходів 79 "Фінансові результати" 70 "Доходи від реалізації"
5 Списано на фінансовий результат собівартість реалізації протягом звітного періоду 79 "Фінансові результати" 90 "Собівартість реалізації"
6 Списано на фінансовий результат адміністративні витрати, понесені протягом звітного періоду 79 "Фінансові результати" 92 "Адміністративні витрати"
7 Списано на фінансовий результат витрати операційної діяльності, понесені протягом звітного періоду 79 "Фінансові результати" 94 "Інші витрати операційної діяльності"
8 Списано на фінансовий результат фінансові витрати, понесені протягом звітного періоду 79 "Фінансові результати" 95 "Фінансові витрати"
9 Списано на фінансовий результат понесені протягом звітного періоду витрати від інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі 79 "Фінансові результати" 96 "Витрати від участі в капіталі"
10 Списано на фінансовий результат інші витрати, понесені протягом звітного періоду 79 "Фінансові результати" 97 "Інші витрати"
11 Списано на фінансовий результат витрати, понесені протягом звітного періоду при нарахуванні податку на прибуток, отриманий за даними бухгалтерського обліку 79 "Фінансові результати" 98 "Податки на прибуток"
12 Списано на фінансовий результат витрати, понесені протягом звітного періоду у зв'язку із надзвичайними подіями 79 "Фінансові результати" 99 "Надзвичайні витрати"
13 Відображено непокритий збиток звітного періоду 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" 79 "Фінансові результати"
14 Списано дохід, одержаний підприємством у звітному періоді внаслідок основної операційної діяльності 70 "Доходи від реалізації" 79 "Фінансові результати"
15 Списано дохід, отриманий підприємством у звітному періоді внаслідок іншої операційної діяльності 71 "Інший операційний дохід" 79 "Фінансові результати"
16 Списано дохід, одержаний підприємством у звітному періоді від інвестицій, що обліковуються за методом участі в капіталі 72 "Дохід від участі в капіталі" 79 "Фінансові результати"
17 Списано дохід, одержаний підприємством у звітному періоді від іншої фінансової діяльності 73 "Інші фінансові доходи" 79 "Фінансові результати"
18 Списано дохід, одержаний підприємством у звітному періоді від

 
 

Цікаве

Загрузка...