WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Організація обліку та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства - Дипломна робота

Організація обліку та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства - Дипломна робота

(товарів, робіт, послуг) збільшила чистий прибуток на 44492 тис. грн.; зміна собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) зменшила чистий прибуток на 7631тис. грн.; зміна операційних витрат зменшила чистий дохід на 21449 тис. грн.; зміна фінансових витрат зменшила чистий дохід на 1339 тис. грн.; зміна податку на прибуток зменшила чистий дохід на 1057 тис. грн.
7. Тривалість одного обороту обігових коштів 171 день у 2005р. проти 330 днів у 2003р., це означає, що підприємство в середньому в 2005р. витрачає 170 днів від закупівлі товарів у виробників чи посередників до отримання коштів за реалізовані товари. Тривалість операційного циклу на підприємстві складає 193 дні у 2005р., що на 34 дні менше ніж у минулому році. Тривалість перетворення товарів, на грошові кошти складає 193 дні у 2005р., 277 днів у 2004р. та 345 днів у 2003р. Підприємство живе в "борг", оскільки значення показника фінансового циклу від'ємне.
8. Позитивної оцінки заслуговує підвищення рентабельності реалізованої продукції, а зокрема зростання коефіцієнтів таких як: рентабельність активів за прибутком від звичайної діяльності, рентабельність капіталу (активів) за чистим прибутком, рентабельність власного капіталу, рентабельність виробничих фондів, рентабельність реалізованої продукції за прибутком від реалізації, рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком, рентабельність реалізованої продукції за прибутком від операційної діяльності.
9. Рентабельність капіталу за чистим прибутком склала у 2003р. 0,5%, у 2004р. - 0,4%, а у 2005р. - 0,62%, тобто 0,62% чистого прибутку припадає на 1 грн. інвестованих в активи кошти у 2005р. Що стосується рентабельності власного капіталу, то 0,88% чистого прибутку припадає на 1 грн. власного капіталу у 2003р., у 2004р. цей показник зменшився і становив 0,71%, а у 2005р. 1,04% чистого прибутку припадає на 1 грн. власного капіталу.
10. Загалом аналіз показників рентабельності показав, що дуже мала частина прибутку припадає на різні види економічних показників, зокрема: власний капітал, інвестовані в активи кошти, виробничі фонди, виручку від реалізації.
11. Аналіз резервів збільшення прибутку ТзОВ "Крона" показав, збільшення прибутку за рахунок збільшення обсягів реалізації і зниження собівартості товарної продукції становить 90852тис. грн.
Отже проведений аналіз свідчить, що діяльність ТзОВ "Крона" є прибутковою. Проте, підприємство в своєму розпорядженні має більше коштів, ніж може ефективно використати, що призводить до погіршення ефективного використання всіх видів активів та впливає на кінцевий фінансовий результат.
Для ТзОВ "Крона" в майбутніх періодах можна запропонувати:
- підвищення оборотності обігових коштів шляхом зменшення дебіторської заборгованості, що значно збільшить платоспроможність підприємства;
- вчасне погашення позик та кредитів, а також зменшення питомої ваги залучених коштів у структурі загального капіталу;
- здійснити перевірку реальності укладених договорів.
- розширення асортименту продукції та його оновлення, що призведе до збільшення конкурентоспроможності підприємства на ринку;
- покращити фінансовий стан можна за рахунок розробки нових проектів реалізації продукції, будівництво механізованих складів за прогресивними проектами;
- збільшити прибуток можливо за рахунок збільшення обсягу реалізації продукції та шляхів зниження собівартості товарної продукції.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні". - Урядовий кур'єр. - 2000. - 18 травня.
2. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань господарських операцій підприємств і організацій. - ВВР. - 2002. - № 105.
3. Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок подання фінансової звітності" - Урядовий кур'єр. - 2000. - 28 лютого.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". - ВВР. - 1999.
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс". - ВВР. - 1999.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати". - ВВР. - 1999.
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід". - ВВР. - 1999.
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" - ВВР. - 1999.
9. Білуха М. та ін. Застосування АРМ бухгалтера в обліку і контролі на підприємстві // Бухгалтерський облік і аудит. - 2003. - №12. - с.3-8.
10. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. - К.: 2000. - 692с.
11. Бутинець Ф. Ф., Економічний аналіз. Навчальний посібник, Житомир, ПП "Рута" 2001.
12. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентіввузів спеціальності 7.050 106 "Облік і аудит" / Вид. 2-ге, доп. і перероб. - Житомир: ЖІТІ, 2000.
13. Бутинець Ф.Ф. та ін. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050 106 "Облік і аудит". / Ф.Ф.Бутинець, С.В.Івахненков, Т.В.Давидюк, Т.В.Шахрайчук. За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Житомир: ПП "Рута", 2002. - 544с.
14. Бутинець Ф.Ф., Виговська Н.Г., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Контроль і ревізія: Підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів. / За редакцією проф.. Ф.Ф. Бутинця. - 3-тє вид. перероб. і доп. - Житомир: ПП "Рута", 2002. - 544с.
15. Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М. Бухгалтерський облік: облікова політика і план рахунків, звітність: Навчальний посібник для студ. вищих навч. закл. Спеціальності 7.050 106 "Облік і аудит". / За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця; 3-тє вид. перероб. і доп. - Житомир: ПП "Рута", 2001. - 512с.
16. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник / За ред. С.Ф.Голова. - Дніпропетровськ, ТОВ "Балаж-клуб", 2000.
17. Бухгалтерський облік в галузях економіки: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В.Б. Загожай, М.Ф.Базась, М.М.Матюха, В.М.Базась; За ред. В.Б.Загожая, М.Ф.Базася. - К.: МАУП, 2005. - 968с.
18. Бухгалтерський облік в Україні. Навч. посібник. За ред. Р.Л. Хом'яка. - 2-ге вид., доп. і перероб. - Львів: Національний університет "Львівська політехніка" (Інформаційно-видавничий центр "ІНТЕЛЕКТ+" Інституту післядипломної освіти), "Інтелект-Захід", 2003. - 820с.
19. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця; 6-тє вид. перероб. і доп. - Житомир: ПП "Рута", 2001.
20. Виноградська А.М. Комерційне підприємництво: сучасний стан, стратегії розвитку. Монографія, Київ, КНЕУ 2004.
21. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами. Практичний посібник. - К.: Лібра, 2004. - 880с.
22. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: 2001. Навч. посібник / За ред. М.В. Кужельного. - 6-те вид. - К.: А.С.К.,2001. - 272с. - (Економіка. Фінанси. Право)
23. Грицай О.М. Інформаційно-пошукові системи податкового і бухгалтерського обліку. // Все про бухгалтерський облік. - 2003. - 18 грудня. - с. 19-21.
24. Гуцайлюк З. Прогнозний

 
 

Цікаве

Загрузка...