WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Організація обліку та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства - Дипломна робота

Організація обліку та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства - Дипломна робота

використання:
- доходи, які підлягали отриманню та отримані у звітному періоді, а також які підлягали отриманню, але не були отримані у звітному періоді, відносяться до доходів звітного періоду і відображаються у звіті про фінансові результати. Доходи, які були отримані, але не підлягали отриманню у звітному періоді, відносяться до доходів майбутніх періодів і відображаються у розділі V пасиву балансу;
- витрати, які підлягали сплаті та були сплачені у звітному періоді, а також які підлягали сплаті, але не сплачені у звітному періоді, є витратами звітного періоду і відображаються у звіті про фінансовий результат. Витрати, які були сплачені, але не підлягали сплаті у звітному періоді, є витратами майбутніх періодів і відображаються у ІІІ розділі активу балансу.
Витрати визнаються у звіті про фінансові результати :
- на момент зменшення активу або збільшення зобов'язання, які призводять до зменшення власного капіталу підприємства(за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками);
- оцінка витрат може бути достовірно визначена.
Доходи відображаються у звіті про фінансові результати, якщо збільшуються економічні вигоди у вигляді надходження активів або зменшуються зобов'язання, що приводить до зростання власного капіталу (за винятком збільшення капіталу за рахунок внесків власників) та оцінка доходів може бути достовірно визначена.
Доходи (прибутки), витрати (збитки) у звіті про фінансові результати поділяються за видами діяльності, функціями (розділ І) та елементами операційних витрат (розділ ІІ).
Фінансові результати поділяються за видами діяльності - від звичайної та надзвичайної (див. Додаток Г).
Звичайна діяльність - це будь-яка діяльність господарюючого суб'єкта, а також операції, які її обслуговують та забезпечують або викликають внаслідок здійснення такої операції. Звичайна діяльність поділяється на операційну, фінансову та інвестиційну.
До надзвичайної діяльності належать техногенні аварії, пожежі, стихійне лихо тощо.
Порядок заповнення ф. №2 наведено в Додатку В.
Фінансові результати діяльності ТзОВ "Крона" характеризуються системою взаємопов'язаних абсолютних показників. До них відносяться:
-Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг);
-Собівартість реалізованої продукції(товарів, робіт, послуг);
- Інші операційні доходи;
-Адміністративні витрати;
-Витрати на збут;
-Інші операційні витрати;
-Дохід від участі в капіталі;
-Інші фінансові доходи;
-Фінансові витрати;
-Втрати від участі в капіталі;
-Надзвичайні доходи та витрати.
Звіт про фінансові результати є найважливішою формою вираження ділової активності товариства. Величина поточного фінансового результату - прибутки, що отримуються від реалізації продукції та фінансової діяльності товариства.
Використання прибутку в товаристві здійснюється на різні цілі по призначенню і знаходяться під контролем Ради засновників ТзОВ "Крона".
Звіт про фінансові результати і їх використання (ф.2) складається з трьох розділів:
1. Фінансові результати.
2.Елементи операційних витрат.
3.Розрахунок прибутковості акцій.
В першому розділі "Фінансові результати"в статті "Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)"ТзОВ "Крона" відображає доходи отримані в ході її основної діяльності за звітний період.
По статті "Податок на додану вартість" відображаються дані по ПДВ.
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається шляхом віднімання від доходу від реалізації суми ПДВ та Акцизного збору.
Валовий прибуток (збиток) від реалізації продукції і товарів визначається як різниця між виручкою від реалізації продукції в діючих цінах без податку на додану вартість, акцизів, інших вирахувань з доходу і собівартості реалізованої продукції.
Фінансові результати від операційної діяльності визначаються шляхом віднімання від валового прибутку суми адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат.
Стаття "Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування" розраховується шляхом додавання суми доходу від участі в капіталі, інших фінансових доходів та інших доходів і відніманням суми фінансових витрат, втрат від участі в капіталі, інших витрат.
Фінансові результати від звичайної діяльності визначаються шляхом віднімання від фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування податку на прибуток від звичайної діяльності.
Чистий прибуток (збиток) є кінцевим показником першого розділу звіту про фінансові результати і визначається він шляхом додавання надзвичайних доходів та відніманням надзвичайних витрат і податку з надзвичайного прибутку.
Дані Звіту про фінансові результати ТзОВ "Крона" за 2004-2005рр. Наведені в таблиці 2.2.
В другому розділі звіту "Елементи операційних витрат" підприємством наводиться розшифровка понесених витрат. Тут зазначаються такі витрати як: матеріальні затрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація, інші операційні витрати.
Третій розділ "Розрахунок показників прибутковості акцій" призначений для акціонерних товариств. Тут зазначаються такі статті: середньорічна кількість простих акцій, скоригована середньорічна кількість простих акцій, чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію, скоригований прибуток, що припадає на одну просту акцію, дивіденди на одну просту акцію.
Таблиця 2.2
Звіт про фінансові результати ТзОВ "Крона" за 2004-2005рр.
Найменування статті Кодряд. Абсолютна величина (тис. грн.) Зміна (+;-)
1
2 2004
3 2005
4 5
4-3
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
010
768746
844100
75354
ПДВ 015 109821 140683 30862
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції
035
658925
703417
44492
Собівартість реалізованої продукції
040
543886
560303
16417
Валовий прибуток 050 115039 143114 28075
Адміністративні витрати 070 53800 54200 400
Витрати на збут 080 36580 43508 6928
Інші операційні витрати 090 2190 16311 14121
Фінансовий результат від операційної діяльності
100
22469
29095
6626
Фінансові витрати 140 11486 12825 1339
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування
170
10983
16270
5287
Податок на прибуток 180 2197 3254 1057
Фінансові результати від звичайної діяльності
190
8786
13016
4230
Чистий прибуток 220 8786 13016 4230
Підприємство самостійно визначає напрями використання прибутку, що залишається в її розпорядженні, якщо інше не встановлене засновницькими документами і прийнято обліковою політикою.
Потрібно мати на увазі, що підприємство самостійно визначає напрями використання прибутку, що залишається в її розпорядженні, якщо інше не встановлене засновницькими документами і прийнято обліковою політикою.
Розділ ІІІ
АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ
3.1 Аналіз рівня, структури і

 
 

Цікаве

Загрузка...