WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз складу і джерел утворення майна підприємства - Контрольна робота

Аналіз складу і джерел утворення майна підприємства - Контрольна робота

свідчить, що питома вага власних засобів підприємства в аналізуємому році збільшилася на 7,8 %, і склала на кінець аналізованого періоду 64,1 % від засобів підприємства, що викликано випережаючим зростанням власних засобів над позиковими.
В аназізуємому році пасивна частина балансу в частині позикових засобів скоротилася на 7,7 %, у тому числі за рахунок зменшення по наступним статтях: "кредиторська заборгованість" зменшилася на 2,7% від джерел майна, "поточні зобов'язання" зменшилися на 0,6% (з 3,9 до 3,3%), "довгострокові позики" скоротилися з 16,9 до 10,9 % від джерел майна (на 6,0%).
Таблиця 4
Структура власних і позикових засобів підприємства, %
Показники На початок
року На кінець
року Відхилення
1 2 3 4
1.Усього джерел майна підприємства, у тому числі: 100 100
2.Власні засоби підприємства, у % до джерел майна 56,3 64,1 7,8
3. Резерви наступних витрат 1,9 1,7 - 0,2
4.Позикові засоби, у % до джерел майна 41,4 33,7 - 7,7
4.1.Довгострокові позики 16,9 10,9 - 6,0
4.2.Короткострокові кредити і позики 8,8 10,3 1,5
4.3.Кредиторська заборгованість 11,9 9,2 -2,7
4.4. Поточні зобов'язання 3,9 3,3 - 0,6
5. Доходи майбутніх періодів, у % до джерел майна 0,5 0,5 -
Зросла частка короткострокових кредитів і позик, але не значно - на 1,5%.
Таким чином, на підставі проведеного аналізу балансу підприємства за аналізуємий період можна зробити попередній висновок про задовільну роботу підприємства і зростання обсягів діяльності.
Для більш детального аналізу фінансового стану необхідно дослідити стан показників ліквідності підприємства.
2. Розрахувати коефіцієнти ліквідності: поточної, швидкої, абсолютної за даними балансу
Ліквідність підприємства - це здатність повернути в термін отримані в кредит кошти, чи здатність оборотних коштів перетворюватися в готівку, необхідну для нормальної фінансово-господарської діяльності підприємства.
Як правило, класичний аналіз і оцінка структури балансу організації проводиться на основі показників - коефіцієнтів ліквідності. Щоб організація була визнана платоспроможною, значення цих коефіцієнтів повинні відповідати нормативним, зазначеним у таблиці 5.
Проаналізуємо коефіцієнти ліквідності і платоспроможності та їх зміну.
Для комплексної оцінки ліквідності балансу в цілому варто використовувати загальний показник ліквідності (коефіцієнт покриття). За допомогою даного показника здійснюється оцінка зміни фінансової ситуації в організації з погляду ліквідності. Даний показник застосовується також при виборі найбільш надійного партнера з декількох потенційних партнерів на основі звітності.
Загальний поточний коефіцієнт покриття на кінець року досяг значення 2,2 при нормативному значенні більше 2,0 і збільшився за звітний період на 0,2 з 2,0 на початок року, що дорівнювало нормативу. Тобто підприємство практично може без проблем покрити поточні зобов'язання своїми активами.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності на кінець року склав 0,57, при його значенні за попередній період 0,33. Це значить, що підприємство може негайно погасити за рахунок коштів і короткострокових фінансових вкладень 57% (з необхідних 20%) короткострокових зобов'язань підприємства. Цей показник вище мінімального нормативного, що не може не викликати довіру до даної організації.
Таблиця 5
Коефіцієнти платоспроможності і ліквідності підприємства

п/п Показники Норма Пояснення На початок року На кінець року Відхи-лення
1 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,2-0,7 Показує яку частину короткострокової забор-гованості підприємство може реально погасити найближчим часом 0,33 0,57 0,24
2 Коефіціент швидкої ліквідності 0,7 Відбиває прогнозовані платіжні можливості за умови своєчасних роз-рахунків з дебіторами. 0,43 1,0 0,57
3 Загальний поточний коефіцієнт покриття 2 Характеризує покриття зобов'язань усіма поточними активами 2,0 2,2 0,2
4 Частка оборотних коштів в активах 0,5 Характеризує загальну забезпеченість підпри-ємства оборотними коштами. 0,49 0,49 -
Значення коефіцієнта швидкої ліквідності з 0,43 на початок року збільшилося до 1,0 на кінець року, тобто також перевищило межі нормативного значення, і перевищило його на 0,3. Тобто за рахунок грошових коштів і дебіторської заборгованості, у випадку її виплати, підприємство зможе погасити усі 100% зобов'язань.
Останній з аналізуємих показників ліквідності - частка оборотних коштів у активах - на початок року досяг значення 0,49 при нормативному значенні більше 0,5. При цьому спостерігається постійне значення цього показника на протязі усього аналізуємого періоду - його значення склало 0,49 і на кінець року. Це свідчить про забезпеченість підприємства оборотними коштами на рівні, наближеному до нормативного.
Таким чином, можна сказати, що усі показники ліквідності аналізуємого підприємства знаходяться на нормативному рівні, крім того, у багатьох випадках спостерігається їхнє перевищення нормативу. Тобто на протязі аналізуємого періоду підприємство є платоспроможним і ліквідним.
Список використаної літератури
1. Івахненко В. М. Курс економічного аналізу: Навч. посіб. -К.:"3нання"-Прес., 2000.-207 с.
2. Ковалев В. В. Финансовый анализ: управление капиталом, выбор инвестиций, анализ отчетности. - М.: Финансы и статистика, 1999.-432 с.
3. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств.-К., 2001.
4. Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник.-К.: КНЕУ, 1999. - 132 с.
5. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е изд., перераб. и доп. - Минск.: ООО "Новое знание", 1999.
6. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика фінансового аналіза.-М, 2001.

 
 

Цікаве

Загрузка...