WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА") - Курсова робота

Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА") - Курсова робота

стабілізувати фінансовий стан підприємства.
2.2. Оцінка фінансово-майнового стану АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"
Аналіз динаміки складу та структури джерел власних та залучених коштів відображається за даними форми №1 "Баланс".
Таблиця 2.2
Аналіз складу та структури джерел коштів
АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"
Джерела
коштів На початок року На кінець року Зміни за звітний період (+ , -)
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % до початку року
І. Власний капітал
Статутний капітал 56,4 1,32 56,4 1,29 - -
Додатковий капітал 3949,6 92,34 3962,5 90,30 +12,9 +0,33
Резервний капітал 41,2 0,96 41,2 0,94 - -
Цільове фінансування 96,0 2,24 80,7 1,84 -15,3 -15,94
Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) - - -84,0 -1,91 -84,0 -
Всього по I розділу 4143,2 96,86 4056,8 92,45 -86,4 -2,09
III.Залучені кошти
Кредиторська заборгованість за товари, послуги 41,8 0,98 109,1 2,49 +67,3 +161,00
Поточні зобов'язання:
- по отриманих авансах 6,4 0,15 1,2 0,03 -5,2 -81,25
- по позабюджетних платежах 1,9 0,04 13,3 0,30 +11,4 +600,00
- з бюджетом 28,0 0,65 46,8 1,07 +18,8 +67,14
- по страхуванню 22,8 0,53 28,9 0,66 +6,1 +26,75
- по оплаті праці 31,9 0,75 67,0 1,53 +35,1 +110,03
Інші поточні зобов'язання 1,4 0,03 65,2 1,49 +63,8 +4557,14
Всього по III розділу 134,2 3,14 331,5 7,55 +197,3 +147,02
Баланс 4277,4 100,00 4388,3 100,00 +110,9 +2,59
З таблиці 2.2 бачимо, що зростання джерел формування майна підприємства за 2000 рік на 110,9 тис. грн. або на 2,59% обумовлено зростанням суми залучених коштів на 197,3 тис. грн. (147,02%). Разом с цим власний капітал зменшився на 86,4 тис. грн. або на 2,09%. Зменшення власних коштів зумовлено збитками звітного року в розмірі 84 тис. грн. та зменшенням цільового фінансування на 15,3 тис. грн.
Збільшення залучених коштів відбулося за рахунок збільшення кредиторської заборгованості по всіх статтях, крім зобов'язань по отриманих авансах, які зменшились на 5,2 тис. грн.
В структурі власних коштів найбільшу питому вагу мають додатковий капітал та цільове фінансування. Доля додаткового капіталу у власному капіталі за звітній період зросла на 12,9 тис. грн., або на 0,33%, а доля цільового фінансування зменшилась на 15,3 тис. грн. (15,94%). Розмір статутного фонду не змінився і становив 56,4 тис. грн.
Велике значення мають власні обігові кошти підприємства, величина яких обчислюється як різниця між власним капіталом та необоротними активами і показує яка частка із загальної суми власних коштів підприємства спрямовується на покриття обігових коштів:
- на початок року: 4143,2 - 3562,2 = 581,0 тис. грн.;
- на кінець року: 4056,8 - 3388,7 = 668,1 тис. грн.
Тобто за рік сума власних обігових коштів зросла з 581,0 тис. грн. до 668,1 тис. грн., тобто на 87,1 тис. грн.
Короткострокові кредити підприємство не залучало. Це пояснюється досить високою обліковою ставкою НБУ та жорсткими умовами кредитування. Більшу частину обсягу кредиторської заборгованості складає заборгованість перед постачальниками, яка являє собою комерційний кредит, по якому не потрібне забезпечення та який майже безкоштовний. Зростання об'єму даної заборгованості в звітному році свідчить про фінансові ускладнення на підприємстві. Про це свідчить і зростання заборгованості робітникам по оплаті праці на 35,1 тис. грн. (110,03%). За рік збільшилась заборгованість по розрахунках з бюджетом на 18,8 тис. грн. (67,14%), по страхуванню - на 6,1 тис. грн. (26,75%), по позабюджетних платежах - на 11,4 тис. грн. (600,00%), інша заборгованість - на 63,8 тис. грн. (4557,14%).
Аналіз активів підприємства дозволяє надати загальну оцінку зміні всього його майна. Оцінка сукупних активів, в свою чергу, дозволяє зробити висновок про те, в які активи вкладені знову залучені фінансові ресурси або які активи зменшились за рахунок зменшення фінансових ресурсів, чи навпаки.
Аналітичний розрахунок, що відображає динаміку та структуру активу балансу, приведений в таблиці 2.3.
Таблиця 2.3
Аналіз складу та структури активу балансу
АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"
Розміщення
майна На початок року На кінець року Зміни за звітний період (+ , -)
тис.грн. % тис.грн. % тис.грн. % до початку року
І. Необоротні активи
Основні засоби 3520,0 82,29 3346,5 76,26 -173,5 -4,93
Незавершене будівництво 42,2 0,99 42,2 0,96 - -
Всього по I розділу 3562,2 83,28 3388,7 77,22 -173,5 -4,87
ІІ. Оборотні активи
Виробничі запаси 218,2 5,10 215,8 4,92 -2,4 -1,10
Незавершене виробництво 16,9 0,40 33,7 0,77 +16,8 +99,41
Готова продукція 431,9 10,10 581,3 13,25 +149,4 +34,59
Товари 38,6 0,90 6,5 0,15 -32,1 -83,16
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 4,2 0,10 143,6 3,27 +139,4 +3319,05
Дебіторська заборгованість по розрахунках:
- з бюджетом - - 3,7 0,08 +3,7 -
- по внутрішніх розрахунках - - 2,9 0,07 +2,9 -
Інша поточна дебіторська заборгованість 4,9 0,11 11,4 0,26 +6,5 +132,65
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,5 0,01 - - -0,5 -100,00
Витрати майбутніх періодів - - 0,7 0,02 +0,7 -
Всього по II розділу 715,2 16,72 999,6 22,78 +284,4 +39,77
Баланс 4277,4 100,00 4388,3 100,00 +110,9 +2,59
З таблиці 2.3 бачимо, що загальна вартість майна підприємства збільшилась на 110,9 тис. грн. або на 2,59%. В складі майна частка необоротних активів зменшилась на 173,5 тис. грн. (4,87%). Це спричинено зменшенням долі основних засобів - на 173,5 тис. грн. Розмір незавершеного будівництва в звітному році не змінився.
Оборотні ж активи за звітний період збільшились на 284,4 тис. грн. (39,77%). Але не слід розглядати це збільшення як позитивну тенденцію, оскільки воно відбулось головним чином за рахунок збільшення залишків готової продукції (на 149,4 тис. грн.) і значного збільшення дебіторської заборгованості за товари (на 139,4 тис. грн.). Це свідчить про те, що продукція АТЗТ не користується попитом. Причиною цього є висока собівартість продукції. Тому слід переглянути цінову політику підприємства та доцільність надання знижок для негайної оплати. Виробничі запаси зменшились на 2,4 тис. грн. (1,10%), але все рівно становлять значну суму - 215,8 тис. грн. Варто подумати про продаж частини виробничих запасів задля збільшення грошових коштів, тим паче, що грошові кошти та їх еквіваленти за звітний рік зменшились на 0,5 тис. грн. і на кінець періоду взагалі були відсутні. Також, аналізуючи дану таблицю слід звернути увагу на збільшення сум дебіторської заборгованості за товари (на 139,4 тис. грн.), по розрахунках з бюджетом (на 3,7 тис. грн.), по внутрішніх розрахунках (на 2,9 тис. грн.) та іншої поточної дебіторської заборгованості (на 6,5 тис. грн.). Дані зміни свідчать про погіршення розрахункової дисципліни

 
 

Цікаве

Загрузка...