WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА") - Курсова робота

Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА") - Курсова робота

"Мукачівська лижна фабрика "ТИСА" за ЄДРПОУ 02924760
Територія: Закарпатська обл., м.Мукачево за КОАТУУ 2110400000
Форма власності: колективна за КФВ 20
Орган державного управління: немає за СПОДУ 7744
Галузь: виробництво спортивного інвентарю за ЗКГНГ 83100
Вид економічної діяльності: за КВЕД 70.20.1
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума
Адреса: м.Мукачево, вул.Індустріальна, 16
БАЛАНС
на " 01 " січня 2001 р.
Форма №1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи:
Нематеріальні активи:
Залишкова вартість 010 - -
Первинна вартість 011 - -
Знос 012 ( - ) ( - )
Незавершене будівництво 020 42,2 42,2
Основні засоби:
Залишкова вартість 030 3520,0 3346,5
Первинна вартість 031 4274,5 4169,1
Знос 032 ( 754,5 ) ( 822,6 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі ін. підприємств 040 - -
інші фінансові інвестиції 045 - -
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 - -
Відстрочені податкові активи 060 - -
Інші необоротні активи 070 - -
Усього за розділом I 080 3562,2 3388,7
II. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси 100 218,2 215,8
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110 - -
незавершене виробництво 120 16,9 33,7
готова продукція 130 431,9 581,3
Товари 140 38,6 6,5
Векселі одержані 150 - -
Дебіторська заборгованість за товари,роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 4,2 143,6
первинна вартість 161 4,2 143,6
резерв сумнівних боргів 162 ( - ) ( - )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 - 3,7
за виданими авансами 180 - -
з нарахованих доходів 190 - -
із внутрішніх розрахунків 200 - 2,9
Інша поточна заборгованість 210 4,9 11,4
Поточні фінансові інвестиції 220 - -
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 0,5 -
в іноземній валюті 240 - -
Інші оборотні активи 250 - -
Усього за розділом II 260 715,2 998,9
III. Витрати майбутніх періодів 270 - 0,7
Баланс 280 4277,4 4388,3
Продовження
Додатку 1
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 56,4 56,4
Пайовий капітал 310 - -
Додатковий вкладений капітал 320 3949,6 3962,5
Інший додатковий капітал 330 - -
Резервний капітал 340 41,2 41,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 - ( 84,0 )
Неоплачений капітал 360 ( - ) ( - )
Вилучений капітал 370 ( - ) ( - )
Усього за розділом I 380 4047,2 3976,1
II. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення витрат персоналу 400 - -
Інші забезпечення 410 - -
Цільове фінансування 420 96,0 80,7
Усього за розділом II 430 96,0 80,7
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 - -
Довгострокові фінансові зобов'язання 450 - -
Відстрочені податкові зобов'язання 460 - -
Інші довгострокові зобов'язання 470 - -
Усього за розділом III 480 - -
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 - -
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 - -
Векселі видані 520 - -
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 41,8 109,1
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 6,4 1,2
з бюджетом 550 28,0 46,8
з позабюджетних платежів 560 1,9 13,3
зі страхування 570 22,8 28,9
з оплати праці 580 31,9 67,0
з учасниками 590 - -
із внутрішніх розрахунків 600 - -
Інші поточні зобов'язання 610 1,4 65,2
Усього за розділом IV 620 134,2 331,5
V. Доходи майбутніх періодів 630 - -
Баланс 640 4277,4 4388,3
Додаток 2
К о д и
Дата (рік, місяць, число) 01 01 01
Підприємство: АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА" за ЄДРПОУ 02924760
Територія: Закарпатська обл., м.Мукачево за КОАТУУ 2110400000
Орган державного управління: немає за СПОДУ 7744
Галузь: виробництво спортивного інвентарю за ЗКГНГ 83100
Вид економічної діяльності: за КВЕД 70.20.1
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
на " 01 " січня 2001 р.
Форма №2 Код за ДКУД 1801003
I. Фінансові результати
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 1148,4 758,2
Податок на додану вартість 015 191,4 126,4
Акцизний збір 020 - -
Інші вирахування з доходу 030 - -
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 957,0 631,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 1111,0 853,0
Валовий:
- прибуток 050 - -
- збиток 055 154,0 221,2
Інші операційні доходи 060 2,1 9,6
Адміністративні витрати 070 2,5 3,1
Витрати на збут 080 1,0 1,5
Інші операційні витрати 090 - -
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 - -
- збиток 105 155,4 216,2
Доход від участі в капіталі 110 - -
Інші фінансові доходи 120 - -
Інші доходи 130 71,4 216,2
Фінансові витрати 140 - -
Витрати від участі в капіталі 150 - -
Інші витрати 160 - -
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 - -
- збиток 175 84,0 -
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 - -
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 - -
- збиток 195 84,0 -
Надзвичайні:
- доходи 200 - -
- витрати 205 - -
Податки з надзвичайного прибутку 210 - -
Чистий:
- прибуток 220 - -
- збиток 225 84,0 -
Продовження
Додатку 2
II. Елементи операційних витрат
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 1257,9 911,6
Витрати на оплату праці 240 249,0 177,0
Відрахування на соціальні заходи 250 70,2 51,3
Амортизація 260 68,1 57,9
Інші операційні витрати 270 80,8 104,0
Разом 280 1726,0 1301,8
III. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 11280 11280
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 11280 11280
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320 - -
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 330 - -
Дивіденди на одну просту акцію 340 - -

 
 

Цікаве

Загрузка...