WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Функції фінансів на підприємстві. Платоспроможність, фінансова стійкість, банкрутство - Курсова робота

Функції фінансів на підприємстві. Платоспроможність, фінансова стійкість, банкрутство - Курсова робота

Причому. складна аналітична робота на цьому етапі дещо полегшується тим, що форма фінансової звітності і плановані фінансові таблиці однакові за змістом.
Баланс підприємства входить до складу документів фінансового планування, а звітний бухгалтерський баланс є початковою базою на першій стадії планування. При цьому західні компанії використовують для аналізу, як правило, внутрішній баланс, що включає найдостовірнішу інформацію для внутрішньофірмового користування. Зовнішній баланс, що звичайно складається для публікації, з цілого ряду причин (оподаткування, створення резервного капіталу і ін.) показує зменшені розміри прибутку.
Другий етап передбачає складання основних прогнозних документів, таких як прогноз балансу, звіту про прибутки і збитки, рухи грошових коштів (рух готівки), які відносяться до перспективних фінансових планів і включаються в структуру науково-обгрунтованого бізнес-плану підприємства.
На третьому етапі уточнюються і конкретизуються показники прогнозних фінансових документів за допомогою складання поточних фінансових планів.
На четвертому етапі здійснюється оперативне фінансове планування.
Завершується процес фінансового планування практичним упровадженням планів і контролем за їх виконанням.
Фінансове планування (залежно від змісту призначення і задач) можна класифікувати на перспективне, поточне (річне) і оперативне.
Перспективне фінансове планування визначає найважливіші показники, пропорції і темпи розширеного відтворювання, є головною формою реалізації цілей підприємства.
Перспективне фінансове планування в сучасних умовах охоплює період часу від одного року до трьох років. Перспективне планування включає розробку фінансової стратегії підприємства і прогнозування фінансової діяльності.
Фінансова стратегія припускає визначення довгострокових цілей фінансової діяльності і вибір найефективніших способів їх досягнення.
Прогнозування (від греч. pгognosis - передбачення) полягає у вивченні можливого фінансового полягання підприємства на тривалу перспективу. Воно припускає розробку альтернативних фінансових показників і параметрів, використовування яких при тенденціях зміни ситуації, що намітилися (але наперед спрогнозованих), на ринку дозволяє визначити один з варіантів розвитку фінансового положення підприємства.
Результатом перспективного фінансового планування є розробка трьох основних фінансових документів:
o прогнозу звіту про прибутки і збитки;
o прогнозу руху грошових коштів;
o прогнозу бухгалтерського балансу.
Основною метою побудови цих документів є оцінка фінансового положення підприємства на кінець планованого періоду.
Поточне планування господарської діяльності підприємства полягає в розробці трьох документів: плану руху грошових коштів, плану звіту про прибутки і збитки, плану бухгалтерського балансу.
Поточний фінансовий план складається на період, рівний одному року. Це пояснюється тим, що за рік в основному вирівнюються сезонні коливання кон'юнктури ринку. До того ж такий період часу відповідає законодавчим вимогам до звітного періоду.
Річний фінансовий план розбивають поквартально або щомісячний, оскільки протягом року потреба в грошових коштах може значно мінятися і в якому-небудь кварталі (місяці) може виявитися недолік фінансових ресурсів. Крім того, розбиття річного плану на короткі проміжки часу дозволяє відстежувати синхронність потоків і відтоків грошових коштів і ліквідовувати касові розриви.
Процес поточного фінансового планування можна розглянути на прикладі складання річного плану руху грошових коштів. Він є власне планом фінансування, який складається на рік з розбиттям по кварталах. План руху грошових коштів відображає грошові потоки: притоки і відтоки, у тому числі всі напрями витрачання засобів. В розділі надходжень відображаються виручка від реалізації продукції (робота, послуг), від реалізації основних засобів і нематеріальних активів, доходи від нерелізаційних операцій і інші доходи, які передбачається одержати протягом року або кварталу. При необхідності притягуються позикові засоби, здійснюється випуск акцій и/или облігацій. У витратній частині - витрати на виробництво реалізованої продукції (робіт, послуг), суми податкових платежів, погашення довгострокових позик, сплата відсотків за банківський кредит (в частині, що належить відповідно до діючого порядку за рахунок прибутку), напрями використовування чистого прибутку (накопичення, споживання, резервна фундація).
Оперативний план необхідний для забезпечення фінансового успіху підприємства. Тому при його складанні необхідно використовувати об'єктивну інформацію про тенденції економічного розвитку у сфері діяльності підприємства, інфляцію, можливі зміни в технології і організацію процесу виробництва.
Оперативне фінансове планування включає складання і виконання платіжного календаря, касового плану і розрахунок потреби в короткостроковому кредиті.
3. Порядок кредитування підприємств. Види банківського кредиту.
Важливим моментом кредитування є визначення можливості клієнта, що звернувся за отриманням кредиту, своєчасно погасити запрошуваний кредит за рахунок своїх доходів або забезпечити його повернення іншими способами: заставою, гарантією, поручительством, страхуванням і ін., що є вирішальною умовою для укладення з ним кредитного договору і видачі кредиту.
Кредит надається юридичним і фізичним особам в межах наявних кредитних ресурсів. Для отримання кредиту позичальник звертається в банк з обгрунтованим клопотанням, в якому указується: цільовий напрям кредиту, його сума, термін користування кредитом, включаючи конкретні терміни його погашення, а також коротка характеристика заходу, що кредитується, і економічний ефект від його здійснення. Разом з клопотанням позичальників можуть представлятися копії засновницьких документів, статутів, положень, договорів оренди, реєстраційних посвідчень (свідоцтв) або патентів, документи, що засвідчують право на користування або повне господарськеволодіння земельною ділянкою, завірені нотаріально, паспорти громадян і інші документи, підтверджуючі правомірність клієнта в отриманні кредиту, техніко-економічне обгрунтовування заходу, що кредитується, з розрахунком очікуваних надходжень від реалізації продукції (проведення робіт, надання послуг); копії контрактів, договорів і інших документів, що стосуються заходу, що кредитується, за рахунок надходжень засобів від упровадження якого передбачається погашати прошений кредит; річні і квартальні бухгалтерські і статистичні звіти, звіти про прибутки і збитки, декларації про доходи, виписки по рахівницях, відкритих в іншому банку, і інша звітність і матеріали для визначення фінансового полягання і кредитоспроможності позичальника; зобов'язання по забезпеченню своєчасного повернення кредиту (заставне зобов'язання, гарантія, поручительство, страхове свідоцтво і ін.).
Ризик кредиту не залежить від форми власності, а визначається характером, цілями і видом кредиту, авторитетом позичальника. Ризиковим є, наприклад, кредит, що надається збитковим, низькорентабельним підприємствам, що неправильно використовують власні засоби, не зберігаючим товарно-матеріальні цінності, сплачені за рахунок банківських кредитів, а також кредит, виданий без матеріального забезпечення;

 
 

Цікаве

Загрузка...