WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Функції фінансів на підприємстві. Платоспроможність, фінансова стійкість, банкрутство - Курсова робота

Функції фінансів на підприємстві. Платоспроможність, фінансова стійкість, банкрутство - Курсова робота

централізованого фінансового стратегічного керівництва і гнучкого своєчасного реагування на умови, що змінилися.
Задачі фінансової стратегії:
- визначення фінансового полягання підприємства на основі аналізу;
- оптимізація оборотних коштів підприємства, тобто запасів і джерел формування;
- визначення частки і структури позикових засобів і їх ефективності;
- оптимізація інвестицій і джерел засобів для розвитку виробництва;
- прогнозування прибутку підприємства;
- оптимізація розподілу прибутку;
- оптимізація податкової політики з максимальним обліком можливих пільг і недопущення штрафів і переплат;
- визначення напрямів вкладення грошових коштів, що вивільняються, з метою отримання максимального прибутку, у тому числі придбання цінних паперів суміжних підприємств;
- аналіз вживаних і вибір найефективніших форм безготівкових розрахунків, у тому числі з використанням векселів;
- розробка цінової політики застосовно як до тієї, що випускається, так і до продукції, що купується, з урахуванням фінансового полягання підприємства;
- визначення політики зовнішньоекономічної діяльності.
2. Зміст фінансового планування на підприємстві. Фінансовий план підприємства. Фінансова звітність.
Ефективне управління фінансами підприємства можливе лише при плануванні всіх фінансових потоків, процесів і відносин господарюючого суб'єкта.
Разом з необхідністю широкого вживання фінансового планування в нинішніх умовах діють чинники, що обмежують його використовування на підприємствах. Основні з них:
o високий ступінь невизначеності на ринку, пов'язаний з глобальними змінами, що продовжуються, у всіх сферах суспільного життя (їх непередбачуваність утрудняє планування);
o незначна частка підприємств, що мають свій в розпорядженні фінансові можливості для здійснення серйозних фінансових розробок;
o відсутність ефективної нормативно-правової бази вітчизняного бізнесу.
Значення фінансового планування для господарюючого суб'єкта полягає в тому, що воно:
o утілює вироблені стратегічні цілі у форму конкретних фінансових показників;
o забезпечує фінансовими ресурсами, закладені у виробничому плані економічні пропорції розвитку;
o надає можливості визначення життєздатності проекту підприємства в умовах конкуренції;
o служить інструментом отримання фінансової підтримки від зовнішніх інвесторів.
Планування зв'язано, з одного боку, із запобіганням помилкових дій в області фінансів, з іншою - із зменшенням числа невикористаних можливостей.
Практика господарювання в умовах ринкової економіки виробила певні підходи до планування розвитку окремого підприємства на користь її власників і з урахуванням реальної обстановки на ринку.
Основними задачами фінансового планування на підприємстві є:
o забезпечення необхідними фінансовими ресурсами виробничої, інвестиційної і фінансової діяльності;
o визначення шляхів ефективного вкладення капіталу, оцінка ступеня раціонального його використовування;
o виявлення внутрішньогосподарчих резервів збільшення прибутку за рахунок економного використовування грошових коштів;
o встановлення раціональних фінансових відносин з бюджетом, банками і контрагентами;
o дотримання інтересів акціонерів і інших інвесторів;
o контроль за фінансовим поляганням, платоспроможністю і кредитоспроможністю підприємства.
Фінансовий план покликаний забезпечити фінансовими ресурсами підприємницький план господарюючого суб'єкта і робить великий вплив на економіку підприємства. Це обумовлено цілим рядом обставин. По-перше, у фінансових планах відбувається вимір намічаних витрат для здійснення діяльності з реальними можливостями, і в результаті коректування досягається матеріально-фінансова збалансованість.
По-друге, статті фінансового плану пов'язані зі всіма економічними показниками роботи підприємства і пов'язані з основними розділами підприємницького плану: виробництвом продукції і послуг, науково-технічним розвитком, вдосконаленням виробництва і управління, підвищенням ефективності виробництва, капітальним будівництвом, матеріально-технічним забезпеченням, праці і кадрів, прибутку і рентабельності, економічним стимулюванням і т.п. Таким чином, фінансове планування надає дію на всі сторони діяльності господарюючого суб'єкта за допомогою вибору об'єктів фінансування, напрям фінансових коштів і сприяє раціональному використовуванню трудових, матеріальних і грошових ресурсів.
У практиці фінансового планування застосовуються наступні методи: економічного аналізу, нормативний, балансових розрахунків, грошових потоків, метод багатоваріантності, экономіко-математичного моделювання.
Метод економічного аналізу дозволяє визначити основні закономірності, тенденції в русі натуральних і вартісних показників, внутрішні резерви підприємства.
Єство нормативного методу полягає в тому, що на основі наперед встановлених норм і техніко-економічних нормативів розраховується потреба господарюючого суб'єкта у фінансових ресурсах і їх джерелах. Такими нормативами є ставки податків і зборів, норми амортизаційних відрахувань і ін. Існують також нормативи господарюючого суб'єкта - це нормативи, що розробляються безпосередньо на підприємстві і що використовуються їм для регулювання виробничо-господарської діяльності, контролю за використовуванням фінансових ресурсів, інших цілей по ефективному вкладенню капіталу.
Використовування методу балансових розрахунків для визначення майбутньої потреби у фінансових коштах грунтується на прогнозі надходження засобів і витрат по основних статтях балансу на певну дату в перспективі. Причому, великий вплив повинен бути уділене вибору дати: вона повинна відповідати періоду нормальної експлуатації підприємства.
Метод грошових потоків носить універсальний характер при складанні фінансових планів і служить інструментом для прогнозування розмірів і термінів надходження необхідних фінансових ресурсів. Теорія прогнозу грошових потоків грунтується на очікуваних надходженнях засобів на певну дату і бюджетуванні всіх витрат і витрат. Цей метод дасть більш об'ємну інформацію, ніж метод балансового кошторису.
Метод багатоваріантності розрахунків полягає в розробці альтернативних варіантів планових розрахунків, з тим щоб вибрати з них оптимальний, при цьомукритерії вибору можуть задаватися різні.
Так, наприклад, в одному варіанті може бути закладений спад виробництва, інфляція і слабкість національної валюти, що продовжується, а в іншому - зростання процентних ставок і, як наслідок, уповільнення темпів зростання світової економіки і зниження цін на продукцію.
Методи экономіко-математичного моделювання дозволяють кількісно виразити тісноту взаємозв'язку між фінансовими показниками і основними чинниками, їх визначаючими.
Процес фінансового планування включає декілька етапів.
На першому - аналізуються фінансові показники за попередній період. Для цього використовують основні фінансові документи підприємств - бухгалтерський баланс, звіти про прибутки і збитки, звіт про рух грошових коштів.
Вони мають важливе значення для фінансового планування, оскільки містять дані для аналізу і розрахунку фінансових показників діяльності підприємства, а також служать основою для складання прогнозу цих документів.

 
 

Цікаве

Загрузка...