WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз управління діяльності комерційних банків, та основні напрямки покращення (на прикладі Філії «Відділення Промінвестбанку м. Рахів Закарпатської - Реферат

Аналіз управління діяльності комерційних банків, та основні напрямки покращення (на прикладі Філії «Відділення Промінвестбанку м. Рахів Закарпатської - Реферат

дешевший товар - замінювач. Споживачі схильні заміняти дорогі товари харчової та легкої промисловості дешевшими. Наприклад, замість кави купують чай, замість шкіряного взуття - взуття із замінників шкіри. Ефект доходу ізаміщення приводять до того, що у споживачів з'являється бажання купувати більшу кількість товарів за нижчою ринковою ціною.
Залежність між ринковою ціною товару та величиною попиту можна зобразити графічною кривою АД, яку в економічні теорії називають кривою попиту. Якщо на горизонтальній осі позначити кількість товару Q, на яку є попит на ринку, а на вертикальній осі - рух ціни P, то одержимо такий результат (мал.1.)
(мал.1) Крива попиту
Крива попиту АД відбиває економічний інтерес споживачів (покупців). Якщо ринкова ціна товару знаходиться на рівні P3, то кількість споживачів, готових купити, відповідає позиції Q1. Тобто у разі високої ринкової ціни товарів продається не дуже багато. Якщо ціна знижується до P2, то товар стає доступнішим, кількість проданого товару збільшується до рівня Q2, якщо ціна нижча - P1 , величина попиту зростає до значення Q3.
Проте у реальному житті обсяг ринкового попиту залежить не тільки від ринкової ціни даного товару, а й від нецінових чинників. Головним серед них є: реальні грошові доходи споживачів (покупців), смаки та уподобання споживачів, ціни на суміжні товари (замінники), кількість споживачів на ринку, очікування споживачів щодо майбутніх доходів і ринкових цін. Нецінові чинники спроможні змінити ринковий попит, тобто спонукати споживача придбати більше чи менше певного товару за однією і тією ж ціною. Внаслідок зміни ринкового попиту під дією нецінових чинників змінюється й крива попиту АД. Якщо попит зростає, то, за інших рівних умов, крива попиту переміщується праворуч вгору(АД - А1 Д1), а коли зменшується - ліворуч вниз (АД - А2 Д2) (мал.2).
Кількість Q
(мал. 2.) Криві зміни попиту під впливом нецінових чинників
1.2. Коефіцієнт еластичності попиту.
Еп=П*?Ц (відсоткова зміна товару)/ Ц*?П (відсоткова зміна попиту), де:
Еп - коефіцієнт еластичності попиту
П - кількість одиниць товару, потрібного покупцям
? П - приріст кількості одиниць потрібного товару, викликаний зміною ринкової ціни
Ц - ринкова ціна за одиницю даного товару
? Ц - величина відсоткової зміни ринкової ціни одиниці даного товару.
Наприклад: ціна на вироби з дорогоцінних металів збільшилась на 30 відсотків, а продаж знизився на 6 відсотків. Коефіцієнт еластичності попиту визначається таким чином:
ЕП = (-6)%:30%=0,2.
1.3. Еластичність попиту. Види еластичності.
Еластичність - це міра реагування однієї економічної змінної на зміни, що відбулися в іншій економічній змінній.
Розрізняють п'ять видів еластичності попиту за ціною.
Еластичний попит, за якого зміна ціни на 1% викликає зміну обсягу попиту, що перевищує 1%. Коефіцієнт еластичності у разі еластичного попиту завжди перевищує одиницю: ЕР>1. Криву еластичного попиту можна зобразити у вигляді гіпотетичної кривої попиту (мал.3).
Величина попиту Q,од.
(мал. 3.) Еластичний попит
На мал.3 видно, що ціна змінилася неістотно, а попит відреагував на цю зміну досить значно. Отже, еластичний попит - це швидка і значна зміна величини попиту під впливом зміни ціни товару. Еластичний попит завжди забезпечує зростання обсягів доходу (виручки від реалізації), який визначається грошовою сумою, що сплатили покупці й отримали продавці, це добуток ціни за одиницю товару на кількість одиниць проданого товару.
За нееластичного попиту зміна ціни на 1% зумовлює незначну зміну обсягу попиту. Нееластичний попит завжди має коефіцієнт еластичності менший одиниці: Ер< |1|. Зобразимо криву нееластичного попиту на графіку (мал.4).
Величина попиту Q, од.
(мал. 4.) Нееластичний попит
За нееластичного попиту величина попиту змінюється на менший відсоток, ніж змінюється ціна, а загальна виручка скорочується.
Одинична еластичність попиту - ситуація, за якої зміна ціни на 1% зумовлює таку саму зміну обсягу попиту на 1% . Коефіцієнт одиничної еластичності попиту завжди дорівнює одиниці Ер=|1|, тому, що величина попиту і ціна змінюються одинаковими темпами. Проілюструємо це на графіку (мал.5).
Величина попиту Q, од.
(мал. 5.) Попит з одиничною еластичністю
Зміна ціни у разі попиту з одиничною еластичністю на величину виручки не впливає, тому загальний дохід від реалізації залишається незмінним.
Абсолютно еластичний попит - це ситуація, за якої величина попиту зростає без зміни ціни, за попередньою ціною, а крива попиту розташована на графіку горизинтально, паралельно осі абсцис (мал.6).
Величина попиту Q, од.
(мал. 6.) Абсолютно еластичний попит
Цей попит є абстрактною крайністю ринку. На мал.6 видно, що за цінами, вищими й нижчими ціни в точці А, продажу товару не було. І тільки коли ціна знизилась до значення в точці А, зникли обмеження для збільшення величини попиту, аж до обсягів насичення ринку цим товаром із збільшенням обсягу продажів.
За абсолютно нееластичного попиту крива попиту розташована вертикально, це означає, що величина попиту залищається незмінною незалежно від коливання ціни на товар.
Величина попиту Q, од.
(мал. 7.) Абсолютно нееластичний попит
На мал.7 видно, що величина попиту залишається незмінною і незалежною від зміни ціни. Цей попит також є абстрактною крайністю ринку, яку важко зустріти в реальній дійсності. Виручка скорочується разом із зменншеням ціни.
Про абстрактну крайність абсолютно еластичного і абсолютно нееластичоного попиту свідчить також той факт, що ці види еластичності лежать за межами дії закону попиту, якій передбачає взаємозв'язок ціни і величини попиту. Тому абсолютно еластичний і абсолютно нееластичний види попиту мають швидше теоретично, а не практичне застосування.
Необхідно також зазаначити, що дві категорії - попит і ціна можуть перебувати у прямій або оберненій залежності. У взаємозв'язку "попит - ціна", тобто коли попит є первинним, залежність пряма, а у взаємозв'язку "ціна - попит", тобто коли ціна первинна, а попит вторинний, - залежність обернена.
Ми розглянули споживчий попит - найважливішу категорію ринку, одну із його сторін, що формується на основі потреб й інтересів споживачів. Для функіонування ринку, ринкових відносин потрібно задовольняти ці потреби, тобто, щоб ці різноманітні блага і потреби хтось створював, пропонував споживачам на ринку. Отже другою важливою категорією ринку є пропозиція товарів і послуг.
2.Пропозиція.
2.1 Сутність пропозиції. Закон пропозиції.
В основі пропозиції лежить виробництво товарів, створення послуг зусиллям виробників. Тому крім споживача важливим суб'єктом ринку є створювач

 
 

Цікаве

Загрузка...