WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Прогнозування економічного росту - Реферат

Прогнозування економічного росту - Реферат


Реферат
Прогнозування економічного росту
Прогнозування економічного росту
1. Поняття економічного росту; моделі, які використовуються при прогнозуванні.
2. Прогнозування макроекономічних показників виробництва і факторів росту.
3. Прогнозування показників ефективності суспільного виробництва.
?
Під економічним ростом слід розуміти розширення масштабів виробництва, ріст випуску продукції, зростання національного доходу. Економічний ріст - закономірність функціонування і розвитку суспільного виробництва. Суспільство зацікавлене в економічному рості, який при високому рівні розвитку продуктивних сил в найбільшій мірі дозволяє задовольняти суспільні потреби.
Економічний ріст може прогнозуватися в двох аспектах:
- матеріально-речовому, фактичному, вартісному;
- з позицій розподілу національного доходу на споживання і нагромадження.
Зростання випуску продукції в межах народного господарства доцільно розглядати або в формі національного доходу, або в формі кінцевого суспільного продукту.
Економічний ріст вирізняється такими специфічними рисами:
- він є узагальнюючою категорією, яка відображає суспільний, соціально-економічний прогрес;
- Характеризує суттєві і несуттєві, об'єктивні і суб'єктивні відмінності діяльності підприємств і галузей, розглядаючи їх як складові елементи всього народногосподарського комплексу;
- Відображає історичний, сьогоденний і майбутній аспекти розвитку економіки, що робить теорію економічного росту однією з методологічних передумов перспективного планування і прогнозування.
Економічний ріст може бути представлений у формі логічної моделі, яка характеризує його як процес поєднання факторів виробництва і як результат господарювання (див. мал. 1).
Аналіз логічної моделі дозволяє виявити закономірності формування процесу росту і перейти до формування економіко-математичних моделей, за допомогою яких можливе здійснення процесу прогнозування економічних об'єктів.
Моделі економічного росту народного господарства представляють собою окремий випадок макроекономічних моделей довгострокового розвитку. Найбільш поширеними для прогнозування є факторні моделі, тобто моделі, в яких приріст продукції або абсолютний її випуск ставиться в залежність від одного або декількох факторів. Суть факторних моделей економічного росту полягає в встановленні кількісних залежностей між об'ємом і динамікою в встановленні кількісних залежностей між об'ємом і динамікою виробництва (ВВП, КСП, НД) і об'ємом і динамікою виробничих ресурсів. У випадку, коли розглядається один фактор, наприклад, трудові ресурси, використовується одно факторна модель, якщо ж аналіз і прогноз включає декілька факторів, то використовуються багатофакторні моделі.
Однофакторні моделі економічного росту, корисні і для теоретичного аналізу, і для практичних розрахунків, базуються на економічній гіпотезі, що фізичний об'єм суспільного виробництва і його динаміка визначаються об'ємом і динамікою якого-небудь одного фактору. Односторонність і умовність такого підходу очевидні, разом з тим, одно факторний підхід - простий і надійний інструмент як в економічному аналізі, так і в прогнозних розрахунках, особливо короткотермінових.
?
Мал. 1
Вкладення в природні ресурси
Вкладення в ресурси споживання
Вкладення у виробничі ресурси
Вкладення у природні ресурси
Найбільш допустимою є двох факторна модель у формі функції:
(1)
де, X1t, X2t - два фактори, які змінюються в часі:
- виробничі фонди;
- затрати праці в сфері матеріального виробництва;
? і ? - параметри, які характеризують залежність об'єму і динаміки продукції ?t від об'єму і динаміки факторів виробництва X1t, X2t, причому ? характеризує приріст ?t, який приходиться на одиницю приросту X1t, а ? - приріст ?t, який приходиться на одиницю приросту X2t. При цьому повинна виконуватись умова ?>0, ?>0;
At - параметр, який виконує в двох факторній моделі двояку роль:
а) приводить масштаб факторів до масштабу продукції;
б) відображає вплив неврахованих в моделі факторів і змінних умов виробництва.
В залежності від величини ?+? можуть мати мінус три випадки, кожному з яких відповідає свій тип економічного росту:
1. Вираз ?+?>1 означає , що коли фактори виробництва зростають в n разів, то випуск продукції зростає в більш ніж n разів, тобто ріст виробництва випереджає ріст сукупних затрат факторів. Це випадок інтенсивного росту, причому, коли ?>?, то має місце фондозберігаючий ріст (трудоінтенсивний), якщо ?>?, то трудозберігаючий ріст (фондоінтенсивний).
2. Вираз ?+?1 і, відповідно, збільшення Х2t в n разів приводить до зростання ?t в n? разів, якщо ?>1. При ?(?)0 і ?>0 фондовіддача зростає при збільшенні співвідношення між живою працею і виробничими фондами. Продуктивність праці зростає в результаті росту фондоозброєності.
Важливою особливістю використання багатофакторних моделей є можливість визначення окремих граничних показників ефективності факторів. Збалансованість факторів дозволяє народному господарству перейти на режим стабільності і постійного зниження норми нагромадження. Оптимальний економічний ріст характеризується не тільки співвідношенням показників ефективності, але й відповідністю довготривалих пропорцій між нагромадженням і споживанням.
При прогнозуванні економічного росту можуть бути використані два типи динаміки в залежності від терміну прогнозування, від перериву в часі, який розділяє поточні витрати на нагромадження і майбутній приріст споживання.
Перший тип динаміки - при високій нормі нагромадження, коли в сферу поточного споживання не вкладаються значні кошти, а вони залишаються в сфері виробництва для подальшого його росту.
Другий тип динаміки - при низькій нормі нагромадження, коли дозволяється вилучити в сферу поточного споживання більш високу частину національного доходу у порівнянні з першим варіантом, але при цьому в наступні роки суттєво звужуються можливості подальшого росту виробництва, а значить, і споживання.
Критерій наукового, оптимального поєднання інтересів поточного і майбутнього періодів можна сформулювати таким чином: обмеження поточного споживання (який вимірюється розмірами фонду нагромадження) на даний час повинно в даний термін компенсуватися відповідним приростом поточного споживання в майбутньому. Вимога максимального скорочення розриву в часі, який розділяє поточні витрати на даний і майбутній прирости споживання рівноцінна формуванню максимальної ефективності використання фонду нагромадження в кожен момент майбутнього періоду.
?
Список використаної літератури:
1. Геєць О. М, Галузеве прогнозування: методичний і організаційний аспекти К.: Наукова думка, 1990.
2. Логонс Д., Калиб М. Методы прогнозирования экономических показателей М.: Высшая школа, 1986.
3. Основы экономического и соцыального прогнозирования (Под ред. Мосина В. Н., Крука Д. М.) М.: Высшая школа,1985.
4. Петров А. Н. Прогнозирование социально-экономического развития в условиях радикальной экономической реформы Л.: Лениздат, 1977.
5. Прогнозування макроекономічних показників розвитку економіки України шляхом економічного моделювання і методи експертних оцінок Економіка України - 1996 - №1.
6. Социально-экономическое прогнозирование развития региона (Под ред. Федоренкова Н. Я.) Л.: Лениздат, 1997.
7. Статистическое моделирование и прогнозирование (Под ред. Грамберга А. Г.) М.: Финансы и статистика, 1990.
8. Трисєєв Ю. Л. Довгострокове прогнозування економічних процесів К.: Наукова думка, 1987.

 
 

Цікаве

Загрузка...