WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз платоспроможності підприємства (на прикладі ТОВ “Дана”) - Курсова робота

Аналіз платоспроможності підприємства (на прикладі ТОВ “Дана”) - Курсова робота


Курсова робота
Аналіз платоспроможності підприємства (на прикладі ТОВ "Дана")
Зміст
ВСТУП 3
1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА І ЗНАЧЕННЯ ЇЇ ОЦІНКИ 4
2. ОРГАНІЗАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВОГО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ "ДАНА" 9
3. ЕКСПРЕС-АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПОЗИЧАЛЬНИКА 11
3.1. АНАЛІЗ ПОЗИЧАЛЬНИКА БАНКОМ ПРИ КРЕДИТУВАННІ 12
3.2. АНАЛІЗ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ І КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВ "ДАНА" 14
4. ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЮЧОЇ ПРАКТИКИ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА 22
ВИСНОВКИ 26
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 27
Вступ
В сучасних умовах кредитування є й буде необхiдною умовою для розвитку бізнесу в країні, тому що розвивати справу без залучених коштiв майже неможливо; банкiвський кредит є одним iз найважливiших чинникiв, якi забезпечують безперервнiсть розширеного вiдтворення. Але це означає, що в першу чергу, будуть розвиватись тi банки, якi зможуть постiйно збiльшувати об'єми кредитування при умовi забезпечення повернення наданих кредитiв.
Так як основну частину прибутку банк отримує вiд кредитних операцiй, то стає явною важливiсть мінімізація саме кредитного ризику, тобто ризику неплатежу за позикою та вiдсотками за неї, в процесi взаємодiї банка i клієнта.
У зв'язку з цим перед банками у галузi кредитування постало подвiйне завдання - збiльшити об'єми надання кредитiв та одночасно забезпечити їх повернення.
Ґрунтуючись на вище сказаному, слiд зазначити, що однією iз досить важливих проблем організації кредитування є визначення комерцiйним банком платоспроможності і кредитоспроможності клієнта та розробка відповідної стратегії своєї дiяльностi.
Перед тим як укласти кредитну угоду з потенцiйним позичальником, фахiвцi комерцiйного банку зобов'язанi оцiнити й ретельно проаналiзувати його платоспроможнiсть щодо можливостi й доцiльностi надання йому кредиту, визначити перспективи своєчасного повернення кредиту i процентiв.
Пiдводячи підсумки викладеного, слiд зазначити, що актуальнiсть роботи полягає в необхідності проведення оцiнки платоспроможностi позичальника, оскiльки правильне законодавче i нормативне врегулювання таких вiдносин сприяє своєчасному поверненню коштiв, прискоренню їх обiгу, стимулюючи тим самим подальший розвиток грошово-кредитних відносин.
В якості об'єкта дослідження виступають взаєвідносини між комерційним банком та потенційним позичальником - підприємством в процесі надання кредиту
Метою даної роботи є визначення понять платоспроможності і кредитоспроможності позичальника та проведення її оцiнки.
Головними завданнями роботи є:
- визначення прогресивного зарубiжного досвiду оцiнки ризику за позикою;
- аналiз вітчизняної практики визначення платоспроможності та кредитоспроможностi позичальника;
- визначення перспектив вдосконалення методик оцiнки кредитоспроможностi і платоспроможності.
Для виконання роботи було проаналізовано теоретичні матеріали, та матеріали періодичних видань.
1. Теоретичні аспекти поняття платоспроможності позичальника і значення її оцінки
Перебудова кредитної системи країни, утворення комерційних банків і перехід до дворівневої банківської системи, орієнтація на ринковий характер економіки вимагають глибших підходів до проблеми оцінювання банками платоспроможності позичальників.
Проблема надійної оцінки платоспроможності клієнтів набула високої актуальності в сучасних умовах діяльності комерційних банків, коли внаслідок скорочення обсягів виробництва, дефіциту платіжних засобів, а іноді і шахрайських дій значна кількість клієнтів не повертає отримані кредити. Це призводить до значних збитків комерційних банків в сфері їх кредитної діяльності, є головною причиною банкрутств не тільки малих, а й великих комерційних банків, створених в останні роки (прикладом цього є банк "ІНКО", "Градобанк", банк "Відродження" тощо).
Основну мету проведення комерційним банком оцінки кредитоспроможності і платоспроможності клієнта можна сформулювати таким чином: "Відповідно до мети залучення кредиту, фінансового стану та репутації позичальника визначити доцільність надання йому кредиту та оптимізувати конкретні умови кредитної угоди з ним".
Оцінка платоспроможності та кредитоспроможності клієнтів в банку має базуватись на певних принципах:
- забезпечення достовірності оцінки. Ця достовірність базується на залученні до проведення оцінки всіх необхідних інформаційних даних, відповідної експертизи отриманої інформації, визначенні широкого кола показників оцінки, які всебічно характеризують діяльність позичальника;
- забезпечення диференційованого підходу до оцінки юридичних та фізичних осіб. Принципові особливості умов надання та використання виробничого та споживчого кредиту визначають необхідність певної диференціації складу показників оцінки та використаних методів щодо кожної з цих груп позичальників;
- забезпечення диференційованого підходу до оцінки клієнтів при наданні їм коротко- або довгострокових кредитів. Така диференціація визначається різним рівнем кредитного ризику за окремими його елементами і потребує відповідної розробки різних систем показників оцінки кредитоспроможності клієнтів у часі;
- забезпечення перспективності оцінки кредитоспроможності клієнтів. Як свідчить сучасний досвід, в процесі проведення оцінки кредитоспроможності клієнтів комерційні банки спираються, в основному, на результати діяльності в попередньому періоді, які значною мірою визначались економічними умовами розвитку країни на попередньому етапі. В той же час умови повернення кредиту, можливості ефективного обслуговування значною мірою пов'язані з діяльністю і фінансовим станом клієнтів у передбачуваному періоді, що вимагає відповідного прогнозування окремих показників оцінки;
- забезпечення наукової обгрунтованості результатів оцінки. Така обгрунтованість повинна визначатись використанням сучасних наукових методів і передового практичного досвіду проведення такої оцінки, залученням у необхідних випадках висококваліфікованих експертів, впровадженням сучасних іноваційних технологій здійснення оцінки тощо.
Розглянемо більш детально зміст окремих етапів процесу оцінки платоспоможності і кредитоспроможності клієнтів комерційними банками.
1) Визначення системи характеристик, що оцінюють кредитоспроможність окремих груп клієнтів, передбачає дослідження і формування в кожному комерційному банку основних груп чинників, що впливають на ефективність окремих кредитних рішень. Сучасні рекомендації щодо системи цих характеристик носять найбільш полемічний характер не тільки у вітчизняній, але й в зарубіжній практиці оцінки кредитоспроможності клієнтів.
В Україні нормативні основи такої оцінки закладені в Положенні НБУ "Про кредитування" [12], в якому визначено: "Основними критеріями оцінки кредитоспроможності позичальника можуть бути:
-забезпеченість власними коштами не менше 50 відсотків усіх його

 
 

Цікаве

Загрузка...