WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансова діяльність підприємства на кредитному ринку - Реферат

Фінансова діяльність підприємства на кредитному ринку - Реферат

які передбачені статутом (положенням) позичальника.
Процес кредитування передбачає безумовне додержання принципів кредитування.
Принципи кредитування - це основні положення кредитного механізму, що визначають сам процес кредитування.
Видача кредитів відноситься до найбільш великої групи статей банківських активів кредитних операцій. В основу їх класифікації можуть бути покладені різні критерії: види позичальників, цілі, характер та строк кредиту, наявність забезпечення позички, предмет кредитування, економічна сфера застосування, методи надання та способи погашення, характер та спосіб сплативідсотків, число кредиторів і таке інше.
Кредитування має дві різновидності: кредитування діяльності господарчого суб'єкта у формі прямої видачі грошових сум (фінансовий кредит) і кредитування як різновидність розрахунків із розстрочкою платежів.
Найбільш детальну класифікацію банківських кредитів дає а. Мороз. У якості критеріїв класифікації він вказує: призначення і характер використання позикових коштів; наявність і характер забезпечення; строки використання; методи надання і способи погашення; характер і спосіб сплати процентів; число кредиторів.
Залежно від цих критеріїв банківські кредити діляться за призначенням і характером використання позикових коштів:
Позики торгово-промисловим підприємствам:
- позики під нерухомість;
- споживчі кредити;
- сільськогосподарські позики;
Контокорентний кредит:
- кредит під цінні папери;
- кредити, пов'язані з вексельним обігом;
- міжбанківські кредити;
- кредити небанківським фінансовим установам;
- кредити органам влади.
За характером і способом сплати процентів виділяють позики з:
- фіксованою процентною ставкою;
- плаваючою процентною ставкою;
- сплатою процентів у міру використання позичених коштів (звичайні позики);
- сплатою процентів одночасно з отриманими позиченими коштами (дисконтний кредит).
Аналіз структури кредитів показує, що в практиці кредитування промислово розвинених країн здійснюється розмежування між комерційними (діловими) позиками підприємствам і позичками індивідуальним позичальникам. За іншими критеріями, як правило, чіткого розмежування кредитів немає.
2. Методи і принципи фінансування та кредитування капітальних вкладень комерційними банками
Поняття та методи банківського фінансування і кредитування капітальних вкладень
Комерційні банки проводять операції з фінансування і кредитування капітальних вкладень. Капітальні вкладення - це використання суспільством валового національного продукту для створення нових, а також технічне переозброєння, реконструкцію та розширення діючих основних фондів виробництва і невиробничого призначення. Як важливий фактор розширеного суспільного відтворення капітальні вкладення спрямовані на створення матеріально-технічної бази суспільства, впровадження в народне господарство досягнень науково-технічного прогресу, формування матеріальних умов для зростання й удосконалення суспільного виробництва і підвищення матеріального добробуту народу. Сучасна інвестиційна політика вимагає забезпечити соціальну спрямованість і високу народногосподарську ефективність капітальних вкладень, а також їх використання переважно на технічне переозброєння і реконструкцію діючих підприємств. Капітальні вкладення забезпечуються грошовими коштами з різних джерел, основним з яких є національний дохід, що створюється у сфері матеріального виробництва.
У практиці забезпечення капітальних вкладень грошовими коштами існують різні за характером джерела. До них належать:
o власні кошти інвесторів (прибуток, амортизаційні відрахування);
o позичкові кошти (облігаційні позички, банківські кредити);
o залучені кошти (кошти під продажу цінних паперів, пайові та інші внески громадян і юридичних осіб);
o бюджетні інвестиційні асигнування і кошти позабюджетних фондів.
Структура коштів, які направляються на капітальні вкладення, залежить від того, хто є інвестором і яку форму власності він уособлює. Так, інвесторами державних капітальних вкладень є органи влади й управління країни, областей та інших адміністративно-територіальних утворень, а також державні підприємства й організації. У першому випадку здійснюються за рахунок коштів відповідних бюджетів, позабюджетних фондів і позичкових коштів.
Частка довгострокового кредиту в джерелах фінансування державних капітальних вкладень порівняно ще мала. Розвиток ринкових відносин у народному господарстві створює умови, необхідні для розширення кредитних відносин у сфері капітального будівництва.
Розрізняють два основні методи забезпечення капітальних вкладень грошовими коштами -безповоротний, або фінансування, та поворотний, або кредитування.
Безповоротне надання коштів не передбачає їх повернення у наперед встановлені строки. У такому порядку використовуються бюджетні асигнування, власні та залучені кошти інвесторів і, як правило, кошти спеціальних позабюджетних фондів.
Поворотне надання коштів, або кредитування, провадиться на умовах повороткості наданих коштів у конкретні строки та у визначених розмірах.
Банки надають довгостроковий кредит на капітальні вкладення переважно на тих же принципах, на яких провадиться фінансування. Крім того, кредитування є поворотним, платним, строковим.
Довгострокове кредитування повніше, ніж безповоротне фінансування, відповідає умовам переходу до ринку. Необхідність погашення кредиту й оплати процентів за користування ним більшою мірою спонукає позичальників до раціонального техніко-економічного обґрунтування напряму і розміру кредиту, сприяє посиленню режиму економії в процесі його використання, а також є засобом контролю за окупністю капітальних вкладень.
Банки проводять фінансування капітальних вкладень за дорученням інвесторів. Воно починається лише після того, як банк переконається в додержанні інвестором умов, які забезпечують раціональне використання коштів, що виділяються на капітальні вкладення. Такими умовами є:
o забезпечення будов і об'єктів затвердженою проектно-кошторисною документацією;
o включення їх у план капітального будівництва, перелік будов і титульні списки;
o виділення капітальних вкладень і грошових коштів відповідно до норм тривалості будівництва.
Дотримання кожної вимоги підтверджується відповідними документами,

 
 

Цікаве

Загрузка...