WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Проблеми управління зовнішнім боргом в Україні - Курсова робота

Проблеми управління зовнішнім боргом в Україні - Курсова робота

випущених позик. Може бути зумовлене фінансовою неспроможністю держави або політичними мотивами.
Слід мати на увазі, що застосування цих методів порушує перший принцип управління державним боргом - принцип безумовності. Тому їх використання вимагає глибокого попереднього вивчення та аналізу подальших економічних і політичних наслідків. Це може бути:
1. скорочення споживання населення країни;
2. збільшення податків для обслуговування державного боргу виступає антистимулом економічної активності;
3. перерозподіл доходу на користь власників державних облігацій.
4. Іноземні кредити, отримані вітчизняними підприємствами під гарантії уряду.
Правовою основою управління державним боргом є Конституція України, в якій передбачено, що виключно законами України встановлюються порядок утворення і погашення державного внутрішнього і зовнішнього боргів; порядок випуску та обігу державних цінних паперів, їх види та типи.
Згідно з Конституцією України, Верховна Рада України є єдиним органом законодавчої влади в Україні і уповноважена затверджувати:
o Державний бюджет України та вносити зміни до нього в частині зовнішнього та внутрішнього боргів;
o рішення про надання Україною позики та економічної допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям, а також про одержання Україною від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених Державним бюджетом України, здійснення контролю за їх використанням.
Управління державним боргом здійснюється при тісній взаємодії і співпраці різних міністерств та відомств, які несуть відповідальність за розробку та реалізацію ефективної боргової стратегії держави. В управлінні державним боргом України беруть участь: Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів України, Національний банк України, Державне казначейство України.
Кабінет Міністрів України в частині управління державним боргом виконує такі функції:
o визначає порядок та умови здійснення державного запозичення та надання державних гарантій;
o змінює умови угод щодо державного запозичення та державних га-рантій.
Міністерство фінансів України розробляє програму державного запозичення, яка подається Кабінету мікстів України на розгляд та затвердження Верховною Радою України.
На Департамент державного боргу Міністерства фінансів України покладено такі функції:
o розробка стратегії та боргової політики;
o розрахунок планових показників, що свідчать про заборгованість держави, а також проведення моніторингу державного боргу;
o визначення доцільності залучення коштів на внутрішніх та зовнішніх ринках капіталів;
o аналіз та супроводження кредитних проектів та визначення доціль-ності укладання гарантійних угод.
Національний банк України здійснює обслуговування операцій Міністерства фінансів України щодо випущених облігацій на підставі договору, відповідно до якого він:
o відкриває та веде рахунки Міністерства фінансів України у цінних паперах, а також окремого рахунку стосовно викуплених ним облігацій;
o зберігає глобальні сертифікати;
o контролює обсяг облігацій та їх кількість в обігу;
o надає за запитом виписки про стан рахунку Міністерства фінансів України в цінних паперах та виконання операцій з ними;
o надає довідкову інформацію стосовно проведених операцій за облі-гаціями;
o здійснює кліринг, по-перше, взаємних боргових зобов'язань між учасниками торгів за придбані облігації, по-друге, з Міністерством
фінансів України при сплаті доходів або погашенні облігації за умови, що строки проведення платежів збігаються;
o здійснює платежі по сплаті доходу та погашення облігацій за дору-ченням та за рахунок коштів Державного казначейства України.
На Державне казначейство в системі управління державним боргом покладається виконання таких функцій:
o разом з Національним банком України та Міністерством фінансів України здійснює управління внутрішнім державним боргом і проведення його обслуговування відповідно до чинного законодавства;
o фінансує витрати з Державного бюджету з обслуговування державного боргу в терміни згідно з графіком;
o забезпечує фінансування витрат з Державного бюджету щодо по-гашення державних цінних паперів і сплати доходу по них;
o веде облік випуску та погашення державних цінних паперів за тер-мінами обігу згідно з вимогами бюджетної класифікації;
o нараховує проценти та здійснює облік за кредитами, отриманими на покриття дефіциту бюджету;
o здійснює контроль за відшкодуванням збитків бюджету по юриди-чних особах, які отримали іноземні кредити під гарантії Уряду України;
o інформує Міністерство фінансів та Національне агентство України з реконструкції та розвитку про суми, відшкодовані Державному бюджету підприємствами-позичальниками, які одержали кредити в іноземній валюті під гарантії Уряду України, та про застосовані до них санкції.
4.1. Напрями управління державним боргом
Управління державним боргом складається з трьох стадій:
o залучення державних запозичень;
o використання коштів;
o погашення та обслуговування боргу.
Залучення коштів може здійснюватися шляхом випуску державних цінних паперів та отримання позик.
Кошти від державних запозичень можуть використовуватись на:
o підтримку інвестиційних програм та розвиток матеріального виро-бництва (фінансове розміщення);
o задоволення поточних потреб бюджету, тобто покриття його дефі-циту, в тому числі обслуговування тапогашення державного боргу (бюджетне використання);
o покриття дефіциту платіжного балансу.
Можливий також змішаний спосіб використання державних запози-чень, коли частково кошти спрямовуються на розвиток економіки, розв'язання проблем бюджету та платіжного балансу.
У залученні та розміщенні коштів беруть участь Міністерство фінансів України та Національний банк України, а функцію погашення та обслуговування державного боргу безпосередньо виконує Державне казначейство України.
Погашення та обслуговування державного боргу здійснюється шляхом проведення платежів з виконання боргових зобов'язань перед кредитором щодо погашення основної суми боргу, сплати відсотків та супутніх витрат, передбачених умовами випуску державних цінних паперів, угодами про позику, державними гарантіями та іншими документами.
Погашення боргу - виконання боргових зобов'язань перед кредиторами щодо сплати основної суми боргу, тобто суми позики, визначеної угодою про позики або номінальної вартості державних цінних паперів.
Обслуговування боргу - це комплекс заходів держави з погашених позик, виплати процентів за ними, уточнення і змін умов погашених позик. Проценти - це дохід, що сплачується на користь кредитора за умовами угоди про позику або про випуск державних цінних паперів.
Погашення та обслуговування державного боргу може здійснюватися в грошовій формі, а за згодою кредитора - шляхом поставки товарів (послуг), заліку зустрічної вимоги та іншими шляхами відповідно до чинного законодавства України.
Основними джерелами погашення та обслуговування боргу можуть бути: кошти, отримані державою в процесі приватизації; державні запозичення; кошти бюджету; золотовалютні резерви.
Розробка стратегії та боргової політики пов'язана з:
o вивченням макроекономічного становища України з точки зору

 
 

Цікаве

Загрузка...