WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Управління фінансовою санацією підприємства (ДП “Криворізька терплоцентраль”) - Дипломна робота

Управління фінансовою санацією підприємства (ДП “Криворізька терплоцентраль”) - Дипломна робота

реалізуються з допомогою сторонніх юридичних чи фізичних осіб i спрямованих на попередження оголошення підприємства - боржника банкрутом i його ліквідації. Із цим не можна погодитись, оскільки мобiлiзацiя внутрішніх фінансових резервів є невід'ємною складовою процесу оздоровлення будь - якого підприємства.
М. І. Титов у монографії, присвяченій матеріально - правовим та процесуальним аспектам банкрутства, [20.с.19], пропонує дати таке за-конодавче визначення санації: санація - це оздоровлення неспроможного боржника, надання йому фінансової допомоги з боку власника майна, кредиторів та інших юридичних i фізичних осіб (у тому числі зарубіжних), спрямованих на підтримку діяльності боржника i запобігання його банкрутству.
Це визначення також тяжіє до розуміння санації як інституту зовнішньої фінансової підтримки боржника.
Згідно із Законом України, що втратив чинність "Про банкрутство" від 1992 р., під санацією розуміється задоволення вимог кредиторів i виконання зобов'язань перед бюджетом та іншими державними цільовими фондами, у тому числі кредитором, що добровільно бере на себе задоволення зазначених вимог та виконання відповідних зобов'язань. Отже, згідно з таким підходом санація за своєю правовою основою є лише інститутом переведення боргу. Проте з цим аж ніяк не можна погодитися.
Новий Закон "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", прийнятий у 1999 році,[3.с.5] розрізняє поняття "санація" та "досудова санація". У цьому разі санація розглядається як система заходів, передбачених процедурою провадження справи про банкрутство з метою запобігання ліквідації боржника i спрямованих на оздоровлення його фінансового стану, а також на задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації боргів та капіталу i (або) зміною організаційної та виробничої структури боржника. Досудова санація - система заходів щодо відновлення платоспроможності боржника, здійснюваних власником боржника, інвестором, з метою запобігати його ліквідації, вдавшись до реорганізаційних, організаційно - господарських, управлінських, інвестиційних, технічних, фінансово-економічних, правових заходів у межах чинного законодавства до початку порушення справи про банкрутство. Недоліки наведених визначень санації також цілком очевидні.
Своє тлумачення поняття "санація" має i Національний банк України [16. с.25]: режим фінансової санації - це система непримусових i примусових заходів, спрямованих на збільшення обсягів капіталу до необхідного рівня протягом визначеного періоду з метою відновлення лiквiдностi та платоспроможності й усунення порушень, які призвели комерційний банк до збиткової діяльності або скрутного фінансового стану, а також наслідків цих порушень.
У Законі України "Про страхування" дається також "оригінальне" тлумачення терміна "санація". Згідно із цим Законом примусова санація страхової компанії передбачає:
- проведення комплексної перевірки фінансово - господарської діяльності страховика, у тому числі обов'язкової аудиторської перевірки;
- встановлення заборони на вільне користування майном страховика та прийняття страхових зобов'язань без дозволу Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю;
- встановлення обов'язкового для виконання графіка здійснення розрахунків зі страхувальниками;
- прийняття рішення про лiквiдацiю або реорганізацію страховика .
Зазначений підхід до розуміння сутності санації є надто одностороннім i не витримує жодної критики.
Із наведеного широкого спектра думок [ 2.с.4, 3.с.5, 16.20, 6.с.85, 21. с.25] щодо сутності поняття санації можна синтезувати єдине визначення, яке має ввібрати в себе раціональне зерно кожного з наведених варіантів. Таким можна вважати визначення, що наведено відомими зарубіжними економістами (Н.Здравомислов, Б. Бекенферде, М. Гелiнг), провідними фахівцями у питаннях виведення підприємств із фінансової кризи: санація - це система фінансово - економiчнux, виробничо-технiчнux, органiзацiйно-правових та соцiальнux заходів, спрямованих на досягнення чи відновлення платоспроможності, лiквiдностi, прибутковості i конкурентоспроможності пiдприемства-боржника в довгостроковому періоді. Тобто санація - це сукупність ycix можливих заходів, які здатні привести підприємство до фінансового оздоровлення.
Подане визначення втілює комплексний підхід до розглянутого поняття, є універсальним i всебічно висвітлює економічну сутність санації підприємств. Економічний зміст поняття "санація" узагальнено на рисунку 1.2.1. Для повнішого розкриття змісту санації слід конкретизувати види заходів, які проводяться в межах фінансового оздоровлення суб'єктів господарювання. Особливе місце у процесі санації посідають заходи фінансово - економічного характеру, які відбивають фінансові відносини, що виникають у процесі мобiлiзацiї та використання внутрiшнix i зовнiшнix фінансових джерел оздоровлення підприємств. Джерелами фінансування санації можуть бути кошти, залучені на умовах позики або на умовах власності; на поворотній або безповоротній основі.
Метою фінансової санації є покриття поточних збитків та усунення причин їх виникнення, поновлення або збереження лiквiдностi й платоспроможності підприємств, скорочення всіх видів заборгованості, поліпшення структури оборотного капіталу та формування фондів фiнансовux ресурсів, необхiднux для проведення санацiйнux заходів виробничо-технічного характеру.
Санаційні заходи органiзацiйно-правового характеру спрямовані на вдосконалення організаційної структури підприємства, організаційно правових форм бізнесу, підвищення якості менеджменту, звільнення підприємства від непродуктивних виробничих структур, поліпшення виробничих стосунків між членами трудового колективу тощо.
У цьому контексті розрізняють два види санації.
1. Санація зі збереженням існуючого юридичного статусу підприємства -боржника.
2. Санація зі зміною органiзацiйно-правової форми та юридичного статусу санованого підприємства.
1 см отступ до рисунка по требованиям!
Рисунок 1.2.1 - Економічний зміст поняття "санація"
Виробничо-технічні санаційні заходи пов'язані насамперед з модернізацією та оновленням виробничих фондів, зі зменшенням простоїв та підвищенням ритмічності виробництва, скороченням технологічного часу, поліпшенням якості продукції та зниженням її собівартості, вдосконаленням асортименту продукції, що випускається, пошуком та мобiлiзацiєю санаційних резервів у сфері виробництва.
Оскільки санація підприємства пов'язана, як правило, зі ско-роченням зайвого персоналу, велике значення мають санаційні заходи соціального характеру. Особливо це стосується фінансового оздоровлення підприємств - гігантів або підприємств - мicт. В такому разі звільнення працівників може призвести до соціальної нестабільності в регіоні. Саме тому слід вестипомірковану політику звільнення у взаємозв'язку із реалізацією соціального плану проекту санації. Тут можуть бути передбачені такі

 
 

Цікаве

Загрузка...