WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Управління фінансовою санацією підприємства (ДП “Криворізька терплоцентраль”) - Дипломна робота

Управління фінансовою санацією підприємства (ДП “Криворізька терплоцентраль”) - Дипломна робота

(2.3.10)
де Т - кількість календарних днів звітного періоду ( у розглянутому випадку Т = 365 днів).
Час обороту (ЧО) вказує на кількість днів, що були необхідні підприємству для поновлення його оборотних коштів.
Важливим показником ефективності використання активів є оборот запасів (КЗ) і тривалість одного обороту запасів (ЧЗ). Коефіцієнт оборотності запасів (КЗ) розраховують як відношення собівартості реалізованої продукції до середньої вартості запасів:
КЗ = , (2.3.11)
де СП - собівартість реалізованої продукції (рядок 040 балансу);
СЗ - середня вартість запасів, яку визначають як середнє арифметичне на початок і кінець звітного періоду суми рядків 100 - 140 і 270 балансу.
Середню тривалість одного обороту запасів (ЧЗ) визначають аналогічно показнику (ЧО):
ЧЗ = , (2.3.12)
Не менш важливими показниками фінансової діяльності підприємства є коефіцієнт оборотності (КД) і час оборотності (ЧД) дебіторської заборгованості. Ці показники вказують на період очікування підприємством на одержання коштів після реалізації продукції і розраховуються за формулами:
КД = , (2.3.13)
ЧД = , (2.3.14)
де ДЗ - середня величина дебіторської заборгованості, що визначається як середнє арифметичне на початок і кінець звітного періоду (суми рядків 150 і 160 балансу).
Час обороту (Чо, Чз, Чд) є показниками ділової активності підприємства, динаміку зміни яких на ДП "Криворізька теплоцентраль" подано на рисунках 2.3.15 - 2.3.17.
Рисунок 2.3.15 - Час обороту оборотних коштів ДП "Криворізька теплоцентраль" у 2003 - 2005 роках
Швидкість обороту оборотних коштів - одна з якісних характеристик фінансової політики підприємства. Чим більшою є швидкість обороту, тим ефективніше працює виробництво. Період обороту оборотних коштів ДП "Криворізька теплоцентраль" змінювався стрибкоподібно протягом аналізованого періоду з чітко вираженою тенденцією до збільшення цього показника.
Рисунок 2.3.16 - Час обороту запасів ДП "Криворізька теплоцентраль" у 2003 - 2005 роках
Період оборотності запасів відображає час, протягом якого поповнюються запаси на підприємстві чи, інакше, як довго знаходиться продукція на складі до реалізації. Наявні дані свідчать про тенденцію до збільшення цього показника, який на кінець 2005 року становив 15 днів.
Рисунок 2.3.17 - Час обороту дебіторської заборгованості ДП "Криворізька теплоцентраль"
Оборотність дебіторської заборгованості на підприємстві, тобто кількість днів, протягом яких дебіторська заборгованість перетворюється на кошти, велика, але має позитивну тенденцію до зниження і на кінець 2005 року становить 451 день.
Розглянуті показники (див. рис. 2.3.15-2.3.17) впливають на ліквідність підприємства, інакше - легкість, з якою актив можна перетворити на гроші, зберігаючи його повну цінність. Ліквідність характеризується коефіцієнтами поточної ліквідності, швидкої ліквідності й абсолютної ліквідності.
Коефіцієнт поточної ліквідності (КПЛ) розраховують як відношення поточних активів підприємства до його поточних зобов'язань:
КПЛ = , (2.3.15)
Коефіцієнт швидкої ліквідності (КШЛ )- це відношення різниці поточних активів підприємства і запасів до його поточних зобов'язань:
КШЛ = , (2.3.16)
ЗТМ - товарно - матеріальні запаси (сума рядків 100 - 140 балансу);
Важливим показником ліквідності підприємства є коефіцієнт абсолютної ліквідності (КАЛ) , що характеризує негайну готовність підприємства ліквідувати короткострокову заборгованість і розраховується як відношення суми коштів підприємства і короткострокових фінансових вкладень до суми короткострокових (поточних) зобов'язань:
КАЛ = , (2.3.17)
де К - кошти підприємства (сума рядків 230 і 240 балансу);
Ф - короткострокові фінансові вкладення (рядок 220 балансу);
ЗК - короткострокові (поточні) зобов'язання.(рядок 620 балансу).
Показники ліквідності ДП "Криворізька теплоцентраль" за 2003 - 2005 роки подано на рисунку 2.3.18.
Рисунок 2.3.18 - Показники ліквідності ДП "Криворізька теплоцентраль" за 2003 - 2005 роки
Значення показника поточної ліквідності менше ніж 1 може характеризувати процес фінансування придбання основних фондів за рахунок короткострокової заборгованості, що є неприйнятним у практиці управління підприємством. Протягом аналізованого періоду у ДП "Криворізька теплоцентраль" спостерігаються низькі значення показника поточної ліквідності і наявний його спад (див. рис. 2.3.18). Низькі значення коефіцієнта поточної ліквідності означають також слабку можливість покриття поточних зобов'язань поточними активами. Коефіцієнт швидкої ліквідності також має низькі значення та має тенденцію до зниження, що пояснюється зростанням кредиторської заборгованості. Значення коефіцієнта абсолютної ліквідності є достатнім у межах 20 - 35 %, а менше ніж 20 % - це зовнішня ознака неплатоспроможності.[20.с.141] Коефіцієнт абсолютної ліквідності ДП "Криворізька теплоцентраль" украй низький протягом усього аналізованого періоду (див. рис. 2.3.18)
Прибутковість підприємства характеризують сума прибутку й рівень рентабельності.
Збитки від основної виробничої діяльності ДП "Криворізька теплоцентраль" постійно зростають. За підсумками роботи за 2005 рік збитки збільшилися в 1,5 рази порівняно з 2003 роком і становили 227926 тис. грн. (рисунок 2.3.19)
Рисунок 2.3.19 - Збитки ДП "Криворізька теплоцентраль"
у 2003 - 2005 роках
Рівень рентабельності (Р) підприємства розраховують як відношення прибутку від реалізації до собівартості продукції:
Р = (3.3.18)
де П - прибуток від реалізації (рядок 050 звіту про фінансові результати);
С - собівартість продукції (рядок 040 звіту про фінансові результати).
Протягом усього аналізованого періоду рентабельність ДП "Криворізька теплоцентраль" є постійно від'ємною, але має стійку тенденцію до підвищення (рисунок 2.3.20).
Рисунок 2.3.20 - Рентабельність ДП "Криворізька теплоцентраль" у
2003 2005 роках
Від'ємна рентабельність зумовлена тим, що собівартість продукції ДП"Криворізька теплоцентраль" (рядок 040 звіту про фінансові результати) перевищує вартість його чистого доходу (рядок 035 звіту про фінансові результати).
Показники прибутковості підприємства в аналізованому періоді подано в таблицях додатку Е.
Аналіз зміни прибутковості за роками (див. дод. Е) показує, що прибуток від реалізації від'ємний (збиток) протягом усього аналізованого періоду. Це було викликане перевищенням собівартості продукції над чистим доходом від реалізації продукції через високу

 
 

Цікаве

Загрузка...