WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Управління фінансовою санацією підприємства (ДП “Криворізька терплоцентраль”) - Дипломна робота

Управління фінансовою санацією підприємства (ДП “Криворізька терплоцентраль”) - Дипломна робота

теплоцентраль" станом на 01.01.2006 року подано в таблиці 2.3.1 і на рисунку 2.2.8.
Таблиця 2.3.1 - Структура активів ДП "Криворізька теплоцентраль" на початок 2003 року і на кінець 2005 року

з/п Активи (%) 2003 рік 2005 рік
1 2 3
1. Нематеріальні активи 0,01 0,007
?
Продовження таблиці 2.3.1
1 2 3
2. Незавершене будівництво 0,843 1,28
3. Основні засоби 29,76 29,73
4. Запаси 1,138 1,85
5. Нематеріальні 0 0
6. Дебіторська заборгованість за товари 55,52 51,48
7. Дебіторська заборгованість за розрахунками 0,004 0,004
8. Інша поточна дебіторська заборгованість 0,007 0,02
9. Грошові кошти 0,046 0,984
10. Інші оборотні кошти 12,41 14,55
11. Усього 100 100
Рисунок 2.3.8 - Структура активів ДП "Криворізька теплоцентраль" станом на 01.01.2006 року
Найбільшу частину (68,96 %) у структурі активів ДП "Криворізька теплоцентраль" становлять оборотні активи - більш ліквідна частина активів. Розглянемо структуру оборотних активів підприємства на рисунку 2.3.9.
Рисунок 2.3.9 - Структура оборотних активів ДП "Криворізька теплоцентраль"
Отже, з рисунку 2.3.9 видно, що найбільшу частину оборотних активів підприємства складає дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, яка могла б бути значним джерелом надходження коштів підприємству, якщо розробити ефективні шляхи її стягнення. Кошти, як найбільш ліквідна частина, становлять дуже незначну частку активів (2%).
Частка оборотних активів у структурі балансу (відношення рядка 260 до 280 балансу) на кінець 2005 року становить 68,96 %. Динаміку її змін на ДП "Криворізька теплоцентраль" протягом 2003 - 2005 рків подано на рисунку 2.3.10.
Рисунок 2.3.10 - Частка оборотних активів у структурі активів ДП "Криворізька теплоцентраль" у 2003 - 2005 роках
Аналіз динаміки не виявляє істотних змін частки оборотних активів у структурі активів підприємства.
Пасиви ДП "Криворізька теплоцентраль" складаються з власного капіталу, довгострокових зобов'язань та поточних зобов'язань. Динаміку зміни пасивів протягом 2003 - 2005 років подано на рисунку 2.3.11.
Власний капітал підприємства має від'ємне значення і при цьому знижується протягом усього аналізованого періоду за рахунок збільшення непокритих збитків, що й відобразилося на зменшенні валюти балансу. У 2004 році спостерігається збільшення короткострокових зобов'язань.
Рисунок 2.3.11 - Структура пасивів ДП "Криворізька теплоцентраль" у 2003 - 2005 роках
Власні оборотні кошти підприємства, чи інакше - робочий капітал (РК )- це різниця між оборотними активами підприємства і його короткостроковими зобов'язаннями. Тобто робочий капітал є тією частиною оборотних активів, що фінансується за рахунок власних коштів і довгострокових зобов'язань:
РК = А2 + А3 - П, (2.3.6)
де А2 - активи, які можна швидко реалізувати (рядок 260 балансу);
А3 - активи, які повільно реалізуються (рядок 270 балансу);
П - поточні зобов'язання (рядок 620 балансу).
Робочий капітал підприємства весь аналізований період має від'ємне значення і дедалі зменшується (рисунок 2.3.12).
Рисунок 2.3.11 - Робочий капітал ДП "Криворізька теплоцентраль" у 2003 - 2005 роках
Маневреність робочого капіталу (МК) характеризує частку запасів у його загальній сумі, тобто визначається відношенням величини запасів до розміру робочого капіталу. Оскільки величина робочого капіталу протягом аналізованого періоду є від'ємною, (див. рис. 2.3.12), тобто робочий капітал фактично відсутній, то коефіцієнт маневреності втрачає сенс.
Фінансовий стан підприємства характеризується насамперед його поточною платоспроможністю. Якщо в певний момент через випадковий збіг обставин у даного підприємства недостатньо суми готівки і високоліквідних активів для погашення боргу, то це відповідає законодавчому визначенню неспроможності суб'єкта підприємницької діяльності виконати грошові зобов'язання перед кредиторами після настання встановленого терміну їх оплати, у тому числі й заробітної плати, а також виконати зобов'язання по сплаті податків і зборів (обов'язкових платежів) [20.с.112]. Економічним показником ознак поточної платоспроможності (П) при наявності простроченої кредиторської заборгованості є різниця між сумою наявних у підприємства коштів, їх еквівалентів та інших високоліквідних активів і його поточних зобов'язань:
Пп = А040 + А045+ А220 + А230 + А240 - П620, (2.3.7)
де А040, А045, А220, А240 - відповідні рядки активу Ф.1;
П620 - підсумок розділу 4 пасиву Ф.1.
Поточну платоспроможність ДП "Криворізька теплоцентраль" показано на рисунку 2.2.13.
Рисунок 2.3.13 - Поточна платоспроможність Дп "Криворізька теплоцентраль" за 2003 - 2005 роки
Від'ємний результат поточної платоспроможності, що спостерігається на протязі усього аналізованого періоду, свідчить про неплатоспроможність ДП "Криворізька теплоцентраль" і пов'язаний з низьким рівнем наявності коштів, їх еквівалентів і високоліквідних активів.
Ознаки "критичної неплатоспроможності" підприємства, які відповідають фінансовому становищу потенційного банкрутства, можуть бути оцінені за коефіцієнтом покриття (КП). Коефіцієнт покриття характеризує достатність оборотних коштів підприємства для погашення своїх боргів і розраховується за формулою:
КП = Оборотні активи : Поточні зобов'язання (2.3.8)
де Оборотні активи - підсумок розділу 2 активу балансу;
Поточні зобов'язання - підсумок розділу 4 пасиву балансу.
Динаміку коефіцієнта покриття ДП "Криворізька теплоцентраль" подано на рисунку 2.3.14.
Рисунок 2.2.14 - Коефіцієнт покриття ДП "Криворізька теплоцентраль" у 2003 - 2005 роках
Аналіз коефіцієнта покриття й динаміки його зміни дає змогу зробити висновок про наявність характерних ознак критичної неплатоспроможності у ДП "Криворізька теплоцентраль". Починаючи з першого року аналізованого періоду, коефіцієнт покриття менший від свого нормативного значення (1,5) [20.с.135] і становить 0,499, а на кінець аналізованого періоду - 0,422.
Однією з якісних характеристик фінансової політики підприємства є швидкість обороту його оборотних коштів. Для визначення тенденції обороту оборотних коштів розраховується коефіцієнт обороту (КО) і час обороту (ЧО.)Коефіцієнт обороту оборотних коштів - це відношення виторгу (валового доходу) від реалізації продукції, без урахування податку на додану вартість і акцизного збору, досуми оборотних коштів підприємства. Час обороту оборотних коштів - це тривалість (у днях) одного обороту. Його визначають як відношення кількості календарних днів звітного періоду до коефіцієнта обороту:
Ко = , (2.3.9)
де В - виторг підприємства (рядок 035 звіту про фінансові результати);
ОК - оборотні кошти підприємства (рядок 260 балансу).
ЧО = ,

 
 

Цікаве

Загрузка...