WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Управління фінансовою санацією підприємства (ДП “Криворізька терплоцентраль”) - Дипломна робота

Управління фінансовою санацією підприємства (ДП “Криворізька терплоцентраль”) - Дипломна робота

валюти балансу спостерігається у 2004 році у порівнянні з 2003 роком (з 365,143 тис. грн. до 257,117 тис. грн.) на 108,026 тис. грн., що в основному спричинене наявністю збитків на підприємстві, зменшенням балансової вартості основних засобів. У 2005 році спостерігається невелике збільшення валюти балансу підприємства на 7,831 тис. грн., але це не пов'язано з відсутністю збитку на підприємстві, хоча як видно рисунку 2.3.2 є тенденція зменшення збитків, збільшення валюти балансу у 2005 році пов'язано із взяттям на баланс підприємства нових теплових мереж та теплорозподільних пунктів, що були передані за рішенням Криворізької міської ради від КП "Криворіжтепломережа".
Рисунок 2.3.1 - Чистий збиток ДП "Криворізька теплоцентраль"
Рисунок 2.3.2 - Валюта балансу ДП "Криворізька теплоцентраль"
Власні кошти підприємства є однією з найважливіших характеристик його фінансового становища і визначають його фінансову незалежність від зовнішніх джерел. Для аналізу власних коштів розраховують такі коефіцієнти:
- коефіцієнт фінансової незалежності;
- коефіцієнт фінансової стабільності;
- коефіцієнт фінансового левериджу;
- коефіцієнт забезпечення власними коштами.
Коефіцієнт фінансової незалежності, чи "автономії", (Кавт) ДП "Криворізька теплоцентраль" (рисунок 2.3.3) розраховувався як відношення загальної суми власних коштів до підсумку балансу:
К = , (2.3.1)
де СВК - власні кошти підприємства (рядок 380 балансу);
Вб - валюта балансу (рядки 280,640 балансу).
Динаміку змін коефіцієнту фінансової незалежності для ДП "Криворізька теплоцентраль" за 2003 - 2005 роки зображено на рисунку 2.3.3.
Практикою встановлено, що загальна сума заборгованості не повинна перевищувати суму власних джерел фінансування, тобто критичне значення коефіцієнта автономії дорівнює 0,5[ 21.с.125]. Як видно з рисунку 2.3.3, коефіцієнт автономії для ДП "Криворізька теплоцентраль" не тільки перевищує критичне значення, але й має від'ємне значення, спостерігається тенденція до його постійного падіння, що обумовлено відсутністю власного капіталу підприємства через постійні збитки ("постійні збитки з'їдають власний капітал"). Це свідчить про неможливість функціонування підприємства без залучення зовнішніх джерел фінансування.
Рисунок 2.3.3 - Динаміка коефіцієнта автономії ДП "Криворізька теплоцентраль" за 2003 - 2005 роки
Фінансова стійкість підприємства оцінювалася за величиною коефіцієнта фінансової стабільності (Кфс), який характеризує співвідношення власних і позикових коштів:
Кфс = , (2.3.2)
де ЗПК - позикові кошти підприємства (сума рядків 460 і 620 балансу).
Динаміку варіювання коефіцієнта стабільності ДП "Криворізька теплоцентраль" у 2003 - 2005 роках подано на рисунку 2.3.4.
Рисунок 2.3.4 - Динаміка коефіцієнта фінансової стабільності на ДП "Криворізька теплоцентраль" у 2003 - 2005 роках
Коефіцієнт фінансової стабільності весь аналізований період має від'ємне значення, що вказує на перевищення позикових коштів над власними коштами підприємства. Нормативне значення коефіцієнта має бути більшим ніж 1 [20.180]. На даному підприємстві спостерігається відсутність власного капіталу через постійні збитки. Тенденції до збільшення значення коефіцієнта не спостерігається, навпаки у 2005 році відбувся різкий спад показника фінансової стабільності, так як збільшилася сума залучених коштів на підприємстві.
Показник фінансового лівериджу (Фл) характеризує залежність підприємства від довгострокових зобов'язань і визначається як відношення довгострокових зобов'язань до джерел власних коштів:
Фл = , (2.3.3)
де ДЗ - довгострокові зобов'язання (рядок 480 балансу);
Коефіцієнт фінансового лівериджу ДП "Криворізька теплоцентраль" подано на рисунку 2.3.5.
Рисунок 2.3.5 - Показник фінансового лівериджу ДП "Криворізька теплоцентраль" за 2003 - 2005 роки
З рисунку 2.3.5 видно, що коефіцієнт фінансового лівериджу ДП "Криворізька теплоцентраль" має від'ємне значення і спостерігається тенденція до його зниження, тобто на підприємстві відбувається накопичення довгострокових зобов'язань.
Для вирішення питання про забезпечення підприємства власними коштами розраховують коефіцієнт забезпечення власними коштами (КЗК), який визначається за формулою:
КЗК = (Власний капітал - Необоротні активи) / Оборотні активи (2.3.4)
де Власний капітал знаходимо по рядку 380 балансу,
необоротні активи - рядок 080 балансу,
оборотні активи - рядок 260 балансу.
Значення цього коефіцієнта мають бути більшими ніж 0,1 [20.152]. Динаміку змін коефіцієнта для ДП "Криворізька теплоцентраль" у 2003 - 2005 роках подано на рисунку 2.3.6.
Рисунок 2.3.6 - Коефіцієнт забезпечення власними коштами ДП "Криворізька теплоцентраль" у 2003 - 2005 роках
Наявність збитків на протязі 2003 - 2005 років не дає можливості підприємству збільшити власні кошти, у результаті чого спостерігається тенденція до подальшого зниження коефіцієнта забезпечення власними коштами. На кінець 2005 року значення коефіцієнта становило (- 1,403).
Фінансовий моніторинг ДП "Криворізька теплоцентраль" проводився відповідно до коефіцієнта Бівера (КБ), який визначають як відношення різниці між чистим прибутком і нарахованою амортизацією до суми довгострокових і поточних зобов'язань:
КБ = , (2.3.5)
де Чистий прибуток і Амортизація, наведені у відповідних рядках 220 і 260 балансу;
Довгострокові й поточні зобов'язання - підсумки, відповідно, розділів 3 і 4 пасиву балансу.
Динаміку змін коефіцієнта Бівера для ДП "Криворізька теплоцентраль" подано на рисунку 2.3.7.
Ознакою формування незадовільної структури балансу є такий стан справ на підприємстві, при якому протягом тривалого часу (1,5 - 2 роки) коефіцієнт Бівера не перевищує 0,2 [20.с.160], що відображає небажане скорочення частини прибутку, яка спрямовується на розвиток виробництва. Випадок, коли коефіцієнт Бівера менший ніж 0,1, як на ДП "Криворізька теплоцентраль"(див. рис. 2.3.7), означає, що підприємство має незадовільну структуру балансу і працює в борг. Коефіцієнт Бівера для ДП "Криворізька теплоцентраль" був набагато нижчий від свого граничного значення вже на початку аналізованого періоду (2003 рік) і становив (- 0,015). Надалі цей показник змінювався стрибкоподібно, і його мінімальнезначення досягало (-0,104) у 2004 році. У цьому разі абсолютна величина коефіцієнта Бівера не є важливою, оскільки його від'ємне значення свідчить про відсутність на підприємстві прибутку. Отримані результати свідчать про незадовільну структуру балансу аналізованого підприємства.
Рисунок 2.3.7 - Коефіцієнт Бівера для ДП "Криворізька теплоцентраль" у 2003 - 2005 роках
Структуру активів ДП "Криворізька

 
 

Цікаве

Загрузка...