WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Політика управління джерелами фінансування ВАТ „Північний ГЗК” - Дипломна робота

Політика управління джерелами фінансування ВАТ „Північний ГЗК” - Дипломна робота

пасиву "Доходи майбутніх періодів" . У цій статті показуються доходи, отримані протягом поточного або попередніх періодів, які належать до наступних звітних періодів. Зокрема до складу доходів майбутніх періодів належать доходи у вигляді авансових платежів за здані в оренду основні засоби та інші необоротні активи (авансові орендні платежі), передплата на періодичні та довідкові видання, виручка за вантажні перевезення, виручка від продажу квитків транспортних і театрально-видовищних підприємств, абонентна плата за користування засобами зв'язку тощо.
Власний капітал характеризується простотою залучення, за-безпеченням більш стабільного фінансового стану і зниженням ризику банкрутства.
Необхідність у власному капіталі зумовлена вимогами само-фінансування підприємств. Він є основою їхньої самостійності і незалежності. Особливість власного капіталу полягає в тому, що він інвестується на довгостроковій основі і піддається найбільшому ризику. Чим вища його частка в загальній сумі капіталу і менша частка позичкових засобів, тим вищий буфер, що захищає кредиторів від збитків, а отже, менший ризик втрат.
Однак потрібно враховувати, що власний капітал обмежений у розмірах. Крім того, фінансування діяльності підприємства тільки за рахунок власних коштів не завжди вигідне для нього, особливо в тому разі, коли виробництво має сезонний характер. Тоді в окремі періоди будуть накопичуватися великі кошти на рахунках у банку, а в інші їх буде бракувати. Слід також мати на увазі, що якщо ціни на фінансові ресурси невисокі, а підприємство може забезпечити вищий рівень віддачі на вкладений капітал, ніж платить за кредитні ресурси, то, залучаючи позичкові кошти, воно може контролювати більші грошові потоки, розши-рити масштаби своєї діяльності, підвищити рентабельність власного (акціонерного) капіталу. Як правило, підприємства беруть кредит, щоб підсилити свої ринкові позиції.
Разом з тим, необхідно враховувати, що пропорційно зростанню частки позикового капіталу зростає ризик зниження фінансової стабільності і платоспроможності підприємства, знижується прибутковість сукупних активів за рахунок виплачуваного позикового процента. До недоліків цього джерела фінансування треба також віднести складність процедури залучення, високу залежність позикового процента від кон'юнктури фінансового ринку і збільшення у зв'язку з цим ризику зниження платоспроможності підприємства.
Від того, наскільки оптимальне співвідношення власного і позикового капіталу, багато в чому залежить фінансове становище підприємства.
1.3 Нормативно-правове регулювання формування пасивів підприємства
Формування пасивів, тобто засобів, що забезпечують отримання прибутку та здійснення місії підприємства, є одним з головних завдань його фінансової діяльності. Оскільки фінансова діяльність підприємств значною мірою віддзеркалює стан їх майнових відносин з партнерами, природно, що вона базується також на правових нормах, які регулюють майнові відносини взагалі. Йдеться насамперед про норми цивільного права, зафіксовані в Цивільному кодексі України, які прямо стосуються використання фінансових ресурсів підприємств. Іншим найважливішим джерелом правових норм формування та використання фінансових ресурсів є Господарський кодекс України (ГК).
Цей кодекс, зокрема, регламентує джерела формування майна суб'єктів господарювання у ст.. 63, 66, 140.
Визначає засади формування статутного фонду підприємства та взаємовідносини з власниками, що виникають на цій основі (ст.. 63, 82, 86, 87).
Зокрема, у статті 87 регламентується створення фондів господарського товариства головну увагу приділено створенню резервного (страхового) фонду та можливостям зміни розміру статутного фонду.
Порядок оформлення зобов'язань та їх виконання регламентуються розділом ІV гл. 19, 20 та 22 ГК України. У ст.. 198 визначаються особливості виконання грошових зобов'язань.
Окремі особливості регулювання фінансової діяльності, зокрема, стосовно функціонування фінансово-кредитної системи, тобто утворення кредитних відносин з банками та іншими фінансовими інституціями викладено у ст.35.
Вимоги до обліку і звітності визначаються вимогами ст.. 19 і 90.[1]
Крім Цивільного та Господарського кодексів України, джерелом законодавчого забезпечення фінансової діяльності підприємств є низка законів України та інших законодавчих актів, які регулюють цивільно-правові відносини. Серед них слід вказати на закони України "Про власність", "Про господарські това-риства", "Про підприємництво", "Про цінні папери і фондову біржу", "Про банки і банківську діяльність", "Про заставу", "Про оренду державного майна", "Про оплату праці", "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність".
Облік майна та фінансових ресурсів підприємства, а також формування фінансової звітності регламентується Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні."
Крім того, як уже згадувалось, визначну роль у нормативно-правовому регулюванні управління пасивами підприємства відіграють Положення (стандарти) бухгалтерського обліку.
П(С)БО № 2 форма 1 "Баланс" Розкриває сутність , структуру пасивів; перелік статей та їх взаємозв'язок з планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств.
За П(С)БО № 2 пасиви підприємства складаються з п'яти розділів:
- І. Власний капітал.
- ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів.
- ІІІ. Довгострокові зобов'язання.
- ІV. Поточні зобов'язання підприємства.
- V Доходи майбутніх періодів.
Тобто структура пасиву балансу відповідає структурі джерел фінансування підприємства.
Зокрема, П(С)БО № 5 форма 4 "Звіт про власний капітал" регламентує більш докладно викладення відомостей про власний. капітал У "Звіті про власний капітал" розкриваються усі зміни вартості капіталу які відбуваються внаслідок:
- виправлення помилок і зміни у фінансових звітах;
- збільшення або зменшення власного капіталу в результаті переоцінки основних засобів та інших активів у порядку, передбаченому відповідними положеннями (стандартами).
- за звітний період показується сума чистого прибутку (збитку) зі звіту про фінансові результати;
- відображають розподіл прибутку між учасниками (власниками) підприємства або спрямування прибутку до статутного капіталу, резервного капіталу тощо;
- збільшення статутного капіталу підприємства та зміни неоплаченого капіталу в результаті збільшення або зменшення дебіторської заборгованості учасників за внесками до статутного капіталу підприємства.;
- зменшення власного капіталу підприємства внаслідок виходу учасника, викупу чи анулювання викуплених акцій акціонерним товариством;
- зменшення номінальної вартості акцій або з інших причин;
- інші зміни у власному капіталі підприємства, що не були включені до вищезазначених статей, зокрема списання невідшко дованих збитків, безкоштовноотримані активи та інші

 
 

Цікаве

Загрузка...