WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Політика управління джерелами фінансування ВАТ „Північний ГЗК” - Дипломна робота

Політика управління джерелами фінансування ВАТ „Північний ГЗК” - Дипломна робота

зниження постійних витрат на одиницю продукції, враховуючи зростання обсягів реалізації.
Внаслідок впровадження цих заходів, підприємство може отримати чистий прибуток у сумі 711192 тис. грн., що вище значення 2004р. на 164709 тис. грн.
Крім того, пропонується використання отриманого чистого прибутку на оновлення основних засобів у сумі 400 000 грн. зросте сума необоротних активів до 1 296 454 тис.грн., та на збільшення виробничих запасів на суму 168 954 тис.грн. сума оборотних активів зросте до 1 416 037 тис. грн.
В результаті таких змін коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) зросте на 0,1110 і становитиме 0,5820, тобто на відміну від значення 2004р. переважатиме нормативне значення; коефіцієнт фінансової залежності також поліпшиться і відповідатиме нормативу та характер змін матиме рекомендований напрямок, тобто зменшення; коефіцієнт фінансового ризику також матиме позитивні зміни, тобто зменшення до 0,4180, що відповідатиме рекомендованим значенням, тобто фінансова стійкість підприємства значно поліпшиться, оскільки майже всі показники сягатимуть нормативних значень. В тому числі поліпшиться структура джерел фінансування, може бути вирішена проблема залежності від позикового капіталу.
Майновий стан також має зазнати позитивних змін, які виражатимуться у зниженні ступеня зносу основних засобів з 0,6656 до 0,5643; зростанні майже вдвічі частки оборотних виробничих фондів в обігових коштах, яка становитиме 0,2150; збільшення коефіцієнту оновлення основних засобів до 0,1521.
Отже, впровадження запропонованих заходів дасть змогу підвищити виробничий потенціал підприємства, тобто розширити перспективи його розвитку в майбутньому і зберегти позитивні тенденції зростання ринкової вартості. Крім того, поліпшити фінансовий стан за рахунок зростання фінансової стійкості та платоспроможності.
Список використаних джерел
1. Господарський кодекс України від 16.01.03 №436 - ІV
2. Цивільний кодекс України від 16.01.03 №435 - ІV
3. Закон України "Про внесення змін до закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"" від 24.12.02 №349 - ІV
4. Закон України "Про банкрутство" № 2343 - ХІІ від 14.05.92р.
5. Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" № 784 - ХІV від 30.06.99р.
6. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996 - № 996 - ХІV від 16.07.99р.
7. Балабанов И.Т. Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субъекта. - 2-е изд., доп. - М.: Финансы и статистика, 2000, - 208 с.
8. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. - К.: Либідь, 1998. - 312 с.
9. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. - К.: Ника-Центр, 1999. - 592 с. в 2-х томах.
10. Бланк И.А. Управление прибылью. - К.: Ника-Центр, 1998. - 544 с.
11. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2001. - 152 с.
12. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. - К.: Знання. - 2000. - с.267.
13. Кудряшов В.П. Фінанси. Навчальний посібник./ Херсон: Олді-плюс, 2002 р. - 352 с.
14. Лахтіонова Л.А.Фінансовий аналіз суб'єктів господарювання: Монографія. - К.: КНЕУ, 2001.
15. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч.посіб. - К.: Вища школа, 2003.
16. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч.посібник. - 2-ге вид.доп.і перероб. - К.: КНЕУ, 2001. - 240 с.
17. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання. Підручник. - Тернопіль: Економічна думка, 2001. - 454 с.
18. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. Посіб. - К.: Знання, 2004.
19. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб"єктів господарювання: Навч.посібник. - К.: КНЕУ, 2003. - 554 с.
20. Устенко О.Л. Экономика предприятия: Метод.пособие. - 3-е изд.испр. - К.: МАУП, 2000. - 44 с.
21. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт.кол.і науки ред. проф.А.М.Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2004.546 с.
22. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / Под ред.Е.С.Стояновой. - 5-е изд., пере раб. и доп. - М.: Изд-во "Перспектива", 2001. - 656 с.
23. Ю.С.Цал-Цалко Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навч.посібник. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Київ: ЦУЛ, 2002. - 360 с.
24. Білик М.Д. "Сутність і оцінка фінансового стану підприємств // Фінанси України, 2005. № 3.
25. Войчак А.В., Камишніков Р.В." Конкурентні переваги підприємства: сутність і класифікація" // Маркетинг в Україні, 2005. №2
26. Захарченко В.О. "Систематизація методів оцінки фінансового стану підприємства // Фінанси України, 2005. № 1.
27. Зятковський І.В. Теоретичні засади фінансів підприємств // Фінанси України. - 2000. № 4.
28. Ковальська К.В. "Фінансова стійкість акціонерного товариства як умова його економічного розвитку" // Фінанси України, 2004. № 2.
29. Котляр М.Л. "Аналіз фінансового стану підприємства" // Фінанси України, 2004. № 5.
30. Лазаришина І.Д. "Удосконалення інституційних підходів до методики фінансового аналізу" // Фінанси України, 2004. № 1.
31. Опарін В.М. Фінансові ресурси: проблеми визначення та розміщення // Вісник НБУ. 2000. - № 5.
32. Партин Г.О. "Формування стратегічної моделі управління витратами підприємства" // Фінанси України, 2004. № 11.
33. Пойда-Носик Н.Н., Габарчук С.С. Фінансові ресурси підприємства // Фінанси України. - 2003 . № 1.
34. Сокринська І.Г. "Діагностика фінансового забезпечення діяльності підприємства"// Фінанси України, 2003. № 1.
35. Угляренко О.М. "Визначення оподатковуваного прибутку та його вплив на формування фінансових ресурсів підприємств" // Фінанси України, 2004. № 2.
36. В.Хліпальська "Вплив оцінки вартості запасів оборотного капіталу на фінансові результати підприємства"// Бухгалтерський облік і аудит, 2002. № 6.
Таблиця 2.11 - Структура власного капіталу ВАТ "Північний ГЗК"

п/п Показник 2001 рік 2002 рік 2003 рік 2004 рік Питома вага,%
на кінець звітного періоду , тис. грн. на кінець звітного періоду , тис. грн. на кінець звітного періоду , тис. грн. на кінець звітного періоду , тис. грн. 2001 рік 2002 рік 2003 рік 2004 рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Статутний капітал 242 869 242 869 242 869 242 869 408,18 49,78 50,86 24,26
2 Інший додатковий капітал 664 749 664 615 657 707 613 393 1117,23 136,23 137,73 61,28
3 Резервний капітал 38 38 38 38 0,06 0,01 0,01 0,00
4 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (848 156) (419 674) (423 079) 144 648 -1425,47 -86,03 -88,60 14,45
5 Усього 59 500 487 848 477 535 1 000 948 100 100 100 100
?
№ п/п показник 2001 рік 2002 рік 2003 рік 2004 рік Абсолютне відхилення Відносне відхилення,%
на кінець звітного періода на кінець звітного періода на кінець звітного періода на кінецьзвітного періода

 
 

Цікаве

Загрузка...