WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Політика управління джерелами фінансування ВАТ „Північний ГЗК” - Дипломна робота

Політика управління джерелами фінансування ВАТ „Північний ГЗК” - Дипломна робота

0,6656 у 2004р, прискорювати погашення дебіторської заборгованості, оскільки частка оборотних виробничих фондів у загальній сумі оборотних активів знижується з 0,1665 у 2001р. до 0,1087 у 2004 р.;
- аналіз ділової активності показав, що всі показники оборотності за 2001 - 2004рр . зазнали позитивних змін. Тобто ділова активність підприємства була дуже високою. Причому найбільші темпи поліпшення оборотності відбулись у 2004р.
- показники рентабельності також зазнали позитивних змін, особливо за останній рік, причому як у кількісному так і в якісному відношенні, і за останній рік можуть бути визнані достатньо високими: рентабельність активів за чистим прибутком у 2004 р. збільшується майже у 30 разів і досягає значення 30,39%; рентабельність основної діяльності протягом періоду в цілому зростає з 2,17% у 2001р. до 29,97% у 2004р., знову ж таки найбільше зростання відбувається у 2004р. - 24,13%; рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком висока у 2001 і 2004рр. відповідно 25,42% і 21,82% ;
- аналіз ліквідності підприємства показав, протягом періоду, що аналізується, відбулось зростання як потенційної так і поточної платоспроможності підприємства, її рівень досяг нормативного у 2004р., тобто значно зменшився ризик виникнення неплатоспроможності підприємства.. Отже, за період, що розглядається, ліквідність і платоспроможність підприємства зазнала позитивних змін;
- фінансова стійкість підприємства має не високий рівень через значний ступінь залежності підприємства від позикового капіталу. Але за останній рік становище значно поліпшилось і з'явились перспективи подальшого підвищення фінансової стійкості.
Таким чином, аналіз фінансового стану підприємства за відносними показниками підтвердив висновки загального його аналізу, тобто стан в цілому, можна визнати, задовільним, оскільки підприємство має високі показники ділової активності, рентабельності, значно поліпшились фінансова стійкість, ліквідність та платоспроможність, майновий стан відзначається нарощенням виробничого потенціалу, однак залишились проблеми високого ступеня зносу основних засобів, значної залежності підприємства від позикового капіталу.
Структура джерел фінансових ресурсів зазнала протягом періоду, що аналізується, значних змін. Якщо у 2001р. визначну роль у фінансуванні діяльності ВАТ "Північний ГЗК" відігравали поточні зобов'язання, частка яких складала 83,52%, на другому місці за значимістю були довгострокові зобов'язання, а питома вага власного капіталу була лише 5,97%, то Кардинальні зміни відбулись у 2004р., коли питома вага власного капіталу склала 46,69%, а поточних зобов'язань - 52,87%, тобто ці джерела фінансування, практично, зрівнялись за значенням, що дало змогу підприємству знизити залежність від позикового капіталу та значно зменшити ризик діяльності. Причинами таких змін стали зростання обсягів виробництва та реалізації продукції та чистого прибутку.
Протягом 2001 - 2004рр., а особливо за останній рік відбулось значне поліпшення структури власного капіталу, утворився нерозподілений прибуток і його питома вага у загальній сумі власних джерел фінансування склала 14,45 %, і, зважаючи на результати аналізу техніко-економічних показників та фінансового стану підприємства, є всі підстави очікувати подальшого зростання цього фактора, що впливатиме на структуру джерел фінансування підприємства позитивним чином, оскільки є продуктом діяльності підприємства і сприяє зростанню його самофінансування. показники ефективності використання власного капіталу протягом досліджуваного періоду поліпшуються у 2004р. відбулось значне зростання рентабельності власного капіталу до 73,41% відбулось за рахунок збільшення чистого прибутку, оскільки в цей же час абсолютна сума власного капіталу зросла на 109%.
В структурі позикових джерел фінансування найбільшу частку мали поточні зобов'язання від 83,52% у 2001р. до 52,87% у 2004р. У 2004р. відбулись кардинальні зміни в структурі поточних зобов'язань: ключовим елементом стає кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, частка якої склала 65,27 % , за абсолютною сумою зросла на 417296 тис. грн. (129,42%), питома вага векселів виданих зросла до 12,79%, абсолютна сума на 73624 тис. грн. (103,23%), поточні зобов'язання за питомою вагою зменшились до 6,31%, за абсолютною сумою - на 360678 тис. грн. (83,45%), від короткострокових кредитів банків підприємство у цей період відмовилось зовсім. Такі зміни обумовлено значним розвитком фінансово-господарської діяльності та зростанням її результатів, що дозволило зменшити податковий кредит, який був головною складовою поточних зобов'язань, замінити більш дорогий банківський кредит на дешевший комерційний, але значне зростання суми кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги, збільшило ризик діяльності та залежність від позикового капіталу, дещо знизило потенційну платоспроможність підприємства.
Отже, в цілому за період 2001 - 2004рр. відбулись позитивні зміни у структурі короткострокового позикового капіталу підприємства.
Аналіз ефективності використання позикових коштів показав, що їх рентабельність була позитивною протягом усього досліджуваного періоду, причому у 2001 - 2002рр. знизилась 8,34% до 0,89% через зменшення чистого прибутку в цей період та зростання абсолютної суми позикових коштів, у 2002 - 2004р. спостерігалось зростання показника причому найбільший темп 46,59% прийшовся на останній 2004р.; оборотність позикових коштів мала позитивні тенденції зростання. Зокрема, коефіцієнт оборотності товарного кредиту мав стійку тенденцію зростання протягом 2001 - 2004рр. і збільшився з 1,29 до 2,83 обороту на рік. Коефіцієнт оборотності поточних зобов'язань також зріс протягом періоду з 0,81 до 2,21 обороту на рік. Отже, ефективність використання позикових коштів ВАТ "Північний ГЗК" є високою і протягом 2001 - 2004рр. зазнала позитивних змін.
В цілому ж, варто зазначити, що підприємство на протязі 2001 - 2004рр. мало позитивні зрушення у фінансово-господарській діяльності у вигляді зростання обсягів виробництва і реалізації продукції, фінансових результатів, поліпшення фінансового стану, стосовно джерел фінансування також відбулись позитивні зміни у їх структурі та в ефективності їх використання, але існують і певні проблеми, тобто значне зростання абсолютної суми кредиторської заборгованості, збільшення залежності підприємства від позикового капіталу тощо.
Для поліпшення структури джерел фінансування підприємства та поліпшення його фінансового стану, а також розширення перспектив розвитку в роботі запропоновано:
3) збільшення обсягів випуску і продажу на плановий період на 15%, а саме на 425928 тис.грн. (за рахунок більш повного використання потужностей та розширення ринків збуту продукції);
4) зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції у перерахунку на 1 грн. на 0,03 грн. тобто на 3%, за рахунок зниження простоївпідвищення продуктивності праці,

 
 

Цікаве

Загрузка...