WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Політика управління джерелами фінансування ВАТ „Північний ГЗК” - Дипломна робота

Політика управління джерелами фінансування ВАТ „Північний ГЗК” - Дипломна робота

називаються"базовими". Фінансові ресурси виникли на ринковому етапі розвитку суспільного виробництва, їх відносять до похідних..
Структура фінансових ресурсів розглядається в тісному зв'язку з вартісною структурою продукції, що виробляється підприємством:
- за джерелами створення;
- за напрямками використання.
Завдяки такому розгляду стає можливим визначити рівень використання фінансових ресурсів підприємств у розподільчих процесах, дати характеристику ефективності функціонування фінансового механізму, прослідкувати рух кожної складової частини фінансових ресурсів.
За джерелами створення до складу фінансових ресурсів підприємства відносяться:
- внески засновників (учасників, акціонерів)
- прибуток;
- заробітна плата;
- амортизація;
- цільове фінансування;
- благодійні внески тощо.
Більша частка фінансових ресурсів створюється за рахунок прибутку. Крім того, частина фінансових ресурсів виражає перенесену вартість основних фондів (амортизаційні відрахування). Отже, основна частина фінансових ресурсів представляє собою групове надходження новоствореної вартості.
За видатками або напрямками використання до складу фінансових ресурсів відносяться:
- витрати на розвиток економіки підприємств;
- витрати на соціально-культурні заходи;
- витрати на розвиток науки;
- надання благодійної допомоги;
- витрати на обслуговування залучених фінансових ресурсів;
- інші витрати підприємства.
Тому, враховуючи специфічність поняття фінансів підприємств, для визначення поняття фінансових ресурсів підприємств можна навести критерії, яким воно повинно відповідати, а саме:
- джерело створення фінансових ресурсів;
- форма виявлення фінансових ресурсів;
- цільове призначення фінансових ресурсів;
Фінансові ресурси підприємств, переважаючою формою виявлення яких є фонди грошових коштів, мають наступні характерні ознаки:
- фінансові ресурси як у статистичному плані, так і під час руху завжди виражають відношення власності, тобто вони належать або державі, або підприємствам, або приватному сектору економіки, або населенню;
- формування й використання фінансових ресурсів завжди має свою правову сторону і регламентується законодавчими та нормативними актами;
- фінансові ресурси завжди мають певне джерело створення і певне цільове призначення.
В економічній літературі зустрічаються різні визначення межі функціонування фінансових ресурсів. Поняття "грошових засобів" значно ширше ніж "фінансові ресурси" . Фінансові ресурси завжди виступають у грошовій формі. А грошові засоби стають фінансовими ресурсами тоді, коли вони акумулюються у відповідних фондах, які мають певний порядок створення і використання.
Характерною рисою фінансових ресурсів є те, що вони, на відміну від грошових засобів, виражають не зміну форму власності, а фінансовий результат процесу відтворення. Фінансові ресурси свідчать про наявні можливості економічного і соціального розвитку.
Фінансові ресурси властиві всім суб'єктам фінансових відносин.
У кінцевому підсумку, напрямки використання фінансових ресурсів можна поділити на наступні групи:
- поповнення фонду відшкодування;
- формування фонду споживання;
- формування фонду нагромадження.
Розгляд фінансових ресурсів за джерелами створення у зв'язку з напрямками використання має важливе значення для визначення межі функціонування фінансових ресурсів.
На рівні підприємства фінансові ресурси - це частина грошових надходжень і доходи, що призначені для виконання фінансових зобов'язань і здійснення витрат по забезпеченню розширеного відтворення.
Джерелами створення фінансових ресурсів підприємств є внески засновників, прибуток, амортизаційні відрахування, цільове надходження, кредити всіх форм, кредиторська заборгованість підприємства.
Для ефективного функціонування підприємства важливе значення має визначення оптимальної потреби у фінансових ресурсах, забезпечення структури, джерел їх формування та обґрунтованих напрямків їх використання.
В умовах ринкової економіки фінансисти дедалі частіше використовують поняття "капітал". А з прийняттям П(С)БО цей термін застосовується й вітчизняними бухгалтерами та економістами. Термін "капітал" є реальним об'єктом, на який можна постійно впливати з метою отримання нових доходів фірми та виконання нею своїх зобов'язань. Тобто капітал - це об'єктивний фактор виробництва, частина фінансових ресурсів, які використовуються підприємством у своїй діяльності. Тобто, капітал є перетвореною формою фінансових ресурсів.
1.2 Структура джерел фінансування господарської діяльності підприємства
Склад і структура фінансування підприємства відбиваються у пасиві його балансу (П(С)БО №2 форма 1).
Пасив балансу подано п'ятьма розділами : Власний капітал (розділ І), забезпечення майбутніх витрат і платежів (розділ ІІ), довгострокові зобов'язання (розділ ІІІ), поточні зобов'язання (розділ ІV), доходи майбутніх періодів (розділ V).
Капітал - це засоби, які є в розпорядженні суб'єкта господарювання для здійснення діяльності з метою одержання прибутку. Формується капітал підприємства як за рахунок власних (внутрішніх), так і за рахунок позичкових (зовнішніх) джерел. Основним джерелом фінансування є власний капітал. До його складу входять статутний капітал, накопичений капітал (резервний і додатковий капітали, нерозподілений прибуток) та інші надходження (цільове фінансування, благодійні пожертвування тощо).
Статутний капітал - це сума засобів засновників для забезпечення статутної діяльності. На державних підприємствах - це вартість майна, закріпленого державою за підприємством на правах повного господарського ведення; на акціонерних підприємствах - номінальна вартість акцій; для товариств з обмеженою відповідальністю - сума, що є часткою власників; для орендного підприємства - сума внесків його працівників і т. д.
Статутний капітал формується у процесі первісного інвестування засобів. Внески засновників у статутний капітал можуть бути у вигляді коштів, у майновій формі та у формі нематеріальних активів. Величина статутного капіталу оголошується при реєстрації підприємства, і при коригуванні його величини потрібно провести перереєстрацію установчих документів.
Додатковий капітал як джерело засобів підприємства утворюється в результаті переоцінки майна або продажу акцій за ціною, вищою від їхньої номінальної вартості.
Резервний капітал створюється згідно із законодавством або відповідно до установчих документів за рахунок чистого прибутку підприємства. Він виступає як страховий фонд для відшкодування можливих збитків і забезпечення захисту інтересів третіх осіб у разі недостатності прибутку для викупу акцій, погашення облігацій, виплати процентів за ними і т. д. За його величиною судять про запас фінансової міцності підприємства. Відсутність або недостатню його величину розглядають як фактор додаткового ризику вкладення капіталу

 
 

Цікаве

Загрузка...