WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Політика управління джерелами фінансування ВАТ „Північний ГЗК” - Дипломна робота

Політика управління джерелами фінансування ВАТ „Північний ГЗК” - Дипломна робота

активах збільшення за умов збільшення доходів від фінансових інвестицій 0,0000 0,0000 0,0000
5 Частка оборотних виробничих активів у їхній загальній сумі збільшення 0,0632 0,1122 0,0490
6 Коефіціент мобільності активів збільшення, рекомен.рівень 0,5 1,3912 1,0923 -0,2989
7 Коефіцієнт оновлення основних засобів,
збільшення -0,2203 0,1521 0,3725
З таблиці 3.6 видно, що майновий стан також має зазнати позитивних змін, які виражатимуться у:
- зниженні ступеня зносу основних засобів з 0,6656 до 0,5643;
- зростанні майже вдвічі частки оборотних виробничих фондів в обігових коштах, яка становитиме 0,2150;
- збільшення коефіцієнту оновлення основних засобів до 0,1521.
Але в той же час зросте частка основних засобів в активах на 0,0745 і складе 0,4243 , що призведе до зниження їх мобільності активів з 1,3912 до 1,0923, що не може бути визнано позитивним зрушенням.
Отже, в цілому майновий стан поліпшиться і буде вирішено проблему високого рівня спрацювання основних засобів.
Таким чином, за рахунок нарощування обсягів випуску і реалізації продукції та зниження витрат на 1 грн. реалізованої продукції, підприємство матиме змогу отримати 711192 тис. грн. чистого прибутку і спрямувати 60% на фінансування діяльності, що в свою чергу поліпшить структуру джерел фінансування за критеріями:
- вартості залучення капіталу, оскільки чистий прибуток генерується безпосередньо фінансово-господарською діяльністю підприємства, і є джерелом самофінансування, тобто вартість його набагато нижча ніж залучення додаткових коштів за рахунок емісії акцій, або додаткових внесків власників, а тим більше від вартості позикових коштів;
- рівня ризику, оскільки зростання власних джерел фінансування за рахунок чистого прибутку, знижує залежність підприємства від позикових коштів, тобто знизить ризик неплатоспроможності.
Використання отриманого прибутку для поповнення виробничих запасів та оновлення основних засобів дасть змогу підвищити виробничий потенціал підприємства, тобто розширити перспективи його розвитку в майбутньому і зберегти позитивні тенденції зростання ринкової вартості. Крім того, поліпшити фінансовий стан за рахунок зростання фінансової стійкості та платоспроможності.
Висновки
В результаті виконання дипломної роботи з'ясовано, що фінансові ресурси відіграють провідну роль у формуванні матеріальних і трудових ресурсів, розвитку матеріально-технічної бази, придбанні сучасних інформаційних технологій.
Фінансові ресурси - це єдиний вид ресурсів, що трансформується безпосередньо з мінімальним часовим лагом у будь-який інший вид ресурсів.
Ефективне управління фінансовими ресурсами підприємства є запорукою стабільності розвитку підприємства, його фінансового стану, зростання ринкової вартості та добробуту власників. Головними напрямками управління фінансами підприємства є формування, розподіл та використання фінансових ресурсів підприємства. Важливим аспектом управління формуванням фінансових ресурсів є визначення структури джерел їх надходжень.
Джерела формування фінансових ресурсів суб'єкта господарювання відображуються у пасиві балансу і складаються з власних та позикових.
Основу фінансування діяльності підприємства складають власні джерела, використання яких призводить до зростання ринкової вартості підприємства та зниження підприємницьких ризиків
Ефективна фінансова діяльність підприємства неможлива без постійного залучення позикових коштів. Використання позикового капіталу дає змогу значного розширення обсягу господарської діяльності підприємства, забезпечити більш ефективне використання власного капіталу, прискорити формування різноманітних цільових фінансових фондів, а в кінцевому рахунку - підвищити ринкову вартість підприємства.
Аналіз техніко-економічних показників діяльності підприємства показав, що на ВАТ "Північний ГЗК" за період 2001-2004рр. установилась стійка тенденція до зростання обсягів виробництва товарної продукції. При цьому зростає не тільки абсолютна величина, а й темпи приросту по відношенню до попереднього року. Так у 2002 р. темп приросту товарної продукції в діючих цінах становив 8,5%, а вже в 2003 р. - 9,22%, визначним є зростання обсягів виробництва продукції у 2004р., яке склало 215,22%, причому значною мірою таке зростання відбулось за рахунок підвищення продуктивності праці.
Виручка від реалізації продукції за період 2001-2004 рр. також зростала, темпи приросту поступово змінюються з 5,79% в 2002 р. до 8,71 %. у 2003 р. але у 2004р. відбулось значне збільшення темпів приросту до 221,77 %.
Собівартість реалізованої продукції протягом 2002р. зменшується на 3,53 % за рахунок зменшення фізичного обсягу реалізації та значного зниження витрат на 1грн. товарної продукції, але за період 2003 - 2004рр. відмічено зростання на 149% за рахунок значного зростання обсягів реалізації.
Протягом періоду, що розглядається відбулись значні позитивні зміни фінансових результатів.
Отже, фінансові результати ВАТ "Північний ГЗК" протягом 2001 - 2004рр. мали позитивні значення, тобто діяльність підприємства за всіма видами була прибутковою, але зміни їх були як негативними, так і позитивними. Валовий прибуток зростав протягом 2001 - 2002рр. на 141,51%, збільшувались і фінансові результати від операційної діяльності, але в той же час чистий прибуток зменшився з 141,51 тис. грн. до 8 676 тис. грн. на 94,96 %. Причинами такого стану стало те, що у2001р. валовий прибуток мав невелику частку у формуванні чистого прибутку, а головною його складовою стали інші доходи. У 2002 - 2003рр. відбулось зниження валового прибутку на 22,12%, фінансових результатів від операційної діяльності на 16,61%, причиною якого стало переважання темпів зростання собівартості реалізованої продукції (14,01%) над темпами зростання виручки від реалізації продукції (8,71%), в той же час відбувається зростання чистого прибутку на 80.81%. Визначним виявився 2004р., в якому відбулись великі позитивні зміни усіх видів фінансових результатів: валовий прибуток зріс, як уже згадувалось вище на 960%, Фінансових результатів від операційної діяльності - на 1717,88%, чистого прибутку - на 3395.93%, причиною таких змін стало кардинальне зростання обсягів виробництва та реалізації продукції та вдосконалення організації виробництва і управління ним. В цілому за період відбулось значне поліпшення фінансових результатів.
Таким чином, необхідно зауважити, що підприємство є потужним, таким, що знаходиться на стадії значного зростання, причому саме у 2004р. перейшло на вищий рівень розвитку.
Оцінка фінансового стану дала наступні результати:
- в цілому майновий стан підприємства можна визнати задовільним, оскільки підприємство намагається як найефективніше використовувати наявні фінансові ресурси та прискорювати оборотність, але необхідно активніше оновлювати основні засоби,оскільки коефіцієнт зносу становить 0,6501 у 2001р. і зростає до

 
 

Цікаве

Загрузка...