WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Політика управління джерелами фінансування ВАТ „Північний ГЗК” - Дипломна робота

Політика управління джерелами фінансування ВАТ „Північний ГЗК” - Дипломна робота

вартість 160 663 680 663 680 0
первісна вартість 161 692 813 692 813 0
резерв сумнівних боргів 162 (29 133) (29 133) 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 0
з бюджетом 170 3 740 3 740 0
за виданими авансами 180 12 084 12 084 0
з нарахованих доходів 190 0
із внутрішніх розрахунків 200 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 2 664 2 664 0
Поточні фінансові інвестиції 220 0
Грошові кошти та їх еквіваленти: 0
в національній валюті 230 109 112 109 112 0
в іноземній валюті 240 38 085 38 085 0
Інші оборотні активи 250 11 225 11 225 0
Усього за розділом II 260 1 247 083 1 416 037 168 954
0
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 270 85 85 0
0
БАЛАНС 280 2 143 622 2 712 576 568 954
Продовження таблиці 3.3
ПАСИВ Код ряд. 2004 рік прогноз Відхилення
на кінець звітного періода
1 2 3 4 5
І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний фонд 300 242 869 242 869 0
Пайовий капітал 310 0
Додатковий вкладений капітал 320 0
Інший додатковий капітал 330 613 393 613 393 0
Резервний капітал 340 38 38 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 144 648 713602 568 954
Неоплачений капітал 360 0
Вилучений капітал 370 0
Усього за розділом I 380 1 000 948 1 569 902 568 954
0
II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ 0
Забезпечення виплат персоналу 400 8 690 8 690 0
Інші забезпечення 410 0
Цільове фінансування 420 0
Усього за розділом II 430 8 690 8 690 0
0
III. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 0
Довгострокові кредити банків 440 0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 503 503 0
Відстрочені податкові зобов'язання 460 0
Інші довгострокові зобов'язання 470 96 96 0
Усього за розділом IIІ 480 599 599 0
1 2 6 0
ІV. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 0
Короткострокові кредити банків 500 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 38 759 38 759 0
Векселі видані 520 144 941 144 941 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 739 729 739 729 0
Поточні зобов'язання за розрахунками: 0
з одержаних авансів 540 34 483 34 483 0
з бюджетом 550 90 742 90 742 0
з позабюджетних платежів 560 0 0 0
зі страхування 570 4 189 4 189 0
з оплати праці 580 9 020 9 020 0
з участниками 590 8 8 0
із внутрішніх розрахунків 600 0
Інші поточні зобов'язання 610 71 514 71 514 0
Усього за розділом IV 620 1 133 385 1 133 385 0
0
V. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 630 0
0
БАЛАНС 640 2 143 622 2 712 576 568 954
Необхідно проаналізувати зміни фінансового стану за відносними показниками з урахуванням впровадження запропонованих заходів.
В таблиці 3.4 представлені результати розрахунків показників фінансової стійкості.
Таблиця 3.4 - Показники фінансової стійкості за прогнозними даними
№ п/п Показник Нормативне значення 2004р. Прогноз Відхилення
1 2 3 4 5 6
1 Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) збільшення ?0,5 0,4710 0,5820 0,1110
2 Коефіцієнт фінансової залежності зменшення, ?2 2,1232 1,7184 -0,4048
3 Коефіцієнт фінансового ризику
зменшення 1,1300 0,7221 -0,4079
4 Коефіцієнт маневреності власного капіталу збільшення, >0,1 0,1121 0,1787 0,2908
5 Коефіцієнт фінансової стабільності >1 0,8903 1,3921 0,5018
6 Коефіцієнт концентрації позикового капіталу ?0,5
зменшення 0,5290 0,4180 -0,1110
7 Показник фінансового лівериджу зменшення, ?0,25 0,0006 0,0004 -0,0002
8 Коефіцієнт фінансової стійкості =0,85-0,90 0,4713 0,5822 0,1109
Як видно з таблиці 3.4, коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) за прогнозним балансом матиме позитивні зміни зросте на 0,1110 і становитиме 0,5820, тобто на відміну від значення 2004р. переважатиме нормативне значення.
Коефіцієнт фінансової залежності також поліпшиться і відповідатиме нормативу та характер змін матиме рекомендований напрямок, тобто зменшення.
Коефіцієнт фінансового ризику також матиме позитивні зміни, тобто зменшення до 0,4180, що відповідатиме рекомендованим значенням.
Слід підкреслити, що саме розглянуті вище коефіцієнти є показниками структури джерел фінансування підприємства. Отже, їх покращення свідчить про поліпшення структури джерел фінансування.
Інші показники фінансової стійкості також зазнають позитивних змін, а саме:
- коефіцієнт маневреності власного капіталу зросте - на 0,2908 і значно перевищить нижню межу нормативу, що свідчить про зростання маневреності власного капіталу, тобто значне зростання власного обігового (робочого) капіталу;
- коефіцієнт фінансової стабільності також зросте до 1,3921 і відповідатиме нормативу, тобто збільшиться частка стабільних джерел фінансування в загальній їх структурі, в даному разі за рахунок власного капіталу;
- коефіцієнт концентрації позикового капіталу за прогнозним балансом зменшиться до 0,4180 і відповідатиме нормативному значенню;
- коефіцієнт фінансової стійкості також матиме позитивні зміни: зросте до 0,5822, але недосягне рекомендованих значень.
Таким чином, при запровадженні запропонованих заходів, фінансова стійкість підприємства значно поліпшиться, оскільки майже всі показники сягатимуть нормативних значень. В тому числі поліпшиться структура джерел фінансування, може бути вирішена проблема залежності від позикового капіталу.
Зміни показників ліквідності та платоспроможності представлені в таблиці 3.5.
Таблиця 3.5 - Показники ліквідності за прогнозними даними
Показник Нормативне значення 2004р. Прогноз Відхилення
1 2 3 4 5 6
1 Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) > 1 1,1003 1,2494 0,1491
2 Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,6-0,8 0,7541 0,7541 -
3 Коефіцієнт абсолютної ліквідності > 0 збільшення 0,1299 0,1299 -
З якої видно, що внаслідок впровадження запропонованих заходів значно підвищиться коефіцієнт поточної ліквідності (покриття), за рахунок зростання вартості активів, зокрема виробничого потенціалу підприємства, отже збільшиться потенційна платоспроможність, що окрім зниження ризику виникнення неплатоспроможності, дає змогу підвищити кредитоспроможність.
Відбудуться також і зміни майнового стану підприємства (таблиця 3.6).
Таблиця 3.6 - Показники майнового стану за прогнозними даними
№ п/п Показник Нормативне значення 2004р. Прогноз Відхилення
1 2 3 4 5 6
1 Коефіцієнт зносу основних засобів, Кзн зменшення 0,6656 0,5643 -0,1012
2 Частка оборотних виробничих фондів в обігових коштах збільшення 0,1087 0,2150 0,1063
Продовження таблиці 3.6
1 2 3 4 5 6
3 Частка основних засобів в активах, зменшення за умов незмінних або зростаючих обсягівреалізаціїї 0,3478 0,4223 0,0745
4 Частка довгострокових фінансових інвестицій в

 
 

Цікаве

Загрузка...