WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Політика управління джерелами фінансування ВАТ „Північний ГЗК” - Дипломна робота

Політика управління джерелами фінансування ВАТ „Північний ГЗК” - Дипломна робота

розробитизаходи щодо поліпшення структури капіталу з позицій зменшення вартості його залучення та зростання загальної суми фінансових ресурсів.
3.2 Заходи щодо поліпшення фінансового стану за рахунок підвищення ефективності управління капіталом підприємства
Аналіз фінансового стану підприємства, проведений у підрозділі 2.1, показав, що в цілому підприємство має його задовільний рівень, головними ж проблемами є високий ступінь залежності від позикового капіталу. Тобто для поліпшення фінансового стану необхідно зменшити таку залежність шляхом збільшення частки власного капіталу у структурі джерел фінансування діяльності підприємства.
В той же час розрахунок варіантів структури капіталу за різних рівнів співвідношення позикових і власних коштів показав, що для збільшення ефективності використання власного капіталу підприємство має збільшувати частку позикового.
В таких умовах доцільно запропонувати:
1) збільшення обсягів випуску і продажу на плановий період на 15%, а саме на 425928 тис.грн. (за рахунок більш повного використання потужностей та розширення ринків збуту продукції);
2) зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції у перерахунку на 1 грн. на 0,03 грн. тобто на 3%, за рахунок зниження простоїв підвищення продуктивності праці, зниження постійних витрат на одиницю продукції, враховуючи зростання обсягів реалізації.
Отже, враховуючі впровадження таких змін, можна скласти прогнозний "Звіт про фінансові результати ВАТ "Північний ГЗК" (таблиця 3.2).
Таблиця 3.2 - Прогнозний звіт про фінансові результати ВАТ "Північний ГЗК"
(тис.грн.)
Стаття Код рядка 2004р прогноз Відхилен.
1 2 3 4 5
Доход (виручка) від реалізації продукції 010 2 839 520 3265448 425928
Податок на додану вартість 015 (335 391) (452839) 117448
Акцизний збір 020
Інші вирахування з доходу 030 (146)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції 035 2 503 983 2812609 308626
Собівартість реалізованої продукції 040 (1 636 610) (1743817) 127207
Валовий
Прибуток 050 867 373 1068792 201419
Збиток 055
Інші операційні доходи 060 77 416 77 416 0
Продовження таблиці 3.2
1 2 3 4 5
Адміністративні витрати 070 (34 320) (34 320) 0
Витрати на збут 080 (40 842) (40 842) 0
Інші операційні витрати 090
Фінансові результати від операційної діяльності
Прибуток 100 750 438 951857 201419
Збиток 105
Доход від участі в капіталі 110 - - -
Інші фінансові доходи 120 4 103 4 103 0
Інші доходи 130 11 856 11 856 0
Фінансові витрати 140 (7 280) (7 280) 0
Витрати від участі в капіталі 150 - - -
Інші витрати 160 (12 280) (12 280) 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування
Прибуток 170 746 837 948256 201419
Збиток 175 - - -
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 200 511 237064 36553
Фінансові результати від звичайної діяльності
Прибуток 190 546 326 711192 164866
збиток 195 - - -
Надзвичайні:
Доходи 200 158 - -158
Витрати 205 (1) - 1
Податок з надзвичайного доходу 210
Чистий:
Прибуток 220 546 483 711192 164709
Збиток 225 - - -
Отже, з таблиці 3.2 видно, що за умов впровадження запропонованих заходів виручка від реалізації продукції зросте до 3265448 тис. грн., податок на додану вартість також збільшиться на 117448 тис. грн.., в результаті чого підприємство зможе отримати чистий доход від реалізації продукції у сумі 2812609 тис. грн., що на 308626 тис.грн. перевищує його суму у 2004р., собівартість реалізованої продукції складе 1743817 тис. грн.., тобто зросте на 127207 тис. грн. Таким чином, підприємство матиме змогу отримати валовий прибуток у сумі 1068792 тис. грн., що на 201419 тис. грн.. перевищить рівень 2004р., фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування становитимуть 948256 тис. грн., податок на прибуток складе 237064 тис. грн., тобто підприємство може отримати чистий прибуток у сумі 711192 тис. грн., що вище значення 2004р. на 164709 тис. грн.
Тобто підприємство у разі впровадження запропонованих заходів може отримати додатково власних фінансових ресурсів на суму 711192 тис. грн.
Враховуючи потреби підприємства та необхідність поліпшення дивідендної політики, припустимо, що спожита частина чистого прибутку складе 20% , тобто 142238 тис. грн.. В такому разі власний капітал у статті "Нерозподілений прибуток" може збільшитись на 568954 тис. грн.
Оскільки однією із проблем підприємства є значне спрацювання основних засобів, нерозподілений прибуток варто використати в певній мірі на їх оновлення та зростання виробничих запасів для нарощування виробничого потенціалу підприємства.
Отже, з урахуванням наведених пропозицій, можна скласти прогнозний баланс підприємства (таблиця 3.3)
З таблиці 3.3 видно, що за умов впровадження запропонованих заходів може відбутися збільшення нерозподіленого прибутку на 568 954 тис. грн., за рахунок чого власний капітал зросте до 1 569 902 тис. грн.
Використання нерозподіленого прибутку на оновлення основних засобів у сумі 400000 грн. зросте сума необоротних активів до 1 296 454 тис.грн., та на збільшення виробничих запасів на суму 168 954 тис.грн. сума оборотних активів зросте до 1 416 037 тис. грн.
Такі зміни, з одного боку, збільшуватимуть частку власного капіталу у структурі джерел фінансування, а з іншого підвищуватимуть виробничий потенціал підприємства завдяки поліпшенню структури активів.
Таблиця 3.3 - Прогнозний баланс ВАТ "Північний ГЗК"
(тис. грн.)
АКТИВ Код ряд. 2004 рік прогноз Відхилення
на кінець звітного періода
1 2 3 4 5
1. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ
Нематериальні активи
залишкова вартість 010 58 58 0
первісна вартість 011 132 132 0
знос 012 (74) (74) 0
0
Незавершене будівництво 020 106 074 106 074 0
Основні засоби: 0
залишкова вартість 030 745 596 1 145 596 400 000
первісна вартість 031 2 229 411 2 629 411 400 000
знос 032 (1 483 815) (1 483 815) 0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 40 40 0
інші фінансові инвестиції 045 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0
Відстрочені податкові активи 060 44 686 44 686 0
Інші необоротні активи 070 0
Усього за розділом I 080 896 454 1 296 454 400 000
0
II. ОБОРОТНІ АКТИВІ 0
Запаси 0
виробничі запаси 100 122 120 291 074 168 954
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110 0
незавершене виробництво 120 13 312 13 312 0
готова продукція 130 9 905 9 905 0
товари 140 247 096 247 096 0
Векселі одержані 150 14 060 14 060 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 0
чиста реалізаційна

 
 

Цікаве

Загрузка...