WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Політика управління джерелами фінансування ВАТ „Північний ГЗК” - Дипломна робота

Політика управління джерелами фінансування ВАТ „Північний ГЗК” - Дипломна робота

перетворився у 2004р. на підвищуючий фактор, оскільки став позитивним і його частка склала 14,45%.
Ще одним важливим фактором формування джерел власних фінансових ресурсів є інший додатковий капітал, який протягом досліджуваного періоду має стійку тенденцію до зниження, як за абсолютною сумою, так і за питомою вагою. У 2001р. інший додатковий капітал складав 664749 тис. грн., а його частка у власному капіталі - 1117,23%, у 2002р. абсолютна сума зменшилась на 0,02% , а питома вага стала 136,23%, у 2003р. абсолютна сума знов зменшилась на 1,04%, але частка у загальній вартості власного капіталу зросла на 1,5%, у 2004р. становище кардинально змінилось: абсолютна сума зменшилась на 6,,74, а от питома вага становила 61,28%.
Отже, протягом 2001 - 2004рр., па особливо за останній рік відбулось значне поліпшення структури власного капіталу, утворився нерозподілений прибуток і його питома вага у загальній сумі власних джерел фінансування склала 14,45 %, і, зважаючи на результати аналізу техніко-економічних показників та фінансового стану підприємства, є всі підстави очікувати подальшого зростання цього фактора, що впливатиме на структуру джерел фінансування підприємства позитивним чином, оскільки є продуктом діяльності підприємства і сприяє зростанню його самофінансування.
Необхідно також провести аналіз джерел фінансування прирівняних до власних, якими є забезпечення наступних витрат і платежів (ІІ розділ пасиві балансу) та доходи майбутніх періодів (V розділ пасиву балансу).
Із таблиці 2,8 видно, що доходи майбутніх періодів , протягом 2001 - 2004рр. повністю відсутні; склад та структура забезпечення наступних витрат і платежів представлена у таблиці 2.13.
Таблиця 2.13 - Склад і структура забезпечення наступних витрат і платежів ВАТ "Північний ГЗК" за 2001 - 2004рр.
№ п/п Показник 2001р,, тис.грн. 2002р., тис.грн 2003р., тис.грн. 2004р.,
тис.грн. Питома вага у валюті балансу,%
2001р. 2002р. 2003р. 2004р.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Забезпечення виплат персоналу - - 5 734 8 690 0 0 0,39 0,41
2 Цільове фінансування 1 - - - - - - -
3 Усього 1 0 5 734 8 690 0,0001 0 0,39 0,41
Отже, з таблиці 2.13 видно, що питома вага забезпечення наступних витрат і платежів у загальній сумі джерел фінансування діяльності підприємства незначна: від 0,0001% у 2001р. до 0,41% у2004р., тому значного впливу на стан фінансування не справляє, але, варто зазначити, що у позитивному напрямку змінилися протягом періоду склад і сума цього елемента, тобто якщо у 2001р. він складав 1 тис. грн. цільового фінансування, то у 2003р. сума зросла до 5734 тис. грн. і складалася цілком із забезпечення виплат персоналу і така тенденція збереглась і у 2004р. причому абсолютна сума зросла до 8690 тис. грн.
Наступним важливим аспектом аналізу власних джерел фінансування є дослідження ефективності використання власних фінансових ресурсів.
Серед показників ефективності діяльності господарюючого суб'єкта важливе місце за умов ринку посідають показники ефективності використання капіталу, які відображають швидкість (прискорення або уповільнення) руху капіталу та його віддачу.
У таблиці 2.14 наведено динаміку основних показників ефективності використання власного капіталу, які розраховано за формулами: (1.12), (1.13).
Таблиця 2.14 - Показники ефективності використання власного капіталу
№ п/п Показник 2001р. 2002р. 2003р. 2004р. Відхилення
02 - 01 03 - 02 . 04 -03
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Рентабельність власного капіталу,% 86,26 3,17 3,24 73,41 -83,09 0,07 70,17
2 Рентабельність власного капіталу та прирівнених до нього коштів,% 86,26 3,17 3,24 73,42 -83,09 0,07 70,18
3 Коефіцієнт оборотності власного капіталу 3,39 2,62 1,61 3,36 -0,78 -1,01 1,75
4 Коефіцієнт оборотності власного капіталу та прирівнених до нього коштів 3,39 2,62 1,61 3,37 -0,78 -1,01 1,76
5 Термін окупності власного капіталу, років 0,35 56,23 30,55 1,83 55,88 -25,68 -28,72
З таблиці видно, що показники ефективності використання власного капіталу протягом досліджуваного періоду поліпшуються якщо не враховувати показників 2001р., оскільки вони найвищі, але причиною такого рівня рентабельності власного капіталу та його оборотності є не зростання чистого прибутку та виручки від реалізації, а низька абсолютна сума. Тому, варто зазначити, що у подальші роки 2002 - 2003 відбувалось зростання рентабельності власного капіталу з 3,17% до 3,24% також, головним чином, за рахунок зменшення суми власного капіталу, але у 2004р. значне зростання рентабельності власного капіталу до 73,41% відбулось за рахунок збільшення чистого прибутку, оскільки в цей же час абсолютна сума власного капіталу зросла на 109% (таблиця 2.9).
Коефіцієнт оборотності власного капіталу також знижується у 2001 - 2003рр. з 3,39 до 1,61 через перевищення темпів зростання власного капіталу над темпами зростання виручки від реалізації. Але у 2004р. відбулось значне зростання цього показника до 3,36 за рахунок значних темпів зростання обсягів реалізації продукції.
Термін окупності власного капіталу зазнає наступних змін: значне погіршення у2001 - 2002рр. з 0,35 до 56,23 року, через зростання суми власного капіталу і значне зменшення чистого прибутку, поліпшується у 2003р. до 30,55 року через зростання чистого прибутку і деяке зменшення суми власного капіталу, а у 2004р. відбувається кардинальне покращення становища, тобто зменшення терміну окупності до 1,83 року через значне зростання чистого прибутку на тлі збільшення суми власного капіталу.
Отже, ефективність використання власного капіталу була досить високою, а протягом досліджуваного періоду, особливо останнього 2004р., значно поліпшилась.
2.5 Аналіз джерел позикових коштів
Як було з'ясовано у підрозділі 2.3 даної роботи, ВАТ "Північний ГЗК" використовує для фінансування своєї діяльності довгострокові та короткострокові позикові кошти.
Дані таблиці 2.8 вказують на те, що довгострокові позикові кошти мають невелику частку у структурі джерел фінансування підприємства і протягом періоду, що аналізується, ця частка знижується з 10,51% у 2001р. до 0,03% у 2004р. Тому доцільно розглянути тільки їх склад (таблиця 2.15).
Таблиця 2.15 - Склад і структура довгострокових зобов'язань ВАТ "Північний ГЗК" за 2001 - 2004рр.
№ п/п Показник 2001р,, тис.грн. 2002р., тис.грн 2003р., тис.грн. 2004р.,
тис.грн. Питома вага у валюті балансу,%
2001р. 2002р. 2003р. 2004р.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Довгострокові крелити банків 99 916 52 192 - - 10,02 3,59 - -
2 Інші довгострокові фінансові зобов'язання
- - - 503 - - - 0,02
3 Інші довгострокові зобов'язання
4 867 2 113 553 96 0,49 0,15 0,04 0,01
4 Усього 104 783 54 305 553 599 10,51 3,74 0,04 0,03
З таблиці 2.15 видно, що протягом 2001 - 2002рр. довгострокові зобов'язання підприємства складались із довгострокових кредитів банків і інших довгострокових зобов'язань. У 2003р .

 
 

Цікаве

Загрузка...