WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Політика управління джерелами фінансування ВАТ „Північний ГЗК” - Дипломна робота

Політика управління джерелами фінансування ВАТ „Північний ГЗК” - Дипломна робота

розглядаються були цілком відсутні. Тобто за цей час підприємство використовувало кошти з власних та прирівняних до власних джерел: власний капітал, забезпечення наступних витрат і платежів; та з джерел позикових коштів, тобто: довгострокових та поточних зобов'язань.
Структура джерел фінансових ресурсів зазнала протягом періоду, що аналізується, значних змін. Якщо у 2001р. визначну роль у фінансуванні діяльності ВАТ "Північний ГЗК" відігравали поточні зобов'язання, частка яких складала 83,52%, на другому місці за значимістю були довгострокові зобов'язання, а питома вага власного капіталу була лише 5,97%, то у 2002р. становище значно поліпшилось оскільки більш ніж у 5 разів зросла питома вага власного капіталу і склала 33,59%, , певною мірою знизився вплив довгострокових зобов'язань оскільки їхня частка зменшилась до 3,73%, поточні зобов'язання залишились най більшим джерелом фінансування, але їхня частка стала меншою і становила 62,67%, у 2003р. принципових змін структури джерел фінансування не відбулось: дещо знизилась частка власного капіталу - до 33,00 і збільшилась до 66,56%, стосовно ж довгострокових позикових коштів , можна сказати, що вони втратили вагу джерела фінансування, оскільки їхня частка склала всього 0,04%, натомість зросла питома вага прирівняних до власних коштів у вигляді забезпечення наступних витрат і платежів, яка становила 0,40%. Кардинальні зміни відбулись у 2004р., коли питома вага власного капіталу склала 46,69%, а поточних зобов'язань - 52,87%, тобто ці джерела фінансування, практично, зрівнялись за значенням, що дало змогу підприємству знизити залежність від позикового капіталу та значно зменшити ризик діяльності. Причинами таких змін стали зростання обсягів виробництва та реалізації продукції та чистого прибутку.
Аналіз динаміки фінансових ресурсів підприємства (таблиця 2.9) показав, що в цілому за досліджуваний період відбулось значне зростання загальної суми капіталу (валюти балансу) з 1416620 тис. грн. у 2001р. до 2143622 тис.грн. у 2004р. - 51,32% . Динаміка загальної суми капіталу ВАТ "Північний ГЗК" представлена на рис. 2.3
Рисунок . 2.3 Динаміка загальної суми капіталу ВАТ "Північний ГЗК"
Тобто в цілому за період підприємство значно розширило свою діяльність та збільшило свою ринкову вартість.
Позитивним фактором також є те що зростання загальної суми коштів відбулось головним чином за рахунок збільшення власного капіталу, абсолютна сума якого зросла з 59500 тис. грн. у 2001р до 487848 тис. грн. у 2002р., тобто на 719,91%, у 2003р. відбулось невелике зниження - на 2,11%, але у 2004р. зростання склало 109,61%. Позитивний вплив таких змін на стан підприємства посилюється, як з'ясовано вище зростанням також питомої ваги власного капіталу у загальній сумі коштів.
Поточні зобов'язання за абсолютною сумою також зростають протягом періоду 2001 - 2004рр. з 832662 тис. грн. до 1133385 тис. грн., але досить невисокими темпами: на 9,31% у 2001 - 2002рр., 5,82% у 2003р. і 17,68% у 2004р., крім того, як уже згадувалось, знижується їх частка у загальній сумі джерел фінансування.
Відносними показниками структури джерел фінансових ресурсів є :
- коефіцієнт фінансової незалежності (автономії), який розраховується як відношення власного капіталу до загального (валюти балансу);
- коефіцієнт фінансової залежності, який характеризує частку боргу у загальному капіталі і розраховується як відношення позикового капіталу до загального (валюти балансу);
- коефіцієнт фінансового ризику (плече фінансового важеля), який розраховується відношенням позикового капіталу до власного.
Чим вище рівень першого показника і нижче другого й третього, тим стійкіший фінансовий стан підприємства, тобто зростання коефіцієнта автономії означає зростання фінансової незалежності і підвищення ринкової стійкості підприємства; збільшення в динаміці коефіцієнта співвідношення позикових і власних коштів вестиме до підвищення фінансового ризику, до посилення підприємства від залученого капіталу і зниження його фінансової незалежності, спадатиме і його ринкова стійкість, але в той же час зростання плеча фінансового важеля сприяє і зростанню прибутковості власного капіталу, тому важливо намагатися досягти оптимального рівня співвідношення позикового і власного капіталу. Аналіз цих показників представлено у таблиці 2.10.
Таблиця 2.10 - Аналіз показників структури джерел фінансування ВАТ "Північний ГЗК"
№ п/п Показник 2001р. 2002р. 2003р. 2004р.
1 2 3 4 5 6
1 Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) 0,0597 0,3359 0,3340 0,4710
2 Коефіцієнт фінансової залежності 16,7551 2,9770 2,9940 2,1232
3 Коефіцієнт фінансового ризику 15,7500 1,9800 2,0200 1,1300
З таблиці 2.10 видно, що зміни структури джерел фінансування мають позитивну тенденцію, тобто значно зменшується залежність підприємства від позикового капіталу і зростає його ринкова стійкість.
2.4 Аналіз джерел власних коштів
У подальшому аналізі необхідно вивчити динаміку і структуру власного капіталу, як визначного джерела фінансування діяльності підприємства, з'ясувати причини змін окремих його складових і дати оцінку цим змінам за аналізований період.
Склад, структура і динаміка власного капіталу ВАТ "Північний ГЗК" представлені в таблицях 2.11 і 2.12, з яких видно, що протягом 2001 - 2004рр. власний капітал підприємства складався зі статутного капіталу, іншого додаткового капіталу, резервного фонду та нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).
На протязі всього досліджуваного періоду статутний капітал за абсолютною сумою не змінювався і складав 242869 тис. грн., але його частка у загальній вартості власного капіталу зазнала певних змін: у 2001 - 2002рр. зменшилась з 408% до 49,78%. У 2003р. дещо зросла до 50,86% і зменшилась до 24,26 %. Такі зміни пояснюються динамікою загальної суми власного капіталу, на яку головним чином здійснює вплив нерозподілений прибуток (непокритий збиток). Зокрема, частка статутного капіталу 408% від власного капіталу у 2001р. пояснюється значною сумою непокритого збитку.
Отже, необхідно підкреслити, що у 2001 - 2003рр. підприємство мало на балансі значні суми непокритого збитку, що є наслідком накопиченої його суми за попередні роки, оскільки діяльність ВАТ "ПівнГЗК" в означений період була прибутковою. Але у 2001р. непокритий збиток склав 848156 тис. грн., у 2002р. ця сума зменшилась на 50,52% і склала 419674 тис. грн., що стало наслідком значних санаційних дій, надалі тенденція зменшення непокритого збитку зберігається, однак у 2003р. відмічалось невелике зростання 0,81%, зате у 2004р. зменшення відбулось на 134% і у підприємства вперше за період утворився нерозподілений прибуток у сумі 144648 тис. грн. Як наслідок, у структурі власного капіталу нерозподілений прибуток (непокритий збиток) із понижуючого фактора, частка якого складала у 2001р. - (-1425,47)%. У 2002р. - ( -86,03)%, у 2003р. -(-88,60)%;

 
 

Цікаве

Загрузка...