WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Політика управління джерелами фінансування ВАТ „Північний ГЗК” - Дипломна робота

Політика управління джерелами фінансування ВАТ „Північний ГЗК” - Дипломна робота

відбулось зниження показника, тобто найвище значення - у 2001р., причиною тому є те, що в цьому році головною складовою чистого прибутку був не валовий а прибуток від звичайної діяльності до оподаткування, тому частка чистого прибутку у виручці в цей період більша ніж у 2004р., коли головною складовою чистого прибутку був валовий. Отже, внаслідок розглянутих причин найкращим значенням показника рентабельності реалізованої продукції за чистим прибутком у якісному розумінні слід визнати рівень 2004р.
Рентабельність виробничих фондів зростає протягом 2001 - 2004рр. з 18,58% до 64,46%. Динаміка показника повторює динаміку чистого прибутку, але темп зростання у 2004р. дещо менший через збільшення суми оборотних фондів.
Таким чином, всі показники рентабельності зазнали позитивних змін, особливо за останній рік, причому як у кількісному так і в якісному відношенні, і за останній рік можуть бути визнані достатньо високими.
Аналіз ліквідності підприємства (таблиця 2.6) показав, що коефіцієнт поточної ліквідності у 2001 - 2003рр. був нижчий від нормативного значення і тільки у 2004р. став відповідати нормативному значенню. Коефіцієнт швидкої ліквідності також досяг нормативного значення лише у 2004р. Коефіцієнт абсолютної ліквідності у 2001 - 2002рр. мав дуже низькі значення через невелику суму грошових коштів у балансі підприємства, але протягом 2002 - 2004рр. спостерігається тенденція зростання, причому дуже високими темпами: з 0,0003 до 0,1299, найбільше зростання на 0,1281 відбулось за останній рік. Отже, протягом періоду, що аналізується, відбулось зростання як потенційної так і поточної платоспроможності підприємства, її рівень досяг нормативного у 2004р., тобто значно зменшився ризик виникнення неплатоспроможності підприємства.
Співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості у 2001р. було меншим нормативного рівня: =1, і становило 0,8192, тобто дебіторська заборгованість була меншою від кредиторської, що знижувало рівень покриття поточних зобов'язань активами, але зменшувало ступінь іммобілізації коштів з обороту підприємства, однак за низького рівня грошових коштів на балансі підприємства, такий стан є достатньо ризикованим. У 2002р. відбулось зростання показника до 1,1298, що також не можна визнати позитивним, оскільки дебіторська заборгованість значно перевищила кредиторську, тобто зросли можливості покриття, що підтверджується динамікою коефіцієнта покриття, але зростає ступінь іммобілізації коштів з обороту і ризику неповернення товарного кредиту, 2003р. показник утримувався, практично в межах норми, а от у 2004р. значення показника знижується до 0,7422, тобто нижче рівня 2001р., причиною стало перевищення темпів зростання кредиторської заборгованості над темпами зростання дебіторської.
Важливо зазначити, що протягом 2001, 2003р. підприємство не мало чистого (власного) оборотного капіталу, його значення були негативними і нестача зросла з (-261814) тис. грн. до (-345126)тис. грн., але у 2004р. відбулось значне зростання власного капіталу підприємства і його частки в структурі балансу і підприємство отримало власний оборотний капітал у сумі 113698 тис. грн.
Отже, за період, що розглядається, ліквідність і платоспроможність підприємства зазнала позитивних змін.
Аналіз фінансової стійкості підприємства (таблиця 2.7) дав наступні результати: коефіцієнт автономії протягом усього періоду нижчий від нормативу, тобто підприємство має високу залежність від позикового капіталу, але показник має позитивну динаміку і зростає з 0,0597 у 2001р. до 0,4710. Отже, є перспектива позитивних зрушень.
Коефіцієнт фінансової залежності протягом 2001 - 2004рр. переважає нормативне значення, але має тенденцію до зниження і у 2004р. складає 2,1232, наближаючись до нормативного значення. Тобто цей показник знову ж таки відбиває значну залежність підприємства від позикового капіталу, але в останній рік вона значно зменшується.
Коефіцієнт маневреності власного капіталу на протязі 2001 - 2003рр. маневреність власного капіталу від'ємні значення через відсутність власного оборотного капіталу, але у 2004р. уже перевищив норматив і склав 0,1121, причиною такого позитивного зрушення стало отримання підприємством власного оборотного капіталу за рахунок зростання власного капіталу і його частки в структурі балансу, що обумовлено значними зростанням нерозподіленого прибутку.
Коефіцієнт фінансової стабільності не відповідає нормативу, але має позитивну тенденцію зростання і збільшується з 0,0635у 2001р. до 0,8903 у 2004р.. тобто підприємство не має у достатній кількості стабільних джерел фінансування, для забезпечення потреби у фінансових ресурсах, але ця нестача протягом періоду зменшується.
Коефіцієнт концентрації позикового капіталу значно переважає нормативне значення ,але має позитивну тенденцію до зниження і протягом періоду 2001 - 2004рр. зменшується з 0,9403 до 0,5290, наближаючись до нормативу.
Показник фінансового леверіджу тільки у 2001р. переважає норматив, а у 2001 - 2004рр. відповідає нормативному значенню і має позитивну тенденцію до зниження.
Коефіцієнт фінансової стійкості значно нижчий від нормативу на протязі усього досліджуваного періоду, але має позитивну тенденцію зростання: з 01643 у 2001р. до 0,4713 у 2004р.
Отже, фінансова стійкість підприємства має не високий рівень через значний ступінь залежності підприємства від позикового капіталу. Але за останній рік становище значно поліпшилось і з'явились перспективи подальшого підвищення фінансової стійкості.
Таким чином, фінансовий стан підприємства за відносними показниками підтвердив висновки загального його аналізу, тобто стан в цілому, можна визнати, задовільним, оскільки підприємство має високі показники ділової активності, рентабельності, рентабельності, значно поліпшились фінансова стійкість, ліквідність та платоспроможність, майновий стан відзначається нарощенням виробничого потенціалу, однак залишились проблеми високого ступеня зносу основних засобів, значної залежності підприємства від позикового капіталу.
2.3 Оцінка структури джерел фінансових ресурсів
Склад та структура джерел фінансування діяльності підприємства відбиваються структурою пасивів у його балансі (П(С)БО №2 ф.1). Інформація, яка наводиться в пасиві балансу дає змогу визначити зміни в структурі власного і позикового капіталу, перманентного (постійного) і змінного; розмір залучених в оборот довгострокових і короткострокових позикових коштів. Фінансовий стан підприємства в багатьох випадках залежить від того, які кошти має підприємство, звідки вони взялися і куди вкладені.
Склад, структура та динаміка пасивів ВАТ "Північний ГЗК" представлена в таблицях 2.8 і 2.9.
Як видно з таблиці 2.8, впродовж 2001 - 2004рр. склад пасивів включав наступні елементи: власний капітал, забезпечення наступних витрат і платежів, довгострокові зобов'язання, поточні зобов'язання. Доходимайбутніх періодів протягом років, які

 
 

Цікаве

Загрузка...