WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Оцінка управління фінансами ЗАТ ,,Електромашпромсервіс” - Дипломна робота

Оцінка управління фінансами ЗАТ ,,Електромашпромсервіс” - Дипломна робота

показників роботи Акціонерне товариство закритого типу "Електромашпромсервіс" за 2003-2004 рр. зведено у таблиці 2.1.
Таблиця 2.1- Порівняльний аналітичний баланс економічних показників роботи АТЗТ ,,Електромашпромсервіс,, за 2003-2004 роки
№ п/п Найменування статей
01.01.03р. 01.01.04р. Зміна показників
Абсолютні показники Відносні показники Абсолютні показники Відносні показники Абсолютні показники Відносні показники Темп приросту, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Актив
2. 1. Необоротні активи
3. Незавершене будівництво 12,1 0,04 39,2 0,13 27,1 0,09 324,0
4. Основні засоби 17995,3 58,91 17594,2 57,6 -401,1 -1,31 97,8
5. Відстрочені податкові активи 103,3 0,34 103,3 0,34 0,0 0,0 100,0
6. Нематеріальні активи 7,6 0,03 6,8 0,03 -0,8 0,0 89,5
7. Усього за розділом 1 18118,3 59,32 17743,5 58,1 -374,8 -1,22 97,9
8. 2. Оборотні активи
9. Запаси 3318,2 10,87 6552,3 21,46 3234,1 10,59 197,5
10. Векселя отримані 2424,8 7,94 1043,3 3,42 -1381,5 -4,52 43,0
11. Дебіторська заборгованість за товари, работи, послуги 6078,5 19,9 4004,5 13,1 -2074,0 -6,8 65,8
12. Дебіторська заборгованість за розрахунками 92,5 0,3 674,4 2,2 - 581,9 1,9 729,1
13. Інша поточна дебіторська заборгованість 89,3 0,3 80,5 0,27 -8,8 -0,03 90,1
14. Грошові ресурси 313,4 1,02 403,4 1,32 - 90,0 0,3 128,7
15. Інші оборотні активи 65,7 0,21 30,7 0,1 -35,0 -0,11 46,7
16. Усього за розділом 2 12382,4 40,54 12789,1 41,87 406,7 1,33 103,3
17. З.Витрати майбутніх періодів 43,5 0,14 9,3 0,03 -34,2 -0,11 21,4
Продовження таблиці 2.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
18. Баланс 30544,2 100 30541,9 100 -2,3 0,0 100,0
19. Пасив
20. 1.Власний капітал
21. Статутний капітал 9370,1 30,68 9370,1 30,68 0,0 0,0 100,0
22. Додатковий капітал 13384,7 43,82 13349,5 43,7 -35,2 -0,12 99,7
23. Резервний капітал 78,9 0,26 78,9 0,26 0,0 0,0 100,0
24. Нерозподілений прибуток -221,1 -0,73 -224,0 -0,73 -2,9 0,0 101,3
25. Усього за розділом 1 22612,6 74,03 22574,5 73,91 -38,1 -0,12 99,8
26. 3. Довгострокові зобов'язання 51,3 0,17 0,0 0,0 -51,3 -0,17 0,0
27. 4. Поточні зобов'язання
28. Короткострокова кредиторська заборгованість 800,0 2,61 0,0 0,0 -800,0 -2,61
29. Видані векселі 600,0 1,96 1037,7 3,4 437,7 1,44 173,0
30. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 5667,3 18,56 6277,3 20,55 610,0 1,99 110,8
31. Поточні зобов'язання за розрахунками 498,9 1,64 580,5 1,9 81,6 0,26 116,4
32. Інші поточні зобов'язання 314,1 1,03 71,9 0,24 -242,2 -0,79 22,9
33. Усього за розділом 4 7880,3 25,8 7967,4 26,09 87,1 0,29 101,1
34. Баланс 30544,2 100 30541,9 100 -2,3 0,0 100,0
За даними таблиці 2.1 ми бачимо, що валюта балансу товариства за 2004р. у порівнянні з 2003р. знизилася на 2,3 тис. грн. В активі балансу зміна викликана:
1. Зниженням необоротних активів на 374,8 тис. грн. у т.ч.: за рахунок зниження:
" основних засобів на 401,1 тис. грн.
" нематеріальних активів на 0,8 тис. грн.
" за рахунок збільшення:
" незавершеного будівництва на 27,1 тис. грн.
2. Зниженням витрат майбутніх періодів на 34,2 тис. грн.
3. Збільшенням оборотних активів на 406,7 тис. грн. у т.ч.: за рахунок збільшення:
" запасів на 3234,1 тис. грн.
" коштів на 90,00 тис. грн.
" дебіторської заборгованості на 581,9 тис. грн.
за рахунок зниження :
" отриманих векселів на 1 381,5 тис. грн.
" іншої поточної дебіторської заборгованості на 8,8 тис. грн.
" дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги на 2074,0 тис. грн.
" інших оборотних активів на 35,0 тис. грн.
У пасиві балансу зменшення викликане:
1. Зниженням власного капіталу на 38,1 т.грн. у т.ч.: за рахунок збільшення:
" нерозподіленного. прибутку на 2,9 тис. грн.
" іншого додаткового капіталу на 35,2 тис.грн.
2. Зниженням довгострокових зобов'язань на 51,3 тис. грн.
3. Збільшенням поточних зобов'язань на 87,1 тис. грн. у т.ч.: за рахунок збільшення:
" кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги на 610 тис.грн.
" поточних зобов'язань по розрахунках на 81,6 тис. грн.
по отриманих активах на 26,8 тис. грн.
по оплаті праці на 86,1 тис.грн.
по страхуванню на 12,0 тис. грн
з бюджетом на 43,3 тис.грн.
" виданих векселів на 437,7 тис.грн
за рахунок зниження:
" інших поточних зобов'язань на 242,2 тис.грн.
" короткострокових кредитів банку на 800,0 тис. грн.
Порівняльний аналітичний баланс економічних показників роботи АТЗТ "Електромашпромсервіс" за 2004-2005 роки зведено у таблиці 2.2.
Таблиця 2.2 - Порівняльний аналітичний баланс економічних показників роботи АТЗТ "Електромашпромсервіс" за 2004-2005 роки
№ п/п Найменування статей
01.01.04р. 01.01.05р. Зміна показників
Абсолютні показники Відносні показники Абсолютні показники Відносні показники Абсолютні показники Відносні показники Темп приросту, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Актив
2. 1. Необоротні активи
3. Незавершене будівництво 39,2 0,13 70,6 0,23 31,4 0,1 180,1
4. Основні засоби 17594,2 57,6 17825,2 58,2 231,0 0,6 101,3
5. Відстрочені податкові активи 103,3 0,34 103,3 0,34 0,0 0,0 100,0
6. Нематеріальні активи 6,8 0,03 6,1 0,02 -0,7 -0,01
7. Усього за розділом 1 17743,5 58,1 18005,2 58,79 261,7 0,69 101,5
8. 2. Оборотні активи
9. Запаси 6552,3 21,46 5839,0 19,07 -713,3 -2,39 89,1
10. Векселяотримані 1043,3 3,42 329,0 1,07 -714,3 -2,35 31,5
11. Дебіторська заборгованість за товари, работи, послуги 4004,5 13,1 4380,6 14,31 376,1 1,21 109,4
12. Дебіторська заборгованість за розрахунками 674,4 2,2 760,5 2,48 86,1 0,28 112,8
13. Інша поточна дебіторська заборгованість 80,5 0,27 516,3 1,69 435,8 1,42 641,4
Продовження таблиці 2.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
14. Грошові ресурси 403,4 1,32 702,0 2,29 298,6 0,97 174,0
15. Інші оборотні активи 30,7 0,1 79,3 0,26 48,6 0,16 258,3
16. Усього за розділом 2 12789,1 41,87 12606,7 41,17 -182,4 -0,7 98,6
17. З.Витрати майбутніх періодів 9,3 0,03 10,8 0,04 1,5 0,01 116,1
18. Баланс 30541,9 100 30622,7 100 80,8 0,0 100,3
19. Пасив
20. 1.Власний капітал
21. Статутний капітал 9370,1 30,68 9370,1 30,6 0,0 -0,08 100,0
22. Додатковий капітал 13349,5 43,7 13349,5 43,59 0,0 -0,11 100,0
23. Резервний капітал 78,9 0,26 78,9 0,26 0,0 0,0 100,0
24. Нерозподілений прибуток -224,0 -0,73 -2892,9 -9,45 -2668,9 -8,72 1291,5
25. Усього за розділом 1 22574,5 73,91 19905,6 65 -2668,9 -8,91 88,2
26. 3. Довгострокові зобов'язання 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27. 4. Поточні зобов'язання 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28. Короткострокова кредиторська заборгованість 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29. Видані векселі 1037,7 3,4 5186,2 16,94 4148,5 13,54 499,8
30. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 6277,3 20,55 4526,9 14,78 -1750,4 -5,77 72,1
31. Поточні зобов'язання за

 
 

Цікаве

Загрузка...