WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Оцінка управління фінансами ЗАТ ,,Електромашпромсервіс” - Дипломна робота

Оцінка управління фінансами ЗАТ ,,Електромашпромсервіс” - Дипломна робота

процентів, роялті й дивідендів.
Проценти - це плата за використання коштів, їх еквівалентів або сум, які заборговані підприємству.
Роялті - це платежі за використання нематеріальних активів підприємства (патентів, торговельних марок, авторського права, програмних продуктів).
Дивіденди - це частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками) відповідно до частки їх участі у власному капіталі акціонерного товариства.
Витрати, що виникли в результаті звичайної діяльності підприємства, складаються з витрат, пов'язаних з оперативною діяльністю, та фінансових витрат. У свою чергу, витрати, пов'язані з операційною діяльністю, є сумою собівартості реалізованої продукції (виконаних робіт, наданих послуг), адміністративних витрат, витрат на збут та ін.
Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з виробничої собівартості продукції (виконаних робіт, наданих послуг), реалізованої протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загально-виробничих і наднормативних виробничих витрат.
У виробничу собівартість продукції (робіт, послуг) включаються прямі витрати всіх видів.
До складу прямих матеріальних витрат входять вартість сировини і основних матеріалів, що утворює основу виробленої продукції, покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, допоміжних та інших матеріалів, які безпосередньо стосуються конкретного об'єкта витрат.
До складу прямих витрат на оплату праці входять заробітна плата та інші виплати працівникам, які займаються виробництвом продукції, виконують роботи або надають послуги, що безпосередньо стосуються конкретного об'єкта витрат.
До складу інших прямих витрат входять всі інші виробничі витрати, які безпосередньо стосуються конкретного об'єкта витрат, зокрема відрахування на соціальні заходи, плата за оренду земельних і майнових паїв, амортизація тощо.
До складу загальновиробничих витрат входять:
1. Витрати на управління виробництвом (оплата праці керівників цехів, дільниць і відрахування на соціальні заходи й медичне страхування апарату управління цехами, дільницями): витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць;
2. Амортизація основних засобів та нематеріальних активів загаль-новиробничого (цехового, дільничого, лінійного) призначення;
3. Витрати на утримання, експлуатацію і ремонт, страхування, операційну оренду основних коштів, інших позаоборотних активів загально-виробничого призначення;
4. Витрати на опалювання, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень;
5. Витрати на обслуговування виробничого процесу;
6. Витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону довкілля;
7. Інші витрати (втрати від браку, оплата простоїв тощо).
Загальновиробничі витрати поділяються на змінні і постійні.
До змінних загальновиробничих належать витрати на обслуговування і управління виробництвом (цехів, дільниць), які змінюються прямо або майже прямо пропорційно до зміни обсягу виробництва. Змінні загальновиробничі витрати розподіляються на кожний об'єкт витрат з використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат та ін.) виходячи з фактичної потужності виробництва звітного періоду.
До постійних загальновиробничих належать витрати на обслуговування і управління виробництвом, які залишаються незмінними або майже незмінними у разі зміни обсягу виробництва. Постійні виробничі накладні витрати розподіляються на кожний об'єкт витрат з використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат та ін.) при нормальній потужності виробництва.
Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати входять до складу собівартості реалізованої продукції (виконаних робіт, наданих послуг) у період їх виникнення.
Загальний обсяг розподілених і нерозподілених постійних загальновиробничих витрат не може перевищувати їх фактичний обсяг.
Перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих витрат встановлює підприємство.
Витрати, пов'язані з операційною діяльністю, що не включаються в собівартість реалізованої продукції (виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг), поділяються на адміністративні , витрати на збут та інші операційні витрати.
До адміністративних належать загальногосподарські витрати з обслуговування і управління підприємством. Витрати на збут складаються з витрат, пов'язаних з реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг).
Витрати, пов'язані з операційною діяльністю, поділяються на такі економічні елементи:
1. Матеріальні;
2. На оплату праці;
3. Відрахування на соціальні заходи;
4. Амортизація;
5. Інші операційні витрати.
До фінансових належать витрати на сплату процентів (за користування отриманими кредитами, за облігаціями випущеними, за фінансовою орендою) та інші витрати підприємства , пов'язані із залученням позикового капіталу.
Ефективність функціонування акціонерного товариства залежить не лише від обсягу одержуваного прибутку, а й від характеру його розподілу. Одна частина прибутку у вигляді податків і зборів надходить до бюджету держави й використовується на потреби суспільства, а інша частина залишається в розпорядженні підприємства і використовується на виплату дивідендів, акціонерам підприємства, на розширення виробництва, створення резервних фондів.
Для підвищення ефективності виробництва дуже важливо, щоб при розподілі прибутку було досягнуто оптимальності в задоволенні інтересів держави, підприємства і працівників. Державазацікавлена одержати більше прибутку до бюджету. Керівництво підприємства прагне спрямувати більшу суму прибутку на розширене відтворення. Акціонери і працівники зацікавлені у збільшенні їхньої частки у використанні прибутку.
Проте якщо держава обкладає підприємства дуже високими податками, то це не стимулює розвитку виробництва, у зв'язку з чим скорочується обсяг випуску і реалізації продукції і зменшується надходження коштів до бюджету. Те саме може статися, якщо всю суму прибутку використати на виплату дивідендів акціонерам підприємства. У цьому разі в перспективі зменшиться виробництво продукції, оскільки не оновлюватимуться основні виробничі фонди, скоротиться власний виробничий капітал, що в кінцевому підсумку може стати причиною банкрутства підприємства. Якщо ж зменшується частка дивідендних виплат у використанні прибутку, то це, у свою чергу, призведе до зниження інвестиційної привабливості підприємства. Тому на кожному під-приємстві має бути знайдено оптимальний варіант розподілу прибутку.
Розподілення та використання прибутку є важливим господарським процесом, що забезпечує покриття

 
 

Цікаве

Загрузка...