WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Оцінка управління фінансами ЗАТ ,,Електромашпромсервіс” - Дипломна робота

Оцінка управління фінансами ЗАТ ,,Електромашпромсервіс” - Дипломна робота

розвиток підприємства, інтересів трудового колективу й акціонерів.
Функція регулювання грошових потоків відображає специфіку суспільного призначення фінансів акціонерних товариств і пов'язана з процесом формування й використання фінансових ресурсів, який опосередковується відповідними грошовими потоками. Результуючим ефектом є забезпечення збалансованості грошових і матеріальних потоків та формування фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення статутної діяльності, виконання всіх зобов'язань.
Реалізація зазначених функцій у процесі управління фінансами акціонерних товариств, природно, супроводжується і здійсненням контролю (як однієї З функцій будь-якого управлінського процесу) за грошовими потоками та формуванням капіталу, грошових доходів і фондів.
Деталізація функцій фінансів акціонерних товариств має досить умовний характер, оскільки усі функції тісно переплетені й здійснюються практично одночасно. Відповідальність за конкретну їх реалізацію покладається на фінансові служби і фінансових менеджерів. Негативні наслідки незадовільного фінансового управління можуть виявитися у вигляді як суто фінансових втрат, втрат і згаяних вигод, так і у вигляді падіння якості бізнесу в цілому.
Отже, організаційно-правові форми підприємств визначають їхні фінансові особливості. Дуже важливим завданням є визначення спільних характерних рис фінансів підприємств, сучасних організаційно-правових форм і встановлення основних відмінностей, які визначають вибір тієї чи іншої форми. Практика переконує: якщо підприємства не враховують фінансових особливостей, характерних для вибраної ними форми, у них неминучі конфлікти між власниками, керівниками і працівниками.
Отже, організація фінансів підприємства будується на єдиних базових принципах, а саме: економічної самостійності, самофінансування, зацікавленості у результатах фінансової діяльності й відповідальності за її результати, контролю за фінансовою діяльністю, резервування під фінансові ризики.
Фінанси акціонерного товариства - це сукупність форм і методів формування, розподілу та використання фінансових ресурсів із метою забезпечення статутної діяльності й розширеного відтворення, а також відносини, що виникають на всіх стадіях створення, діяльності, реорганізації та ліквідації товариства.
Фінанси акціонерних товариств охоплюють грошові відносини із засновниками товариств, трудовим колективом, із постачальниками, покупцями, бюджетом, банками, позабюджетними, страховими й іншими організаціями, вони функціонують у процесі придбання сировини, матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей, реалізації виробленої продукції, в процесі інвестування, формування капіталу і резервів, створення й розподілу прибутку, при виплаті дивідендів за акціями і відсотків за облігаціями, у проце-сі сплати податків до бюджету, при отриманні й погашенні кредитів.
1.3 Формування та розподіл прибутку акціонерних товариств
Прибуток як економічна категорія відображає остаточну грошову оцінку виробничої та фінансової діяльності і є найважливішим показником фінансових результатів підприємства, його фінансового стану.
Прибуток є визначальним критерієм ефективності господарювання і основним джерелом ресурсів підприємства, основним фактором його економічного та соціального розвитку.
Основним нормативно-правовим документом, що регулює формування та розподіл прибутку підприємств є Закон України ,,Про оподткування прибутку підприємств" від 22.05.1997 року [2].
У загальному вигляді прибуток є різницею між доходами від певної діяльності й витратами на її здійснення.
Прибуток - сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати.
Доходи - збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменьшення зобов'язань, які збільшують власний капітал (крім збільшення капіталу за рахунок внесків власників).
Доходи підприємства формуються за рахунок:
1. Виручка від реалізації продукції (продажу товарів, виконання робіт, надання послуг);
2. Інші операційні доходи;
3. Фінансові доходи;
4. Інші доходи.
Витрати - зменьшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, що призводять до зменьшення власного капіталу.
Валовий прибуток - різниця між чистим доходом (виручкою) від реалізації продукції (виготовлення товарів, виконання робіт, надання послуг) і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг). Чистий дохід від реалізації визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації податку на додану вартість та акцизного збору [12, с. 321].
З урахуванням інших операційних доходів, адміністративних витрат і витрат на збут визначається фінансовий результат ( прибуток або збиток ) від загального обсягу операційної діяльності. Це означає, що прибуток від операційної діяльності є різницею між валовим прибутком, збільшеним на інші операційні доходи, і адміністративними витратами та витратами на збут.
Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування визначається на основі прибутку від операційної діяльності та його коригування на фінансовий результат від участі в капіталі, іншої фінансової діяльності, а також як результат вирахування податку на цей прибуток.
Якщо на підприємстві виконувалися надзвичайні операції, у результаті яких було одержано прибуток, то його розмір за вирахуванням податку в сумі з чистим прибутком від звичайної діяльності становить загальний чистий прибуток підприємства у звітному періоді.
Таким чином, прибуток підприємства у практичному вимірі згідно з національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку має кілька аспектів, але врешті решт основним абсолютним показником у грошовом вимірі є сумарний чистий прибуток підприємства як фінансовий результат операційної і фінансової діяльності та надзвичайних операцій.
Звичайна діяльність є основним джерелом одержання прибутку на підприємствах різних форм господарювання і власності.
Базовими показниками формування прибутку від звичайної діяльності є доходи і витрати підприємства.
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається в разі виконання таких умов :
1. Покупцеві передані ризики і вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив) ;
2. Підприємство в подальшому не управляє і не контролює реалізовану продукцію (товари, інші активи) ;
3. Сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена ;
4. Існує впевненість у тому, що внаслідок операції економічні вигоди підприємства збільшаться, а пов'язані із цим витрати можуть бути достовірно визначені.
Внаслідок використання активів підприємства іншими сторонами виникає дохід у вигляді

 
 

Цікаве

Загрузка...