WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Оцінка управління фінансами ЗАТ ,,Електромашпромсервіс” - Дипломна робота

Оцінка управління фінансами ЗАТ ,,Електромашпромсервіс” - Дипломна робота

встановленому статутом товариства.
Акціонерному товариству забороняється випуск акцій для покриття збит-ків, пов'язаних з його господарською діяльністю.
Установчі збори акціонерного товариства скликаються у строк, зазначений у повідомленні, але не пізніше двох місяців з моменту завершення підписки на акції.
При пропущенні вказаного строку особа, що підписалася на акції, має право вимагати повернення сплаченої нею частки вартості акцій.
Згідно із Законом України ,,Про господарські товариства" від 19.09.1991 р. [1] установчі збори акціонерного товариства визнаються правомочними, якщо в них беруть участь особи, які підписалися більш як на 60 відсотків акцій, на які проведено підписку.
Якщо через відсутність кворуму установчі збори не відбулися, протягом двох тижнів скликаються повторні установчі збори. Якщо і при повторному скликанні установчих зборів не буде забезпечено кворуму, акціонерне товариство вважається таким, що не відбулося.
Голосування на установчих зборах провадиться за принципом: одна акція - один голос.
Рішення про створення акціонерного товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв про обрання ради акціонерного товариства (спостережної ради), виконавчих і контролюючих органів акціонерного товариства та про надання пільг засновникам за рахунок акціонерного товариства повинні бути прийняті більшістю у 3/4 голосів присутніх на установчих зборах осіб, що підписалися на акції, а інші питання - простою більшістю голосів,
Установчі збори акціонерного товариства вирішують такі питання:
1. приймають рішення про створення акціонерного товариства і затверджують його статут;
2. приймають або відхиляють пропозицію про підписку на акції, що перевищує кількість акцій, на які було оголошено підписку (у разі прийняття рішення про підписку, що перевищує розмір, на який було оголошено підписку, відповідно збільшується передбачуваний статутний фонд);
3. зменшують розмір статутного фонду у випадках, коли у встановлений строк підпискою на акції покрита не вся необхідна сума, вказана у повідомленні;
4. обирають раду акціонерного товариства (спостережну раду), виконавчий та контролюючий орган акціонерного товариства;
5. вирішують питання про схвалення угод укладених засновниками до створення акціонерного товариства;
6. визначають пільги, що надаються засновникам;
7. затверджують оцінку вкладів, внесених у натуральній формі;
8. інші питання відповідно до установчих документів.
Статут акціонерного товариства, повинен містити відомості про види акцій, що випускаються, їх номінальну вартість, співвідношення акцій різних видів, кількість акцій, що купуються засновниками, наслідки невиконання зобов'язань по викупу акцій.
Акціонерне товариство має право збільшувати статутний фонд, якщо всі раніше випущені акції повністю сплачені за вартістю не нижче номінальної.
Збільшення статутного фонду здійснюється шляхом випуску нових акцій, обміну облігацій на акції або збільшення номінальної вартості акцій. Акціонери користуються переважним правом на придбання додатково випущених акцій.
Згідно із Законом України ,,Про господарські товариства" від 19.09.1991 р. [1] збільшення статутного фонду акціонерного товариства не більш як на 1/3 може бути здійснено за рішенням правління за умови, що таке передбачено, статутом.
Зміни статуту, пов'язані із збільшенням статутного фонду, повинні бути зареєстровані органом, що зареєстрував статут акціонерного товариства, після реалізації додатково випущених акцій.
Рішення про зменшення статутного фонду акціонерного товариства приймається у тому ж порядку, що і про збільшення його статутного фонду.
Зменшення статутного фонду здійснюється шляхом зменшення номінальної вартості акцій або зменшення кількості акцій шляхом викупу частини акцій, у їх власників з метою анулювання цих акцій.
Рішенням акціонерного товариства про зменшення розміру статутного фонду акції, не подані до анулювання, визначаються недійсними, але не раніше, як через шість місяців після доведення до відома про це всіх акціонерів передбаченим статутом способом.
Акціонерне товариство відшкодовує власнику акцій збитки, пов'язані із змінами статутного фонду. Спори щодо відшкодування цих збитків вирішуються судом або арбітражним судом.
У повідомленні про наступне скликання загальних зборів для вирішення питання про зміни статутного фонду акціонерного товариства повинні міститися:
1. мотиви, спосіб та мінімальний розмір збільшення або зменшення статутного фонду;
2. проект змін до статуту акціонерного товариства, пов'язаних із збільшенням або зменшенням статутного фонду;
3. дані про кількість акцій, що випускаються додатково або вилучаються, та їх загальну вартість;
4. відомості про нову номінальну вартість акцій;
5. права акціонерів при додатковому випуску акцій або їх вилученні:
6. дата початку і закінчення підписки на акції, що додатково випуска-ються, або їх вилучення;
7. порядок відшкодування власникам акцій збитків, пов'язаних із зміною статутного фонду.
Вищим органом акціонерного товариства є загальні збори товариства. У загальних зборах мають право брати участь усі його акціонери; незалежно від кількості і класу акцій, власниками яких вони являються. Брати участь, у загальних зборах з правом дорадчого голосу можуть і члени виконавчих ор-ганів, які не є акціонерами. Акціонери (їх представники), які беруть участь у загальних зборах, реєструються з зазначенням кількості голосів, яку має кож-ний учасник. Цей перелік підписується головою та секретарем зборів.
У статуті товариства може бути встановлена мінімальна кількість акцій, яка надає право голосу, або обмеження кількості голосів, які надаються одному акціонеру.
Представник може бути постійним або призначеним на певний строк. Акціонер вправі в будь-який час замінити свого представника у вищому органі, довівши про це до відома виконавчий орган акціонерного товариства.
До компетенції загальних зборів належить:
1. визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;
2. внесення змін до статуту товариства;
3. обрання та відкликання членів ради акціонерного товариства (спостережної ради);
4. обрання та відкликання членів виконавчого органу та ревізійної комісії;
5. затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії,порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків;
6. створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
7. винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності поса-дових осіб товариства;
8. затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів товариства, визначення організаційної структури товариства;
9. вирішення питання про придбання акціонерним товариством

 
 

Цікаве

Загрузка...