WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Оцінка управління фінансами ЗАТ ,,Електромашпромсервіс” - Дипломна робота

Оцінка управління фінансами ЗАТ ,,Електромашпромсервіс” - Дипломна робота

фінансових ресурсів із метою забезпечення статутної діяльності й розширеного відтворення, а також відносини, що виникають на всіх стадіях створення, діяльності, реорганізації та ліквідації товариства.
Функції фінансів акціонерного товариства безпосередньо пов'язані з формуванням і рухом (розподілом, перерозподілом і використанням) капіталу, доходів, фондів, резервів та інших грошових джерел, засобів підприємства, тобто його фінансових ресурсів. Отже, безпосередніми об'єктами управління фінансами акціонерного товариства є грошові потоки і фінансові ресурси.
Фінанси АТЗТ "Електромашпромсервіс" охоплюють грошові відносини із засновниками товариств, трудовим колективом, із постачальниками, покупцями, бюджетом, банками, позабюджетними, страховими й іншими організаціями, вони функціонують у процесі придбання сировини, матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей, реалізації виробленої продукції, в процесі інвестування, формування капіталу і резервів, створення й розподілу прибутку, при виплаті дивідендів за акціями і відсотків за облігаціями, у проце-сі сплати податків до бюджету, при отриманні й погашенні кредитів.
Фінансовий стан підприємства - це складна економічна категорія, що ві-дображає на певний момент стан капіталу в процесі його кругообороту і здатність суб'єкта господарювання до саморозвитку.
У процесі операційної, інвестиційної і фінансової діяльності відбувається безупинний процес кругообороту капіталу, змінюються структура коштів і джерел їхнього формування, наявність і потреба у фінансових ресурсах і, як наслідок, - фінансовий стан підприємства.
Фінансовий стан підприємства, його стійкість і стабільність залежать від результатів його виробничої, комерційної і фінансової діяльності. Якщо виробничий і фінансовий плани успішно виконуються, то це позитивно впливає на фінансове становище підприємства. Навпаки, внаслідок спаду обсягів виробництва і продажів відбувається підвищення собівартості продукції, змен-шення виручки і суми прибутку і, як наслідок, - погіршення фінансового стану підприємства і його платоспроможності. Отже, стійкий фінансовий стан - це підсумок грамотного, вмілого керування всім комплексом факторів, що ви-значають результати господарської діяльності підприємства.
Для забезпечення фінансової стійкості у підприємства має бути гнучка структура капіталу, вміння організувати його рух у такий спосіб, щоб забезпечити постійне перевищення доходів над витратами з метою збереження платоспроможності і створення умов для самофінансування.
Для досягнення поліпшення фінансового стану Акціонерного товариства закритого типу "Електромашпромсервіс" необхідним є удосконалення системи управління фінансовими ресурсами шляхом упровадження автоматизованих систем інформаційного забезпечення процесу прийняття управлінських рішень. Упровадження автоматизованих систем інформаційного забезпечення надасть можливість зробити доступною інформацію про усі підрозділи підприємства, скоротити паперовий документообіг, що прискорить процес та підвищить якість обробки замовлень, конкурентоспроможність і рентабельність підприємства.
Це суттєво підвищить якість управління фінансовими ресурсами, забезпечить можливість оперативного збагачення наявного досвіду управління новими практичними здобутками.
Одним з основних і найбільш радикальних напрямів фінансового оздоровлення підприємства є пошук внутрішніх резервів збільшення прибутковості виробництва і досягнення беззбиткової роботи за рахунок більш повного використання виробничої потужності підприємства, підвищення якості і конкурентоспроможності продукції, зниження її собівартості, раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, скорочення непродуктивних витрат і втрат.
Основну увагу при цьому необхідно приділити питанням ре-сурсозбереження: впровадженню прогресивних норм, нормативів і ресурсозберігаючих технологій, використанню вторинної сировини, організації діючого обліку і контролю за використанням ресурсів, вивченню і впровадженню передового досвіду в здійсненні режиму економії, матеріального і морального стимулювання працівників за економію ресурсів іскорочення непродуктивних витрат і втрат.
Збільшити обсяг власних фінансових ресурсів можна також шляхом:
o зменшення суми постійних витрат на утримання управлінського персоналу, ремонт основних засобів ;
o зниження рівня змінних витрат за рахунок скорочення чисельності виробничого персоналу і зростання продуктивності праці;
o прискореної амортизації машин і обладнання;
o реалізації невикористовуваного майна;
o відмови від зовнішніх соціальних та інших програм, зниження інвестиційної активності підприємства.
З метою скорочення дефіциту власного оборотного капіталу акціонерне підприємство може спробувати поповнити його за рахунок випуску і розміщення нових акцій і облігацій. Однак при цьому слід мати на увазі, що випуск нових акцій може призвести до падіння їхнього курсу, і це теж може стати причиною банкрутства.
Список використаної літератури
1. Закон України "Про господарські товариства" від 19.09.1991 року зі змінами та доповненнями.
2. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.1997 року.
3. Закон України "Про підприємства в України" від 27.03.1991 року.
4. Закон України "Про цінні папери та фондову біржу" від 18.07.1991 року № 1201 -XII зі змінами та доповненнями.
5. Ванькович Д.В. Удосконалення системи управління фінансовими ресурсами промислових підприємств // "Фінанси України".- 2002 р. - №7.- с. 44-51.
6. Зайцев И. Л. Экономика промышленного предприятия. - М.: Инфра-М.- 1998.- с. 146.
7. Коробов Н.В. "Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий", К., "Высшая школа", 2000 г.
8. Коротко о финансовом анализе: О. В. Каминский // Бухгалтерия, налоги и бизнес, 1996.- № 12. - с. 14-25.
9. Петровська І.О. Фінанси. - К.: 2002.- с. 13 - 14.
10. Поддєрьогін A.M. "Фінанси підприємств", К., 2000 р.
11. Рупняк М. Я. "Фінанси акціонерних товариств" // "Фінанси України". - 2004 р. - № 5. - с. 105-110.
12. Савицкая Г.В. "Анализ хозяйственной деятельности предприятия" 5-е изд. - Минск: ООО "Новое знание".- 2001.- с. 378.
13. Суторміна В.М. "Фінанси зарубіжних корпорацій", К., "Либідь", 1993 p.
14. Фінансова діяльність підприємства: О.М.Бандурка/ Навч.посібник,-2000.
15. Фінансова діяльність підприємства. Під редакцією Бандарука О.М. 2-ге вид. - К.: 2002.- с. 16 - 24, с. 30 - 43, с. 279 - 301.
16. Фінанси підприємств: Р.А.Слав'юк/ Підручник - 1998.
17. Фінансовий аналіз: Павловська / Навч. посібник, - 2000.
18. Финансы Учебное пособие / Под ред. А.М.Ковалевой /. -М.: Финансы и статистика, 1999.
19. Экономика предприятия. Под редакцией Бабенко А.Г. - Донецк.- 2000.- с. 143 - 147.
20. Экономика предприятия. Под редакцией Покропивного. - К.: 2002.- с. 497 - 505.
21. Экономика предприятия. Под общ. ред. доктора эконом. наук, проф. С.Ф. Покропивного. - К.: КНЭУ.- 2003.- с. 608.

 
 

Цікаве

Загрузка...