WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Оцінка управління фінансами ЗАТ ,,Електромашпромсервіс” - Дипломна робота

Оцінка управління фінансами ЗАТ ,,Електромашпромсервіс” - Дипломна робота

інших.
Зменшити дефіцит власного капіталу можна за рахунок прискорення його оборотності шляхом скорочення термінів ремонтів, наднормативних залишків запасів, незавершеного виробництва і т. ін.
Скорочення витрат на утримання об'єктів житлосоцкультпобуту шляхом передачі їх у муніципальну власність також сприяє припливу капіталу в основну діяльність.
З метою скорочення витрат і підвищення ефективності основного виробництва в окремих випадках доцільно відмовитися від деяких видів діяльності, що обслуговують основне виробництво (будівництво, ремонт, транспорті т. ін.), і перейти до послуг спеціалізованих організацій.
Збільшити обсяг власних фінансових ресурсів можна також шляхом:
o зменшення суми постійних витрат на утримання управлінського персоналу, ремонт основних засобів ;
o зниження рівня змінних витрат за рахунок скорочення чисельності виробничого персоналу і зростання продуктивності праці;
o прискореної амортизації машин і обладнання;
o реалізації невикористовуваного майна;
o відмови від зовнішніх соціальних та інших програм, зниження інвестиційної активності підприємства.
Потрібно проаналізувати використання прибутку. Скорочення частки участі працівників у прибутку, відрахувань у резервний і страхові фонди слід розглядати як потенційний резерв поповнення власних оборотних коштів підприємства.
Велику допомогу у виявленні резервів поліпшення фінансового стану підприємства може дати маркетинговий аналіз із вивчення попиту і пропозиції, ринків збуту і формуванню на цій основі оптимального асортименту і структури виробництва продукції.
Одним з основних і найбільш радикальних напрямів фінансового оздоровлення підприємства є пошук внутрішніх резервів збільшення прибутковості виробництва і досягнення беззбиткової роботи за рахунок більш повного використання виробничої потужності підприємства, підвищення якості і конкурентоспроможності продукції, зниження її собівартості, раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, скорочення непродуктивних витрат і втрат.
Основну увагу при цьому необхідно приділити питанням ре-сурсозбереження: впровадженню прогресивних норм, нормативів і ресурсозберігаючих технологій, використанню вторинної сировини, організації діючого обліку і контролю за використанням ресурсів, вивченню і впровадженню передового досвіду в здійсненні режиму економії, матеріального і морального стимулювання працівників за економію ресурсів і скорочення непродуктивних витрат і втрат.
Для систематизованого виявлення й узагальнення всіх видів втрат на кожному підприємстві доцільно вести спеціальній реєстр втрат із класифікацією їх за певними групами:
o від браку;
o зниження якості продукції;
o незатребуваної продукції;
o втрати вигідних замовників, вигідних ринків збуту;
o неповного використання виробничої потужності підприємства;
o простоїв робочої сили, засобів праці, предметів праці і грошових ресурсів;
o перевитрати ресурсів на одиницю продукції порівняно з установленими нормами;
o псування і нестачі матеріалів та готової продукції;
o списання не повністю амортизованих основних засобів;
o сплати штрафних санкцій за порушення договірної дисципліни;
o списання незатребуваної дебіторської заборгованості;
o простроченої дебіторської заборгованості;
o залучення невигідних джерел фінансування;
o невчасного введення в дію об'єктів капітального будівництва;
o стихійних лих;
o за виробництвами, що не дали продукції.
Аналіз динаміки цих втрат і розробка заходів для усунення їх дозволять значно поліпшити фінансовий стан АТЗТ ,,Електромашпромсервіс,,.
Можна провести реінжиніринг бізнес процесу, тобто докорінно переглянути виробничу програму, матеріально-технічне постачання, організацію праці і нарахування заробітної плати, підбір і розстановку персоналу, керування якістю продукції, ринки сировини і ринки збуту про-дукції, інвестиційну й цінову політику та інші питання.
Висновки
Процес ринкової трансформації економіки України об'єктивно супровод-жується виникненням і поширенням підприємництва як головного структуроутворюючого елементу ринкового середовища. Підприємницький сектор створює сприятливі умови длястановлення реальних ринкових економічних відносин, реалізації прав власності, розвитку особистої ініціативи, активізації економічних інтересів.
Сьогодні акціонерні товариства відіграють важливу роль в економічному розвитку будь-якої держави. В Україні останніми роками не лише зростає загальна кількість акціонерних товариств - 34761 станом на жовтень 2004 року, - а й їхня питома вага у загальному обсязі виробництва продукції, надання послуг і виконання робіт. Так, за питомої ваги акціонерних товариств серед промислових підприємств у розмірі 14,6% вони забезпечують 63% усього промислового виробництва.
Акціонерне товариство для ринкової економіки є найприйнятнішим видом підприємницького об'єднання, оскільки найповніше забезпечує функцію концентрації й централізації капіталу і його подальшого використання.
Акціонерним визнається товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості і несе відповідальність по зобов'язаннях майном товариства.
Акціонерні товариства бувають: відкрите акціонерне товариство, акції якого можуть розповсюджуватися шляхом відкритої підписки та купівлі-продажу на біржах; закрите акціонерне товариство, акції якого розподіляються між засновниками і не можуть розповсюджуватися шляхом підписки і купуватися та продаватися на біржі.
Акціонерне товариство закритого типу "Електромашпромсервіс" було засновано шляхом з'єднання майна та підприємницької діяльності у відповідності з рішенням засновників (Протокол зборів засновників № 1 від 28.04.94 року) в наслідок приватизації орендного Криворізького електроремонтного підприємства (Наказ по регіональному відділенню фонду державного майна України по Дніпропетровській області № 12/7-ПА від 07.02.94 року) та зареєстроване виконавчім комітетом міської ради за № 217 (3) від 08.06.94 року.
Статутний фонд товариства було поділено на 8923900 простих іменованих акцій, випущених у документальній формі.
Предметом діяльності АТЗТ "Електромашпромсервіс" є :
" надання капітальних та середніх ремонтів всіх видів електричних машин;
" монтаж електрообладнання за всіма галузями народного господарства України та за її межами;
" збір та реалізація чорних та кольорових металів;
" надання транспортних послуг по Україні та за її межами для підприємств та по заяві населення;
" ведення рекламної діяльності, участь у виставках, аукціонах;
" маркетинг;
" підготовка кадрів;
" виготовлення різного виду товарів самостійно або за допомогою підрядників.
Вищим органом акціонерного товариства є загальні збори товариства. Виконавчим органом акціонерного товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є правління.
Фінанси акціонерного товариства - це сукупність форм і методів формування, розподілу та використання

 
 

Цікаве

Загрузка...