WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Оцінка управління фінансами ЗАТ ,,Електромашпромсервіс” - Дипломна робота

Оцінка управління фінансами ЗАТ ,,Електромашпромсервіс” - Дипломна робота

використовують для оцінювання діяльності підприємства і як інструмент в інвестиційній політиці та ціноутворенні.
Показники рентабельності можна об'єднати в кілька груп:
1. показники, що базуються на витратному підході (рентабельність продукції, рентабельність операційної діяльності, рентабельність інвестиційної діяльності та окремих інвестиційних проектів, рентабельність звичайної діяльності);
2. показники, що характеризують прибутковість продажів (валова рентабельність продажів і чиста рентабельність продажів);
3. показники, в основі яких лежить ресурсний підхід (рентабельність сукупних активів або загальна рентабельність, рентабельність операційного капіталу, рентабельність основного капіталу, рентабельність оборотного капіталу, рентабельність власного капіталу і т. ін.).
Рентабельність продукції (РП) обчислюють як відношення прибутку від реалізації (ПРП) до виплати процентів і податків до суми витрат на реалізовану продукцію (ВРП):
(2.12)
Вона показує, скільки прибутку має підприємство з кожної гривні, витраченої на виробництво і реалізацію продукції. її можна розраховувати в цілому по підприємству, по окремих його сегментах і за видами продукції.
Рентабельність операційної діяльності (Poд) розраховують в цілому по підприємству як відношення брутто-прибутку від операційної діяльності до виплати процентів і податків (ПОд) до загальної суми витрат на операційну діяльність (Вод):
(2.13)
Цей показник характеризує окупність витрат в операційній діяльності. Він повніше від попереднього показника відображає результати роботи підприємства, оскільки при його розрахунку враховуються не лише реалізаційні, а й позареалізаційні результати, що належать до основної діяльності.
Аналогічно визначають дохідність інвестиційних проектів:
отриману або очікувану суму прибутку від інвестиційної діяльності ділять на суму інвестиційних витрат (IB):
(2.14)
Рентабельність продажів (обороту), або комерційну маржу, розраховують діленням прибутку від реалізації продукції, робіт і послуг на суму отриманого чистого доходу (ЧД). Характеризує ефективність виробничої і комерційної діяльності підприємства прибутковість з рубля продажів. Цей показник розраховують у цілому по підприємству і за окремими видами продукції:
(2.15)
Рентабельність (дохідність) операційного капіталу обчислюється відношенням прибутку від операційної діяльності до виплати процентів і податків (Под) до середньорічної суми операційного капіталу (ОК). Характеризує дохідність капіталу, задіяного в основній діяльності (постачання, виробництво та збут продукції):
(2.16)
Рентабельність (дохідність) сукупного капіталу обчислюють як відношення загальної суми прибутку до виплати процесів (ЕВІТ) до середньорічної вартості всього інвестованого капіталу (KL), характеризує дохідність всього сукупного капіталу, вкладеного в активи підприємства:
(2.17)
У таблиці 2.12 наведено розрахунок показників рентабельності Акціонерного товариства закритого типу "Електромашпромсервіс"
Таблиця 2.12 - Рентабельність продажу продукції, товарів, послуг Акціонерного товариства закритого типу "Електромашпромсервіс" за 2003, 2004, 2005 роки
№ п/п Показники 2003р. 2004р. 2005р.
1 2 3 4 5
1. Рентабельність продукції 1,31 1,28 1,27
2. Рентабельність продажу 1,15 1,18 1,16
Продовження таблиці 2.12
1 2 3 4 5
3. Рентабельність власного капіталу 1,13 1,34 1,95
Згідно даних таблиці 2.12, можно зробити висновок, що найбільш високий рівень рентабельності продажу був у 2004 році, а найбільш високий рівень рентабельності продукції спостерігався у 2003 році. Рентабельність власного капіталу збільшувалась з кожним роком і у 2005 році вона досягла 1,95%.
3. Напрямки вдосконалення управління фінансами АТЗТ ,,Електромашпромсервіс,,
3.1 Удосконалення структури управління АТЗТ ,,Електромашпромсервіс,,
Одним із шляхів досягнення поліпшення фінансового стану Акціонерного товариства закритого типу "Електромашпромсервіс" є удосконалення системи управління фінансовими ресурсами шляхом упровадження автоматизованих систем інформаційного забезпечення процесу прийняття управлінських рішень. Упровадження автоматизованих систем інформаційного забезпечення дасть можливість:
" забезпечити працівників сфери управління фінансовими ресурсами оперативною та комплексною інформацією;
" створити багаторівневий, інтегрований банк даних і забезпечити діало-говий режим спілкування користувача й системи;
" скоротити час пошуку інформації у системі, а також її обробки та під-готовки управлінських рішень;
" автоматизувати функціюконтролю на усіх рівнях управління фінансо-вими ресурсами.
Впровадження автоматизованих систем інформаційного забезпечення надасть можливість зробити доступною інформацію про усі підрозділи підприємства, скоротити паперовий документообіг, що прискорить процес та підвищить якість обробки замовлень, конкурентоспроможність і рентабельність підприємства.
Це суттєво підвищить якість управління фінансовими ресурсами, забезпечить можливість оперативного збагачення наявного досвіду управління новими практичними здобутками.
Впровадження автоматизованої системи інформаційного забезпечення дає можливість:
" обєднати фінансові дані, коли управлінець хоче сформувати уявлення про загальний стан справ на підприємстві.
" стандартизувати виробничі процеси (скоротити персонал та уніфікува-ти облікові процеси);
" стандартизувати інформацію у системі кадрів.
Основними функціями автоматизованої системи інформаційного забезпечення є:
" бізнес-планування і прогнозування;
" планування продажу і випуску продукції;
" планування проектів і програм;
" управління попитом;
" складання графіка випуску продукції;
" календарне планування потужностей;
" графік виробництва і постачання;
" управління витратами.
Можливості автоматизованої системи інформаційного забезпечення можуть використовуватись вищим керівництвом, відділом збуту, відділом маркетингу, відділом кадрів, виробничим відділом, відділом постачання, фінансовим відділом. Це надасть їм допомогу при відповіді на такі питання: як виробити й реалізувати максимальну кількість продукції; яким буде обсяг реалізації у плановому періоді; як збільшити обсяги продажу; які спеціалісти потрібні підприємству; як налагодити безперебійне постачання продукції та мінімізувати витрати; який прибуток отримає Акціонерне товариство закритого типу "Електромашпромсервіс" у майбутньому періоді.
3.2 Шляхи зниження собівартості продукції
Фактична собівартість виконаних робіт у 2004 році склала 21721,5 тис. грн., що на 5011,8 тис. грн. (або 23%) більше чим в 2003 році - 16709,7 тис. грн.
Кошторис витрат на виробництво АТЗТ "Електромашпромсервіс" за 2003-2004 роки представлений у таблиці 3.1
Таблиця 3.1 - Кошторис витрат на виробництво Акціонерного товариства закритого типу "Електромашпромсервіс" за 2003-2004 роки
№ п/п Статті витрат 2004 рік 2003 рік
Сума Питома вага, % Сума Питома вага, %
тис. грн. у собівартості в

 
 

Цікаве

Загрузка...