WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Оцінка управління фінансами ЗАТ ,,Електромашпромсервіс” - Дипломна робота

Оцінка управління фінансами ЗАТ ,,Електромашпромсервіс” - Дипломна робота

маневреності власного капіталу 0,1987 0,214 0,1
5. Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів 0,0023 0,0 0,0
6. Коефіцієнт фінансової незалежності капіталізованих джерел 1,0 1,0 1,0
Згідно таблиці 2.9 коефіцієнт фінансової автономії (максимальне значення -1, критичне значення - 0,5) у 2004р. залишився на колишньому рівні, і близький до оптимального, у 2005 році цей показник знизився, що викликано зменшенням власного капіталу за рахунок збільшення непокритих збитків на 2668,9 т.грн.
Коефіцієнт фінансової залежності (критичне значення - 2) у 2004р. залишився на колишньому рівні, а у 2005 році цей показник збільшився до 1,54.
Коефіцієнт фінансового ризику показує скільки одиниць залучених коштів доводиться на кожну одиницю власних. Оптимальне значення даного показника 0.
У звітному періоді товариство має достатній рівень маневреності, рівний торічному.
Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів (оптимальне значення 0,4).
Коефіцієнт фінансової незалежності капіталізованих джерел (оптимальне значення 0,6).
У звітному періоді товариство не залучало довгострокові позикові кошти, а користувалося власними або короткостроковими кредитами банку.
2.4 Аналіз ліквідності і платоспроможності акціонерного товариства
Одним з індикаторів фінансового стану підприємства є його платоспроможність, тобто можливість наявними грошовими ресурсами вчасно погашати свої платіжні зобов'язання. Розрізняють поточну платоспроможність, що склалася на певний момент часу, і перспективну платоспроможність, що очікується в короткостроковій, середньостроковій і довгостроковій перспективі.
Поточна (технічна) платоспроможність означає наявність у достатньому обсязі коштів і їхніх еквівалентів для розрахунків за кредиторською заборгованістю, що вимагає негайного погашення. Звідси основними індикаторами поточної платоспроможності є наявність достатньої суми коштів і відсутність у підприємства прострочених боргових зобов'язань.
Перспективна платоспроможність забезпечується погодженістю зобов'язань і платіжних засобів протягом прогнозного періоду, що, у свою чергу, залежить від складу, обсягів і ступеня ліквідності поточних активів, а також від обсягів, складу і швидкості дозрівання поточних зобов'язань до погашення. При внутрішньому аналізі платоспроможність прогнозується на підставі вивчення грошових потоків. Зовнішній аналіз платоспроможності здійснюється, як правило, на основі вивчення показників ліквідності.
В економічній літературі прийнято розрізняти ліквідність активів, ліквідність балансу і ліквідність підприємства.
Під ліквідністю активу розуміється здатність його до трансформації у грошові засоби, а ступінь ліквідності активу визначається проміжком часу, необхідним для його перетворення у грошову форму. Чим менше потрібно часу для інкасації певного активу, тим вища його ліквідність. При цьому варто розрізняти поняття ліквідності сукупних активів як можливість їхньої швидкої реалізації при банкрутстві й самоліквідації підприємства і поняття ліквідності оборотних активів, що забезпечує його поточну платоспроможність.
Ліквідність балансу - можливість суб'єкта господарювання перетворити активи в готівку і погасити свої платіжні зобов'язання, а точніше - це ступінь покриття боргових зобов'язань підприємства його активами, термін перетворення яких у готівку відповідає терміну погашення платіжних зобов'язань. Якісна відмінність цього поняття від ліквідності активів у тому, що ліквідність балансу відбиває міру погодженості обсягів і ліквідності активів з розмірами і термінами погашення зобов'язань, тоді як ліквідність активів визначається безвідносно до пасиву балансу.
Ліквідність підприємства - більш загальне поняття, ніж ліквідність балансу. Ліквідність балансу передбачає вишукування платіжних засобів тільки за рахунок внутрішніх джерел (реалізації активів). Але підприємство може залучити позикові засоби зі сторони, якщо в нього є відповідний імідж у діловому світі і досить високий рівень інвестиційної привабливості. Тому, оцінюючи ліквідність підприємства, треба враховувати його фінансову гнучкість, тобто здатність позичати кошти з різних джерел, збільшувати акціонерний капітал, продавати активи, швидко реагувати на кон'юнктуру ринку і т. ін.
Таким чином, поняття платоспроможності й ліквідності дуже близькі, але друге більш містке. Від ступеня ліквідності балансу залежить платоспроможність підприємства. Разом з тим ліквідність характерна як для поточного стану розрахунків, так і на перспективу. Підприємство може бути платоспроможним на звітну дату, але мати несприятливі можливості в майбутньому, і навпаки.
Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів за активом, згрупованих за ступенем спадної ліквідності, з короткостроковими зобов'язаннями за пасивом, що групуються за ступенем терміновості їхнього погашення;
До першої групи (А1) входять абсолютно ліквідні активи, такіяк готівка і короткострокові фінансові вкладення.
До другої групи (А2) належать швидкореалізовані активи: векселі отримані і всі види поточної дебіторської заборгованості. Ліквідність цієї групи оборотних активів залежить від вчасності відвантаження продукції, оформлення банківських документів, швидкості платіжного документообігу в банках, від попиту на продукцію, її конкурентоспроможності, платоспроможності покупців, форм розрахунків і т. ін.
До третьої групи (Аз) відносять активи, що повільно реалізуються, до яких належать запаси сировини, матеріалів, готової продукції, незавершеного виробництва товарів, для трансформування яких у готівку потрібен значно більший термін.
Четверта група (А4) - це важкореалізовані активи, до яких входять основні засоби, нематеріальні активи, довгострокові фінансові вкладення, незавершене будівництво, довгострокова дебіторська заборгованість, платежі за якою очікуються більш ніж через 12 місяців, відстрочені податкові активи, видатки майбутніх періодів, інші необоротні активи.
Відповідно на чотири групи поділяються і зобов'язання підприємства:
П1 - найбільш термінові зобов'язання, які слід погасити протягом поточного місяця (кредиторська заборгованість і кредити банку, терміни повернення яких настали);
П2 - середньострокові зобов'язання з терміном погашення до одного року (короткострокові кредити банку);
П3 - довгострокові зобов'язання (довгострокові кредити банку і позики);
П4 - власний капітал, що постійно перебуває в розпорядженні підприємства (розділ І, II і V пасиву балансу).
Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо:
А1>=П1; А2 >=П2; А3>=П3; А4 <= Л4.
Вивчення співвідношень цих груп активів і пасивів за кілька періодів дозволить установити тенденції зміни в структурі балансу і його ліквідності
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (норма грошових резервів) визначається відношенням коштів і короткострокових фінансових вкладень до всієї суми короткострокових боргів підприємства. Чим більша його величина, тим вища гарантія погашення боргів.

 
 

Цікаве

Загрузка...