WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Оцінка управління фінансами ЗАТ ,,Електромашпромсервіс” - Дипломна робота

Оцінка управління фінансами ЗАТ ,,Електромашпромсервіс” - Дипломна робота

закритого типу ,,Електромашпромсервіс,, за 2004-2005 роки
№ п/п Показники 2004р. 2005р. Відхилення (+,-)
1 2 3 4 5
1. Відтік коштів: 806,6 999,0 192,4
2. Придбання основних засобів 455,1 1529,0 1073,9
3. Рост (зниження) запасів 3234,1 -713,0 -3947,1
4. Рост дебіторської заборгованості -2882,4 183,0 3065,4
Таким чином, надходження коштів утворилось в результаті сальдування сум надходжень та відтоку коштів, у 2004 році воно дорівнювало -8015,0. У 2005 році цей показник становив -3109,0.
Отже, в 2005р. чистих надходжень коштів немає. Надходження коштів утворились за рахунок збільшення поточної кредиторської заборгованості на 2 750 тис.грн. і зменшенням запасів на 713 тис.грн. Отримані кошти направлялися на придбання матеріалів і тільки по попередній оплаті, а так само на оплату "живими" коштами послуг по тепло- і енергоносіях.
Поліпшення фінансового стану АТЗТ "Електромашпромсервіс" можливо за умови скорочення відстрочки оплати за виконаний ремонт електроустаткування, дотримання раціонального використання товарно-матеріальних цінностей відповідно до потреби, економії матеріальних, тепло й енергоресурсів і скорочення непродуктивних витрат, пов'язаних з браком. Це дозволить додатково направити кошти на збільшення заробітної плати, відновлення основного устаткування, транспортного парку й надання інших соціальних благ.
2.3 Аналіз фінансової стійкості акціонерного товариства
Фінансовий стан підприємства - це складна економічна категорія, що ві-дображає на певний момент стан капіталу в процесі його кругообороту і здатність суб'єкта господарювання до саморозвитку.
У процесі операційної, інвестиційної і фінансової діяльності відбувається безупинний процес кругообороту капіталу, змінюються структура коштів і джерел їхнього формування, наявність і потреба у фінансових ресурсах і, як наслідок, - фінансовий стан підприємства, зовнішнім проявом якого є платоспроможність.
Фінансовий стан може бути стійким, нестійким (передкризовим) і кризовим. Спроможність підприємства вчасно здійснювати платежі, фінансувати свою діяльність на розширеній основі, переносити непередбачені потрясіння і підтримувати свою платоспроможність у несприятливих обставинах свідчить про його стійкий фінансовий стан, і навпаки.
Якщо поточна платоспроможність - це зовнішній прояв фінансового стану підприємства, то фінансова стійкість - внутрішня його сторона, що забезпечує стабільну платоспроможність у тривалій перспективі, в основі якої лежить збалансованість активів і пасивів, доходів і витрат, позитивних і негативних грошових потоків.
Фінансова стійкість підприємства - це здатність суб'єкта господарювання функціонувати і розвиватися, зберігати рівновагу своїх активів і пасивів у мінливому внутрішньому і зовнішньому середовищі, що гарантує його платоспроможність та інвестиційну привабливість у довгостроковій перспективі в межах допустимого рівня ризику.
Стійкого фінансового стану досягають при достатності власного капіталу, добрій якості активів, достатньому рівні рентабельності з урахуванням операційного і фінансового ризиків, при достатності ліквідності, стабільних доходах і широких можливостях залучення позикових коштів.
Для забезпечення фінансової стійкості у підприємства має бути гнучка структура капіталу, вміння організувати його рух у такий спосіб, щоб забезпечити постійне перевищення доходів над витратами з метою збереження платоспроможності і створення умов для самофінансування.
Фінансовий стан підприємства, його стійкість і стабільність залежать від результатів його виробничої, комерційної і фінансової діяльності. Якщо виробничий і фінансовий плани успішно виконуються, то це позитивно впливає на фінансове становище підприємства. Навпаки, внаслідок спаду обсягів виробництва і продажів відбувається підвищення собівартості продукції, змен-шення виручки і суми прибутку і, як наслідок, - погіршення фінансового стану підприємства і його платоспроможності. Отже, стійкий фінансовий стан - це підсумок грамотного, вмілого керування всім комплексом факторів, що ви-значають результати господарської діяльності підприємства.
Для того, щоб визначити рівень фінансової стійкості підприємства необхідно провести розрахунки за такими показниками:
1. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії), або концентрації, власного капіталу (р. 380 + р. 430 + р. 630), до загальної валюти нетто-балансу (р. 640):
( 2.1)
Він характеризує, яка частина активів підприємства сформована за рахунок власних і прирівняних до них джерел коштів.
2. Частка чистих активів (реальної величини власного капіталу) в загальній валюті балансу:
( 2.2)
3. Коефіцієнт концентрації позикового капіталу - частка позикових (залучених) коштів у загальній валюті нетто-балансу - показує, яку частину активів підприємства сформовано за рахунок позикових (залучених) коштів довгострокового і короткострокового характеру:
( 2.3)
4. Коефіцієнт фінансової залежності:
( 2.4)
Це обернений показник до коефіцієнта фінансової незалежності. Він показує, яка сума активів припадає на гривню власних коштів.
5. Коефіцієнт поточноїзаборгованості:
( 2.5)
Показує, яку частину активів сформовано за рахунок позикових ресурсів короткострокового характеру.
6. Коефіцієнт стійкого фінансування:
( 2.6)
Характеризує, яку частину активів балансу сформовано за рахунок стійких джерел. Якщо підприємство не бере довгострокових кредитів і позик, то величина КСФ буде збігатися з величиною коефіцієнта фінансової незалежності.
У свою чергу, для характеристики структури довгострокових джерел фінансування розраховують і аналізують такі показники:
7. Коефіцієнт фінансової незалежності капіталізованих джерел:
( 2.7)
8. Коефіцієнт фінансової залежності капіталізованих джерел:
(2.8)
Підвищення рівня цього показника, з одного боку, свідчить про посилення залежності від зовнішніх кредиторів, а з іншого - про ступінь фінансової надійності підприємства і довіри до нього з боку банків і населення.
9. Коефіцієнт покриття боргів власним капіталом (коефіцієнт платоспроможності):
( 2.9)
10. Коефіцієнт фінансового левериджу, або коефіцієнт фінансового ризику - відношення залученого капіталу до власного:
(2.10)
Цей коефіцієнт вважається одним з основних індикаторів фінансової стійкості. Чим вище його значення, тим вищий ризик вкладення капіталу в це підприємство.
Коефіцієнт фінансового левериджу є не лише індикатором фінансової стійкості, а й дуже впливає на збільшення або зменшення величини прибутку і власного капіталу підприємства.
Показники, що характеризують фінансову стійкість підприємства відображені в таблиці 2.9.
Таблиця 2.9 - Аналіз показників, що характеризують фінансову стійкість Акціонерного товариства закритого типу ,,Електромашпромсервіс,, за 2004-2005 роки
№ п/п Показники 2003р. 2004р. 2005р.
1 2 3 4 5
1. Коефіцієнт фінансової автономії 0,74 0,74 0,65
2. Коефіцієнт фінансової залежності 1,35 1,35 1,54
3. Коефіцієнт фінансового ризику 0,35 0,35 0,54
4. Коефіцієнт

 
 

Цікаве

Загрузка...