WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Оцінка управління фінансами ЗАТ ,,Електромашпромсервіс” - Дипломна робота

Оцінка управління фінансами ЗАТ ,,Електромашпромсервіс” - Дипломна робота

розрахунками 580,5 1,9 790,9 2,58 210,4 0,68 136,2
32. Інші поточні зобов'язання 71,9 0,24 213,1 0,7 141,2 0,46 296,4
33. Усього за розділом 4 7967,4 26,09 10717,1 35,0 2749,7 8,91 134,5
34. Баланс 30541,9 100 30622,7 100 80,8 0,0 100,3
За даними таблиці 2.2 ми бачимо, що валюта балансу товариства за 2005р. у порівнянні з 2004р. зросла на 80,8 тис. грн.
В активі балансу така зміна викликана:
1. Збільшенням необоротних активів на 261,7 тис. грн у т.ч.: за рахунок збільшення:
" основних засобів на 231 тис. грн.
" незавершеного будівництва на 31,4 тис. грн.
за рахунок зниження:
" нематеріальних активів на 0,7 тис. грн.
2. Збільшенням витрат майбутніх періодів на 1,5 тис. грн.
3. Зниженням оборотних активів на 182,4 тис. грн.у т.ч.: за рахунок зниження:
" отриманих векселів на 714,3 тис. грн.
" готової продукції на 711,8 тис. грн
" товару на 1555,7 тис. грн.
за рахунок збільшення:
" виробничих запасів на 1449,3 тис. грн.
" незавершеного виробництва на 104,9 тис. грн.
" грошових коштів на 298,6 тис. грн
" дебіторської заборгованості на 86,1 тис. грн.
" іншої поточної дебіторської заборгованості на 435,8 тис. грн.
" дебіторської заборгованості за товари, роботи на 376,1 т. грн.
" інших оборотних активів на 48,6 тис. грн.
У пасиві балансу збільшення викликане:
1. Зниженням власного капіталу на 2 668,9 тис. грн. у т.ч.: за рахунок збільшення:
" нерозподіленого прибутку на 2 668,9 тис. грн.
2.Збільшенням поточних зобов'язань на 2 749,7 тис. грн. у т.ч.: за рахунок збільшення:
" виданих векселів на 4 148,5 тис. грн
" поточних зобов'язань по розрахунках на 210,4 тис. грн.
по оплаті праці на 142,4 тис.грн.
по страхуванню на 45,7 тис. грн.
з бюджетом на 85,3 тис.грн.
по отриманих авансах на 63,0 тис. грн.
" інших поточних зобов'язань на 141,2 тис.грн.
за рахунок зниження:
" кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги на 1750,4 тис.грн.
2.2 Оцінка структури майна, джерел його створення та аналіз фінансового стану акціонерного товариства.
Для проведення оцінки структури майна АТЗТ "Електромашпромсервіс" та джерел його створення проаналізуємо рух оборотного капіталу та потоку грошових коштів підприємства за 2004-2005 роки. Аналіз наведено у таблиці 2.3.
Таблиця 2.3 - Аналіз руху оборотного капіталу й потоку коштів АТЗТ "Електромашпромсервіс" за 2004 - 2005 роки
№ п/п Показники 2004 рік 2005 рік Відхилення (+,-)
1 2 3 4 5
1. Стан на початок звітного періоду
2. Запаси 3318 6552 3234
3. Дебітори 8685 5803 -2882
4. Кредитори 7880 7967 87
5. Основні засоби 17995 17594 -401
6. Операції за звітний період
7. Реализація 35567 48016 12449
8. Разрахунки з постачальниками 39530 40687 1157
9. Разрахунки по оплаті праці 6479 8726 2247
10. Придбання основных засобів 455 1529 1074
11. Стан на кінець періоду
12. Запаси 6552 5839 -713
13. Дебітори 5803 5986 183
14. Кредитори 7967 10717 2750
15. Основні засоби 17594 17825 231
Виходячи з даних таблиці 2.3, в якій представлено аналіз руху оборотного капіталу й потоку коштів АТЗТ "Електромашпромсервіс" за 2004 - 2005 роки, розрахуємо обсяг закупівельних матеріалів, обсяг матеріальних витрат, що включаються у собівартість продукції та грошові надходження від дебіторів.
Результат розрахунку представлено в таблиці 2.4.
Таблиця 2.4 - Розрахунок обсягу закупівельних матеріалів, обсягу матеріальних витрат, що включаються у собівартість продукції та грошових надходжень від дебіторів для АТЗТ "Електромашпромсервіс" за 2004 - 2005 рр.
№ п/п Показники 2004 рік 2005 рік Відхилення (+,-)
1 2 3 4 5
1. Обсяг закупівельних матеріалів 39617 43437 3820
2. Обсяг матеріальних витрат, що включа-ються у собівартість продукції 36383 44150 7767
3. Грошові надходження від дебіторів 38449 47833 9384
За даними таблиці 2.4 ми бачимо, що обсяг закупівельних матеріалів в 2005 році збільшився на 3820 тис. грн. порівняно із 2004 роком, обсяг матеріальних витрат, що включаються у собівартість продукції теж збільшився на 7767 тис. грн., грошові надходження від дебіторів зросли на 9384 тис. грн.
Аналіз всіх надходжень та видатків підприємства представлено у таблиці 2.5.
Таблиця 2.5 - Аналіз оборотного капіталу, грошових коштів, прибутку та збитків АТЗТ ,,Електромашпромсервіс,, за 2004-2005 роки.
№ п/п Показники Прибуток і збитки Оборотний капітал Грошові кошти
2004 рік 2005 рік 2004рік 2005 рік 2004 рік 2005 рік
1 2 3 4 5 6 7 8
1. 1. Надходження коштів:
2. реализація продукції 35567,0 48016,0 35567,0 48016,0 0,0 0,0
3. прирост запасів 0,0 0,0 3234,0 -713,0 0,0 0,0
4. грошові кошти 0,0 0,0 0,0 0,0 38449,0 47833,0
5. 2. Витрати:
Продовження таблиці 2.5
1 2 3 4 5 6 7 8
6. матеріальні витрати 36383,0 44150,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7. закупка материалів 0,0 0,0 39617,0 43437,0 0,0 0,0
8. оплата матеріалів 0,0 0,0 0,0 0,0 39530,0 40687,0
9. оплата праці 6479,0 8726,0 6479,0 8726,0 6479,0 8726,0
10. приріст основних коштів 0,0 0,0 455,0 1529,0 455,0 1529,0
11. 3. Чисті надходження коштів -7295,0 -4860,0 -7750,0 -6389,0 -8015,0 -3109,0
Аналіз відтоку оборотного капіталу представлено в таблиці 2.6.
Таблиця 2.6 - Аналіз відтоку оборотного капіталу Акціонерного товариства закритого типу ,,Електромашпромсервіс,, за 2004-2005 роки
№ п/п Показники 2004р. 2005р. Відхилення (+,-)
1 2 3 4 5
1. Відтік оборотного капіталу в сумі
є результатом (тис. грн.): - 7 750,0 - 6 389,0 1361
2. Чистих витрат коштів по збитках (тис. грн.) - 7 294,97 - 4 860,0 2434,97
3. Витрат на придбання основних засобів (тис. грн.) 455,1 1 529,0 1073,9
За даними таблиці 2.6 можна зробити висновок, що відтік оборотного капіталу в 2005 році зменшився на 1361 тис. грн. порівняно із 2004 роком. Ці зміни зумовлені зменшенням чистих витрат коштів, а також зміною витрат на придбання основних засобів.
Аналіз надходження коштів АТЗТ " Електромашпромсервіс" за 2004-2005 роки представлено в таблиці 2.7.
Таблиця 2.7 - Аналіз надходженя коштів Акціонерного товариства закритого типу ,,Електромашпромсервіс,, за 2004-2005 роки
№ п/п Показники 2004р. 2005р. Відхилення (+,-)
1 2 3 4 5
1. Надходженя коштів, у сумі утворилось за рахунок (тис. грн.): -7 207,8 - 2 110,0 5097,8
2. Чистих витрат по збитках (тис. грн.) - 7 294,9 - 4 860,0 2434,9
3. Збільшення поточної
кредиторської заборгованості (тис. грн.) 87,1 2 750,0 2662,9
За даними таблиці 2.7 ми бачимо, що надходження коштів у 2005 році збільшилось на 5097,8 тис. грн. Ця зміна викликана зменшенням чистих витат підприємства та збільшенням поточної кредиторської заборгованості.
Відтік коштів АТЗТ "Електромашпромсервіс" за 2004-2005 роки представлено у таблиці 2.8.
Таблиця 2.8 - Аналіз відтоку коштів Акціонерного товариства

 
 

Цікаве

Загрузка...