WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Реорганізація як специфічний напрям фінансової діяльності підпри-ємства (ВАТ “Інгулецький хлібзавод”) - Дипломна робота

Реорганізація як специфічний напрям фінансової діяльності підпри-ємства (ВАТ “Інгулецький хлібзавод”) - Дипломна робота

вартістю 0,25 гривень кожна. Товариство має право змінювати (збільшувати абозменшувати) розмір Статутного фонду (додаток Д).
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу складає 828 особи, працівники, які працюють на умовах неповного робочого часу 37 осіб, та середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсників 10 осіб. Підприємство здійснює усі необхідні відрахування на соціальне забезпечення.
В умовах ринкової економіки фінансовий аналіз представляє собою великий інтерес підприємств різних форм власності, тому, що він надає можливість оцінити не тільки теперішній стан підприємства, а й прогнозувати його майбутню перспективу. Проведення аналізу дає можливість оцінити об'єктивну та точну картину фінансового стану підприємства, його прибутку та збитків, змін в структурі активів та пасивів, у розрахунках з дебіторами та кредиторами.
Найважливішим показником фінансового стану є ліквідність, сутність якої виявляється в можливості підприємства в будь-який момент розрахуватися за своїми зобов'язаннями (пасивами) за допомогою майна (активів - виробничі запаси, готова продукція, товари, дебіторська заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти тощо), яке є на балансі, тобто в тому, як швидко підприємство може продати свої активи, отримати грошові кошти і погасити свої борги - заборгованості перед постачальниками, перед банком за повернення кредитів, перед бюджетом і поза бюджетними централізованими фондами по сплаті податків та платежів, перед робітниками по виплаті заробітної плати та ін [32, с. 221].
Ліквідність суб'єкта господарювання визначається відношенням вартості ліквідного майна, тобто активів, які можуть бути використані для оплати заборгованостей, до короткострокової заборгованості. По суті, ліквідність суб'єкта господарювання - це ліквідність його балансу. Ліквідність же балансу підприємства - це зв'язок можливості продажу його активів з одночасною оплатою пасивів.
Аналіз ВАТ "Інгулецький хлібзавод" почнемо з визначення його ліквідності (див. дод. В).
Аналіз ліквідності підприємства здійснюється за допомогою наступних коефіцієнтів:
- Коефіцієнт поточної ліквідності (Кпл), який дає загальну оцінку ліквідності активів, показуючи, скільки гривень поточних активів підприємства приходиться на одну гривню поточних зобов'язань, і розраховується за формулою:
(2.1.)
де ОбА - оборотні активи (ряд. 260 Ф.1);
Вм.п - витрати майбутніх періодів (ряд. 270 Ф.1);
Пз - поточні зобов'язання (ряд. 620 Ф.1);
Дм.п - доходи майбутніх періодів (ряд. 630 Ф.1).
- Коефіцієнт швидкої ліквідності (Кшл) - враховує якість оборотних активів та розраховується за формулою:
(2.2)
де ОбА - оборотні активи (ряд. 260 Ф.1);
З - запаси (ряд. 100 - ряд. 140 Ф.1);
Вм.п - витрати майбутніх періодів (ряд. 270 Ф.1);
Пз - поточні зобов'язання (ряд. 620 Ф.1);
Дм.п - доходи майбутніх періодів (ряд. 630 Ф.1).
- Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кал), показує яку частину короткострокової заборгованості підприємство може погасити у поточному періоді та розраховується за формулою:
(2.3)
де Гз.т.е. - грошові засоби та їх еквіваленти (ряд. 230 + ряд. 240 Ф.1);
Пз - поточні зобов'язання (ряд. 620 Ф.1);
Дм.п - доходи майбутніх періодів (ряд. 630 Ф.1).
Розрахунок фактичних показників вказаних вище коефіцієнтів та їх відповідне нормативне значення наведено у таблиці 2.1.
Таблиця 2.1 - Аналіз показників ліквідності ВАТ "Інгулецький хлібзавод" за 2003-2005 роки
№ п/п Показники Нормативне
значення 2003 2004 2005
1 2 3 4 5 6
1. Коефіцієнт поточної ліквідності (Кпл) 1,00-2,00 0,4 0,4 1,0
2. Коефіцієнт швидкої ліквідності (Кшл) 1,00-2,00 0,16 0,16 0,74
3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кал) 0,25-0,50 0,001 0,004 0,08
Аналіз поточної ліквідності показав, що підприємство у 2003, 2004 роках має неліквідний баланс. Це означає, що ВАТ "Інгулецький хлібзавод" невзмозі розрахуватися по своїм зобов'язанням при умові реалізації своїх запасів та повернення дебіторської заборгованості.
Аналіз швидкої ліквідності показав, що на кожну гривню поточної заборгованості підприємство має у 2003р.- 0,16 копійок, 2004р.- 0,16 копійок, 2005р.- 0,74 копійок ліквідних активів. Цей показник характеризує платоспроможність підприємства на дату складання балансу. На підприємстві ВАТ "Iнгулецький хлібзавод" даний коефіцієнт на протязі всього періоду був нижчим за норму.
При аналізі абсолютної ліквідності видно, що значення цього показника не відповідає мінімальному нормативному значенню, із-за наявності дебіторської заборгованості та відсутності достатнього рівня грошових засобів як в 2003 та 2004, так і в 2005 роках. На підприємстві ВАТ "Iнгулецький хлібзавод" цей показник також нижче норми весь наступний період.
Таким чином, усі коефіцієнти ліквідності на підприємстві ВАТ "Iнгулецький хлібзавод" нижче нормових значень, отже підприємство неплатоспроможне та фінансово не стійке.
Ліквідність балансу підприємства визначається рівнем покриття зобов'язань підприємства його активами, строк перетворення яких у грошові кошти відповідає строку погашення зобов'язань.
При цьому до активів, які беруть участь у розрахунках, включаються грошові кошти і цінні папери, дебіторська заборгованість, матеріальні запаси цінностей і незавершене виробництво, основні фонди, нематеріальні активи, незавершені капітальні вкладення й устаткування. Не включаються до активів заборгованість засновників по їх вкладах до основного фонду, збитки.
До складу пасивів, які беруть участь у розрахунках, включаються кредиторська заборгованість, короткострокові і довгострокові кредити та позичені кошти, джерела формування власних оборотних активів, цільове фінансування та цільове надходження, резерви майбутніх витрат та платежів, а також інші пасиви.
При цьому найбільш ліквідні активи - грошові кошти та цінні папери підприємства повинні бути більш або дорівнювати найбільш терміновим зобов'язанням (кредиторській заборгованості). Активи, що швидко реалізовуються - дебіторська заборгованість та інші активи, - повинні бути більшими або дорівнювати короткостроковим пасивам (короткостроковим кредитам і позиченим коштам). Активи, що повільно реалізовуються запаси та втрати, з а винятком витрат майбутніх періодів, - повинні бути більшими або дорівнювати довгостроковим пасивам (довгостроковим кредитам та позиченим коштам). Активи, що важко реалізовуються - нематеріальні активи, основні фонди, незавершені капітальні вкладення й устаткування, - повинні бути меншими або дорівнювати сталим пасивам (джерелам власних коштів).
При виконанні зазначених вище умов баланс підприємства вважається абсолютно ліквідним. У випадку, якщо одна або декілька з вказаних умов не виконуються, ліквідність балансу в більшій або в меншій мірі відрізняється від абсолютної. При цьому нестача коштів по одній групі активів компенсується їх залишком в іншій групі у вартісному

 
 

Цікаве

Загрузка...