WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Реорганізація як специфічний напрям фінансової діяльності підпри-ємства (ВАТ “Інгулецький хлібзавод”) - Дипломна робота

Реорганізація як специфічний напрям фінансової діяльності підпри-ємства (ВАТ “Інгулецький хлібзавод”) - Дипломна робота

які беруть участь у реорганізації, не дає змоги обміняти їх акціїна ціле число акцій, то такі товариства повинні попередньо здійснити деномінацію, тобто змінити номінальну вартість випущених акцій шляхом роздрібнення або консолідації [24, с.135].
Антимонопольний комітет України контролює процес реорганізації суб'єктів господарювання з метою попередження утворення монополістів. Зокрема, Законом України "Про захист економічної конкуренції" [4, с.42] передбачено обов'язкове отримання попереднього дозволу Антимонопольного комітету України на злиття або приєднання, якщо сумарна вартість активів або сумарний обсяг реалізації товарів (без податку на додану вартість (ПДВ) і акцизного збору) учасників концентрації за підсумками останнього фінансового року, у тому числі за кордоном, перевищує суму, еквівалентну 12 млн. євро (за курсом Національного банку України, що діяв в останній день фінансового року). При цьому не менш як у двох учасників концентрації вартість активів або обсяг реалізації товарів, у тому числі за кордоном, повинен перевищувати суму, еквівалентну 1 млн. євро у кожного, і вартість активів або обсяг реалізації товарів в Україні хоча б одного учасника концентрації має перевищувати суму, еквівалентну 1 млн. євро.
У законодавстві України вживається термін "злиття" і не вживається "поглинання", тоді як у країнах з розвиненою ринковою економікою поширені обидва терміни. Крім того, у світовій практиці застосовують такі поняття, як дружні та ворожі злиття (поглинання). Дружнім вважається злиття, при якому керівництво обох компаній схвалює його і рекомендує акціонерам погодитись із злиттям. У цьому разі акціонери компанії, яка купується, згідно з конкретною домовленістю отримають платежі у вигляді акцій компанії-покупця, тобто вони стають її акціонерами; готівки; облігації або комбінований платіж - цінні папери і готівку. Якщо керівництво компанії, яку хочуть придбати, не згодне на такі умови і перешкоджає злиттю, то керівництво компанії-покупця безпосередньо звертається до акціонерів компанії, яку хочуть придбати. У цьому разі йдеться про вороже поглинання, тобто це пропозиція про злиття, на яке не погоджується керівництво компанії, яку мають поглинути. Керівництво компанії, що поглинає, просить і заохочує акціонерів компанії, яку купують, продати або обміняти їх акції за пропонованою ціною. А керівництво компанії, яка є об'єктом поглинання, намагається відмовити своїх акціонерів від цього, мотивуючи тим, що пропонується мала ціна. Нині щодалі більше компаній вдаються до стратегії зростання шляхом злиття і поглинання, що дає змогу швидко дістати доступ на нові ринки і швидко одержати прибуток від коштів, витрачених на придбання [33, с.15].
Що ж до фінансового аспекту, то злиття і приєднання компаній можна виправдати лише якщо буде досягнуто таких результатів:
- збільшаться доходи;
- зменшаться витрати на одиницю виробленої продукції (або наданої послуги);
- підвищиться ефективність капіталовкладень;
- зменшиться сума податків.
Результативність злиття і приєднання пов'язана насамперед з отриманням ефекту синергізму, який полягає в тому, що вартість нової компанії стає вищою від вартості окремих компаній, що злилися.
Ефект синергізму виникає внаслідок дії ефекту масштабу (розширення масштабів виробництва зумовлює економію витрат, пов'язаних з поточною діяльністю), підвищення результативності управління, економії фінансових ресурсів, зменшення трансакційних витрат на виконання операцій.
2 Аналіз реорганізаційних перетворень у
ВАТ "Iнгулецький хлiбзавод"
2.1 Техніко-економічна характеристика підприємства
Відкрите акціонерне товариство "Iнгулецький хлiбзавод" засновано у 1966 році. Місце знаходження товариства: 50064, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, м-н Iнгулець. Свідоцтво про державну реєстрацію видано Виконавчим комітетом Криворізької міської ради № 000559 від 02.08.1996 року.
ВАТ "Iнгулецький хлiбзавод" являється колективним підприємством, має типову для АТ органiзацiйну структуру.
Основними пiдроздiлами пiдприємства є:
- виробничий цех;
- виробнича лабораторiя;
- вiддiл головного механiка;
- торгiвельний вiддiл;
- транспортний вiддiл;
- вiддiл збуту.
Товариство дочiрнiх підприємств, фiлiй та представництв не має.
Діє наказ по підприємству № 18 від 10.01.2003р. "Про встановлення облікової політики" згідно п.5 ст.8 Закону України "Про бухгалтерський облік i фінансову звiтнiсть в Україні". Ведення бухгалтерського обліку здійснюється за журнально-ордерною системою згідно затверджених положень (стандартів) бухгалтерського обліку з застосуванням рахунків класу 9. Вибуття запасів (по видам та групам) здійснюється по середньозваженiй собiвартостi; вибуття товарiв - по цинам продажу в роздрiбнiй торгiвлi. Нарахування амортизації
основних засобів здійснюється згідно норм та методів, передбачених налоговим законодавством. Нематерiальнi активи амортизуються на протязі встановленого строку використання.
Ціллю діяльності товариства є задоволення потреб на хлібобулочні вироби на внутрішньому ринку, одержання прибутку як результату виробничої і комерційної діяльності при додержанні чинного законодавства України, реалізація соціальних і економічних інтересів акціонерів товариства та його працівників (додаток В).
Основними видами товарiв та послуг, що надає Товариство, є хлiб та хлiбобулочнi вироби, роздрiбна торгiвля, виготовлення кондитерських виробiв, виготовлення макаронних виробiв, оптова торгiвля, транспортно-експедицiйнi послуги. Основними ринками збуту являються м. Кривий Рiг, Iнгулецький та Широкiвський райони, Миколаївська, Полтавська, Херсонська та Запорiзька областi, м. Київ. Дiяльнiсть пiдприємства залежить вiд фiнансування замовниками та своєчасностi розрахункiв за виконанi роботи.
Основна продукцiя пiдприємства:
- хлiбобулочнi вироби;
- бараночнi вироби;
- кондитерськi вироби.
Продукція має короткий термін зберігання i тому виробляється цілодобово. Основний конкурент - мiнi пекарні. Фінансова дiяльнiсть пiдприємства виконується за рахунок власних коштів, та при необхiдностi з залученням кредитів банку.
Згідно статуту, підприємство має право здійснювати наступні види діяльності:
- хлібопекарна промисловість;
- оптова торгівля недержавних організацій, крім споживчої кооперації;
- роздрібна торгівля недержавних організацій, крім споживчої кооперації.
Майно товариства складається з основних засобів та обігових коштів, а також цінностей, вартість яких відображена в балансі товариства. товариство має самостійний баланс, розрахункові рахунки в банках, фірмову марку і товарний знак, які затверджуються Правлінням товариства і реєструються в Торгово-промисловій палаті, печатку зі своєю назвою, кутковий штамп і бланк вказівкою реквізитів.
Статутний фонд товариства складає 890660 гривень. Статутний фонд поділений на 356240 простих іменних акцій номінальною

 
 

Цікаве

Загрузка...