WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Реорганізація як специфічний напрям фінансової діяльності підпри-ємства (ВАТ “Інгулецький хлібзавод”) - Дипломна робота

Реорганізація як специфічний напрям фінансової діяльності підпри-ємства (ВАТ “Інгулецький хлібзавод”) - Дипломна робота

номінальної вартості акції або розміщення додаткових акцій.
Рішення про таке збільшення статутного капіталу приймається загальними зборами акціонерів.
7.4. Статутний капітал Товариства може бути зменшений шляхом зменшення номінальної вартості акцій або скорочення їх загальної кількості, в тому числі шляхом придбання та погашення частини акцій.
Товариство не вправі зменшувати статутний капітал, якщо в результаті цього його розмір стане меншим за мінімальний статутний капітал.
7.5. Товариство здійснює як відкриту, так і закриту підписку на випускаємі їм акції. Шляхи розміщення Товариством додаткових акції та інших цінних паперів визначаються рішенням про їх розміщення.
7.6. Порядок емісії, реєстрації та обернення цінних паперів Товариства регулюється діючим законодавством України.
11. Рада директорів
11.1. Рада директорів здійснює загальне керівництво діяльністю Товариства, за винятком вирішення питань, віднесених до виключно компетенції загальних зборів акціонерів.
11.2. Члени ради директорів обираються річними загальними зборами акціонерів, на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів.
Продовження додатку Д
11.3. Кількісний склад ради директорів визначається рішенням загальних зборів акціонерів, але не може бути менш ніж 5 членів.
11.4. Вибори членів ради директорів здійснюється бюлетенями.
11.5. Рішення на засіданні ради директорів приймаються більшою кількістю голосів членів ради директорів Товариства, які приймають участь у засіданні, якщо діючим законодавством або Положенням про раду директорів не передбачено інакше.
11.6. Рішення ради директорів може бути прийнято заочним голосуванням.
16. Реорганізація Товариства
16.1. Товариство може бути добровільно реорганізовано за рішенням загальних зборів акціонерів.
Інші підстави та порядок та порядок реорганізації Товариства визначаються діючим законодавством.
16.2. Реорганізація Товариства може бути здійснена у формі злиття, приєднання, виокремлення, виділення та перетворення.
16.3. Товариство вважається реорганізованим, за винятком випадків реорганізації у формі приєднання, з моменту державної реєстрації юридичних осіб, які знов виникли.
16.4. При реорганізації Товариства заносяться відповідні зміни до Статуту, складаються передавальний акт та розподільний баланс.
Передавальний акт та розподільний баланс повинні містити положення про правоприємство по всім зобов'язанням Товариства.
Якщо розподільний баланс не дає можливості визначити правонаступника реорганізованого товариства, то юридичні особи, які знов виникли несуть солідарну відповідальність по зобов'язанням реорганізованого Товариства.
Додаток Е
Звіт про випуск, реалізацію та обіг цінних паперів за 2005 рік
І. Випуск та розміщення емітентом цінних паперів
№ п/п Найменування показника Код
рядка Наявність на початок року Випущено за звітний період Всього наявних на початок року та випущених за звітний період Розміщено на початок року
всього В тому числі
Юр. особам Фіз. особам
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Всього 010 9765 1533 11298 9765 9620 145
2. Акції 020 891 - 891 891 746 145
3. з них - прості 021 891 - 891 891 746 145
4. з них - привілейовані 022 - - - - - -
5. Облігації 030 - - - - - -
6. з них - республіканської позики 031 - - - - - -
7. з них - підприємства 032 - - - - - -
8. Казначейські зобов'язання 040 - - - - - -
9. Ощадні сертифікати (депозитні) 050 - - - - - -
10. Векселі 060 8874 1533 10407 8874 8874 -
11. Інші цінні папери 070 - - - - - -
12. Довідково: статутний фонд на початок року 080 891 - - - - -
13. Довідково: статутний фонд на кінець звітного періоду 090 891 - - - - -
Продовження додатку Е
№ п/п Найменування показника Код
рядка Вперше розміщено у звітному періоді Розміщено в цілому
Всього В тому числі Всього В тому числі
юр. особам фіз. особам юр. особам фіз. особам
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Всього 010 1533 1533 -
2. Акції 020 - - -
3. з них - прості 021 - - -
4. з них - привілейовані 022 - - -
5. Облігації 030 - - -
6. з них - республіканської позики 031 - - -
7. з них - підприємства 032 - - -
8. Казначейські зобов'язання 040 - - -
9. Ощадні сертифікати (депозитні) 050 - - -
10. Векселі 060 1533 1533 -
11. Інші цінні папери 070 - - -
12. Довідково: статутний фонд на початок року 080 - - -
13. Довідково: статутний фонд на кінець звітного періоду 090 - - -
Продовження додатку Е
ІІ. Обіг цінних паперів
№ п/п Найменування показника Код
рядка Цінні папери емітента власні
Всього наявних на початок року та випущених за звітний період Розміщено
в цілому Викуплено за звітний період Повторно
продано за звітний період Погашено за звітний період Залишок нерозміщених цінних паперів на кінець звітного періоду Дивіденди, проценти, виплачені у звітному періоді
Всього В т.ч. за особисті приватизаційні рахунки Всього В т.ч. за особисті приватизаційні рахунки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Всього 100 11298 - - - - - - -
2. Акції 110 891 - - - - - - -
3. з них - прості 111 891 - - - - - - -
4. з них - привілейовані 112 - - - - - - - -
5. Облігації 120 - - - - - - - -
6. з них - республіканської позики 121 - - - - - - - -
7. з них - підприємства 122 - - - - - - - -
8. Казначейські зобов'язання 130 - - - - - - - -
9. Ощадні сертифікати (депозитні) 140 - - - - - - - -
10. Векселі 150 10407 - - - - - - -
11. Інші цінні папери 160 - - - - - - - -
12. Всього 100 11298 - - - - - - -
Продовження додатку Е
13. Акції 110 891 - - - - - - -
14. з них - прості 111 891 - - - - - - -
15. з них - привілейовані 112 - - - - - - - -
16. Облігації 120 - - - - - - - -
17. з них - республіканської позики 121 - - - - - - - -
18. з них - підприємства 122 - - - - - - - -
19. Казначейські зобов'язання 130 - - - - - - - -
20. Ощадні сертифікати (депозитні) 140 - - - - - - - -
21. Векселі 150 10407 - - - - - - -
22. Інші цінні папери 160 - - - - - - - -
?
Додаток Ё
Рекомендації щодо змін положення про фінансово-економічний відділ:
1. Загальна частина.
1.1. Фінансово-економічний відділ є самостійним структурним підрозділом підприємства.
1.2. Відділ підпорядковується заміснику директора з економіки.
1.3. У своїй роботі відділ керується діючим законодавством, постановами правління, інструкціями з фінансової діяльності, приказами, планом роботи та положенням про відділ.
1.4. Відділ очолює начальник, який здійснює безпосереднє керівництво усією діяльністю відділка.
1.5. Начальник відділупризначається та звільняється від займаної посади приказом директора підприємства.
2. Задачи відділку.
2.1. Забезпечення фінансовими

 
 

Цікаве

Загрузка...