WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Реорганізація як специфічний напрям фінансової діяльності підпри-ємства (ВАТ “Інгулецький хлібзавод”) - Дипломна робота

Реорганізація як специфічний напрям фінансової діяльності підпри-ємства (ВАТ “Інгулецький хлібзавод”) - Дипломна робота

6680,6 8688,9 11330,1 17873,5
Додаток Б
Звіт про фінансові результати 2003-2005 роки
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ
Найменування показника Код рядка 2003 рік 2004 рік 2005 рік
1 2 3 4 5
Доход (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг) 010 35764,8 33398,5 92199,5
Податок на додану вартiсть 015 ( 5960,8 ) ( 5566,4 ) (15366,6)
Акцизний збір 020 - - -
025 - - -
Інші вирахування з доходу 030 - - -
Чистий доход(виручка) від реалізації продукції: (товарів, робіт, послуг) 035 29804 27832,1 76832,9
Собівартість реалізованої продукції : (товарів,робiт,послуг) 040 (22520,1) ( 19359,9) ( 64612,3 )
Валовий: прибуток 050 7283,9 8472,2 12220,6
Валовий: збиток 055 - - -
Iншi операцiйнi доходи 060 109 2523,8 363,8
Адміністративні витрати 070 ( 691,8 ) ( 818,1 ) ( 1169,8 )
Витрати на збут 080 ( 5843,4 ) ( 7051,8 ) ( 11813,6 )
Інші операційні витрати 090 ( 759,1 ) ( 1504,1 ) ( 369 )
Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток 100 98,6 1622 -
Фінансові результати від операційної діяльності: збиток 105 - - ( 768 )
Доход від участі в капіталі 110 - - -
Інші фінансові доходи 120 - - -
Інші доходи 130 - 1 13,7
Фінансові витрати 140 ( 378 ) ( 438,7 ) ( 1,1 )
Втрати від участі в капіталі 150 - - -
Інші витрати 160 - ( 25,8 ) ( 189,5 )
Фінансові результати від звичайної діяльності: до оподаткування: прибуток 170 - 1158,5 -
Фінансові результати від звичайної діяльності: до оподаткування: збиток 175 ( 279,4 ) - ( 944,9 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 308,4 ) ( 103,2 ) ( 224,6 )
Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток 190 ( 587,8 ) 1055,3 -
Фінансові результати від звичайної діяльності: збиток 195 - - -
Надзвичайні: доходи 200 - - ( 1169,5 )
Надзвичайні: витрати 205 - - -
Податки з надзвичайного прибутку 210 - - -
Частка меншості 215 ( 587,8 ) 1055,3 -
Чистий: прибуток 220 35764,8 - -
Чистий: збиток 225 ( 5960,8 ) 1055,3 -
ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Корд рядка
2003 рік
2004 рік
2005 рік
Матеріальні затрати 230 20113,6 18147,9 55893,6
Витрати на оплату праці 240 3395,4 4344,8 6817,2
Відрахування на соціальні заходи 250 1281,3 1632,8 2603,4
Амортизація 260 344,2 498 604,3
Інші операційні витрати 270 4761,4 4117,1 11957,3
Разом 280 29895,9 28740,6 77875,8
Продовження Додатку Б
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ
Найменування показника Код рядка 2003 рік 2004 рік 2005 рік
1 2 3 4 5
Середньорічна кількість простих акцій 300 3562640 3562640 3562640
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 3562640 3562640 3562640
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн..) 320 - 0,29621 -
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн..) 330 - 0,29621 -
Дивіденди на одну просту акцію (грн..) 340 - - -
Додаток В
Аналіз ліквідності балансу ВАТ "Інгулецький хлібзавод" в 2003 році
АКТИВ На початок
року На кінець
року ПАСИВ На початок
року На кінець
року Платіжний надлишок або
недолік
на початок
року на кінець
року
1 2 3 4 5 6 7=2-5 8=3-6
1.Найбільш ліквідні
активи (А1) 136,8 12,7 1.Найбілш термінові зобов'язання (П1) 3836,4 3800,3 -3699,6 -5009,3
2.Швидкореалізуємі
активи(А2) 1135,8 1220,3 2.Короткострокові пасиви(П2) 715,4 3606 420,4 954,9
3.Довгореалізуємі активи (А3) 1011,7 1792,3 3.Довгострокові пасиви(П3) 1114,9 856,5 -103,2 -3635,4
4.Труднореалізуємі активи(А4) 4396,3 5663,6 4.Постійні пасиви(П4) 1013,9 426,1 3382,4 3933,7
Баланс 6680,6 8688,9 6680,6 8688,9 0 0
Продовження додатку В
Аналіз ліквідності балансу ВАТ "Інгулецький хлібзавод" в 2004 році
АКТИВ На
початок
року На
кінець
року ПАСИВ На
початок
року На
кінець
року Платіжний надлишок або
Недолік
тыс. грн. тыс. грн. тыс. грн. тыс. грн. на
початок
року на
кінець
року
1 2 3 4 5 6 7=2-5 8=3-6
1. Найбільш ліквідні активи(А1) 12,7 20,6 1.Найбільш термінові
зобов'язання(П1) 3800,3 5029,9 -3787,6 -5009,3
2.Швидкореалізуєм активи(А2) 1220,3 954,9 2.Короткострокові пасиви(П2) 3606 - -2385,7 954,9
3.Довгореалізуємі активи(А3) 1792,3 1183,4 3.Довгострокові пасиви(П3) 856,5 4818,8 935,8 -3635,4
4.Труднореалізуємі активи(А4) 5663,6 9171,2 4.Постійні пассиви(П4) 426,1 1481,4 5237,5 3933,7
БАЛАНС 8688,9 11330,1 БАЛАНС 8688,9 11330,1 0 0
Продовження додатку В
Аналіз ліквідності балансу ВАТ "Інгулецький хлібзавод" в 2005 році
№ п/п АКТИВ На початок
року На кінець
року ПАСИВ На початок
року На кінець
року Платіжний
надлишок або
недолік
на
початок
року на
кінець
року
1 2 3 4 5 6 7 8=3-6 9=4-7
2. 1.Найбільш ліквідні активи(А1) 20,6 609 1.Найбільш термінові зобов'язання (П1) 5029,9 7580 -5009,3 -6971
3. 2.Швидкореалізуємі активи(А2) 954,9 5017 2.Короткострокові пасиви (П2) - - 954,9 5017
4. 3.Довгореалізуємі активи(А3) 1183,4 2163,5 3.Довгострокові пасиви(П3) 4818,8 8873,8 -3635,4 -6710,3
5. 4.Труднореалізуємі активи(А4) 9171,2 10084 4.Постійні пассиви(П4) 1481,4 1419,7 3933,7 6150,3
6. БАЛАНС 11330,1 17873,5 БАЛАНС 11330,1 17873,5 0 0
Додаток Д
Витяг із статуту ВАТ "Інгулецький хлібзавод"
1. Загальні положення
Акціонерне товариство "Інгулецький хлібзавод", у майбутньому "Товариство" є юридичною особою, яка дія на основі Законодавства та Статуту.
Акціонерне товариство "Інгулецький хлібзавод" є відкритим акціонерним товариством.
1.1. Товариство не має філій.
1.2. Строк діяльності Товариства необмежений.
2. Найменування та місце знаходження Товариства
2.1. Повне фірмове найменування Товариства на українській мові - відкрите акціонерне товариство "Інгулецький хлібзавод". Скорочене фірмове найменування - ВАТ "Інгулецький хлібзавод".
2.2. Місце знаходження Товариства: Україна, м. Кривий Ріг, м-н Інгулецький.
2.3. Місцем знаходження Товариства є головним місцем його діяльності.
2.4. Почтова адреса Товариства: Україна, м. Кривий Ріг, м-н Інгулецький.
6. Мета та предмет діяльності Товариства
6.1 Головною метою Товариства є отримання прибутку.
6.2. Головним видом діяльності є виготовлення хлібобулочних виробів.
6.3. Товариство може виконувати любі види діяльності, які не заперечать закону.
Якщо законодавством ліцензійован який-небудь вид діяльності, то Товариство може займатися їм на підставі ліцензії.
7. Статутний капітал Товариства.
7.1. Статутний капітал товариства складає 890660 гривень.
Продовження додатку Д
7.2. Статутний капітал складається з 356240 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна, придбаних акціонерами(розміщених акцій).
7.3. Статутний капітал Товариства може бути збільшений шляхом збільшення

 
 

Цікаве

Загрузка...