WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Реорганізація як специфічний напрям фінансової діяльності підпри-ємства (ВАТ “Інгулецький хлібзавод”) - Дипломна робота

Реорганізація як специфічний напрям фінансової діяльності підпри-ємства (ВАТ “Інгулецький хлібзавод”) - Дипломна робота

"Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы".- М.:Book ChamberInternational, 1992.
15. Финансы предприятия: Учебник. 4-е издание, перераб. и доп. - М., Издательско-торговая корпорация "Дашков и Ко", 2004.
16. Планування діяльності підприємства: Підручник/ Е.А.Зінь, М.О. Турченюк. - К.: ВД" Професіонал", 2004.
17. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. Вид. 2-ге, доповн. і переробл. / І.В. Зятковський. - Тернопіль, Економічна думка, 2004.
18. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Методичні вказівки з дисципліни "Фінанси"/ Н.В.Ізмайлова.-Кривий Ріг: КЕІ КНЕУ, 2001.
19. Іменітова О. Методи оцінки ринкової вартості акцій // Ринок цінних паперів. - 1997. - № 20. - с. 5-8.
20. Карбовник О. I. Шляхи фінансування акціонерних підприємств в Україні // Фінанси України. - 1998. - № 5. - С. 82-85.
21. Касимов Ю. Ф. Основы теории оптимального портфеля ценных бумаг. - М.: Филинъ, 1998.
22. Фінанси підприємств: Навчальний посібник: Курс лекцій/За ред. д.е.н., проф. Г.Г.Кірейцева-Київ:ЦУЛ,2002.
23. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб./ М.Я. Коробов. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000.
24. Фінансовий аналіз суб'єктів господарювання: Монографія./ Л.А. Лахтіонова.- К.: КНЕУ, 2003.
25. Економічна енциклопедія : У трьох томах. Т.2./ Редкол.: С.В.Мочерний (відп. ред.) та ін. - К.: Видавничий центр "Академія", 2004.
26. Фінанси підприємств: Навчальний посібник/ Г.О. Партин, А.Г.Загородній.-Львів: ЛБІ НБУ, 2003.
27. Пеанов А. П. Акционерные общества: управление капиталом и дивидендная политика. - М.: ИНФРА-М, 1996.
28. Петренко Ю.В.Механізм банкрутства підприємств // Фінанси України, 2000.
29. Фінанси підприємств: Підручник/ А.М.Поддєрьогін. 3-е вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000.
30. Економіка підприємства: Підручник/ За ред. С.Ф.Покропівного. 2-ге вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2001.
31. Румянцева З.П. и др. Менеджмент организации. - М.: ИНФРА - М, 1995.
32. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Книга / Г.В.Савицкая. 4-е изд. перераб. и доп.- Минск: ООО "Новое знание",2000.
33. Фінанси підприємств: Навч. посібник / Р.А.Славюк. 2-е вид., перероб. і доп. - Луцьк: "Вежа"-2001.
34. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посібник/ О.О.Терещенко. -К.: КНЕУ, 2000.
35. Третяк О.Про проблему банкрутства підприємств // Економіка України, 2000.
Додаток А
Актив та пасив балансу підприємства за 2003-2005 роки
АКТИВ Код рядка На кінець року
01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05
1 2 3 4 5 6
І. Необоротні активи - - - -
Нематеріальні активи: - - - -
залишкова вартість 010 5 5 - -
первісна вартість 011 12 12 - -
знос 012 7 7 - -
Незавершене будівництво 020 1782,4 1456 4131,5 4988,3
Основні засоби: - - - -
залишкова вартість 030 2583,9 4202,6 5036,9 4985,3
первісна вартість 031 5246 6892,7 8195 8714,9
знос 032 2662,1 2690,1 3158,1 3729,6
Довгострокові фінансові інвестиції: - - - -
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 - - - -
інші фінансові інвестиції 045 - - - -
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 25 - - -
Відстрочені податкові активи 060 - - 2,8 110,4
Інші необоротні активи 070 - - - -
Усього за розділом І 080 4396,3 5663,6 9171,2 10084
ІІ. Оборотні активи - - - -
Запаси: - - - -
виробничі запаси 100 840,7 1607,7 789,3 1816,7
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110 - - - -
незавершене виробництво 120 171 184,6 378,6 346,8
готова продукція 130 22,7 20,9 15,9 6,9
товари 140 2,8 2,3 2,8 -
Векселі одержані 150 - - - -
Дебіторська заборгованість за товари, роботи послуги: - - - -
чиста реалізаційна вартість 160 952,4 1017,5 936,2 4992,8
первісна вартість 161 952,4 1410,5 1086,2 5018,2
резерв сумнівніх боргів 162 - 393 150 25,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками: - - - -
з бюджетом 170 144 165,7 - 13,7
за виданими авансами 180 - - - -
з нарахованих доходів 190 - - - -
із внутрішніх розрахунків 200 13,9 13,9 - -
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 - - - 3,6
Поточні фінансові інвестиції 220 - - - -
Продовження додатку А
Актив та пасив балансу підприємства за 2003-2005 роки
1 2 3 4 5 6
Грошові кошти та їх еквіваленти: - - - -
в національній валюті 230 136,8 12,7 20,6 609
в іноземній валюті 240 - - - -
Інші оборотні активи 250 - - 15,5 -
Усього за розділом ІІ 260 2284,3 3025,3 2158,9 7789,5
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 - - - -
Баланс 280 6680,6 8688,9 11330,1 17873,5
ПАСИВ Код рядка На кінець року
01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05
1 2 3 4 5 6
І. Власний капітал - - - -
Статутний капітал 300 890,6 890,6 890,6 890,6
Пайовий капітал 310 - - - -
Додатковий вкладений капітал 320 1524,8 1524,8 1524,8 1524,8
Інший додатковий капітал 330 - - - -
Резервний капітал 340 495 495 - -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -1896,5 -2484,3 -934 -995,7
Неоплачений капітал 360 - - - -
Вилучений капітал 370 - - - -
Усього за розділом І 380 1013,9 426,1 1481,4 1419,7
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів - - - -
Забезпечення виплат персоналу 400 - - - -
Інші забезпечення 410 - - - -
Цільове фінансування 420 - - - -
Усього за розділом ІІ 430 - - - -
ІІІ. Довгострокові зобов'язання - - - -
Довгострокові кредити банків 440 300 - - -
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 814,9 814,9 - 8873,8
Відстрочені податкові зобов'язання 460 - 41,6 - -
Інші довгострокові зобов'язання 470 - - 4818,8 -
Усього за розділом ІІІ 480 1114,9 856,5 4818,8 8873,8
ІV. Поточні зобов'язання - - - -
Короткострокові кредити банків 500 - 367,9 - -
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 19,8 19,8 - -
Векселі видатні 520 695,6 3218,3 - -
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 2430,5 2268 744,5 6605,2
Поточні зобов'язання за розрахунками: - - - -
з одержаних авансів 540 - - - -
з бюджетом 550 576,8 491,7 226,8 283,3
з позабюджетних платежів 560 175,9 262,8 - -
Продовження додатку А
Актив та пасив балансу підприємства за 2003-2005 роки
зі страхування 570 273,1 318,5 202,5 75,2
з оплати праці 580 378,8 455,3 436,3 342,4
з учасниками 590 - - 3,8 3,7
із внутрішніх розрахунків 600 1,3 4 - -
Інші поточні зобов'язання 610 - - 3416 270,2
Усього за розділом ІV 620 4551,8 7406,3 5029,9 7580
V. Доходи майбутніх періодів 630 - - - -
Баланс 640

 
 

Цікаве

Загрузка...