WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Реорганізація як специфічний напрям фінансової діяльності підпри-ємства (ВАТ “Інгулецький хлібзавод”) - Дипломна робота

Реорганізація як специфічний напрям фінансової діяльності підпри-ємства (ВАТ “Інгулецький хлібзавод”) - Дипломна робота

ВАТ "Iнгулецький хлібзавод", проведено аналіз йогобухгалтерської звітності підприємства за допомогою якого було визначено, що стан підприємства є незадовільним. Реорганізацію підприємства
ВАТ "Iнгулецький хлібзавод" було зроблено шляхом перетворення його на
ТОВ "Iнгулецький хлібзавод", причиною якого стало зіткнення керівництва підприємства з такою проблемою, як загроза ворожого поглинання холдинговою структурою. Для покращення стану підприємства, керівництво вирішило покращити асортимент та якість своєї продукції, випустивши серію нового унікального виду хліба та булочок, вирішивши таким чином проблему конкурентоспроможності продукції. Це хліб "Новий", який характеризується зниженою калорійністю, хліб "Слов'янський", який має в своєму складі йод, хліб "Хлібці докторські нові". Було проаналізовано та зроблено оцінку ефективності перетворення.
У третьому розділі були знайдені основні заходи по підвищенню платоспроможності підприємства шляхом зміни складу керівників підприємства та стилю управління; оптимізація дебіторської заборгованості, зниження витрат підприємства; обгрунтування необхідної чисельності персоналу; продаж зайвого устаткування, матеріалів і залишків товарів; запровадження прогресивної технології, механізації та автоматизації виробництва; удосконалення організації праці; проведення капітального ремонту, модернізації основних фондів, заміни застарілого устаткування. Також були знайдені та розглянуті заходи по збільшенні збуту продукції на ВАТ "Iнгулецький хлібзавод":
- реклама (інформаційна, переконуюча, нагадуючи, підсилююча, престижна);
- стимулювання збуту (короткострокове використання стимулів з метою заохочення споживачів);
- персональний продаж;
- паблік релейшнз;
- прямий маркетинг - безпосереднє спілкування продавця / виробника з кінцевим покупцем, розраховане на певну реакцію шляхом використання різноманітних засобів комунікації ( телефон, телебачення, реклама в Інтернеті, каталогах).
До групи синтетичних засобів маркетингових комунікацій ТОВ "Iнгулецький хлібзавод" які необхідно упровадити на підприємстві це:
- виставка-показ;
- торгово-промислова виставка;
- ярмарок;
- торговий ярмарок.
На даний момент підприємство ВАТ "Інгулецький хлібзавод" знаходиться у скрутному фінансовому становищі, пов'язаного з підвищенням конкуренції, старінням матеріально-технічної бази, нерозумної податкової політики держави. Це проявляється у зниженні майже усіх основних показників діяльності підприємства, спадає випуск реалізованої продукції, підвищується собівартість, зменшується фондовіддача, продуктивність праці.
Тому були запропоновані такі заходи для покращення фінансового стану:
1. Необхідно перебудувати маркетингову службу. На сьогодні майже всі підприємства зрозуміли необхідність маркетингу, тому практично у всіх існують відповідні служби, які в тому чи іншому ступені працюють з інформацією і роблять на її основі деякі висновки. Але не часто на підприємстві маркетинг є визначальною службою. А в теперішніх тяжких умовах, як це не дивно, головна служба - це служба збуту та маркетингу.
2. Головою фінансової служби такого крупного підприємства як ВАТ "Інгулецький хлібзавод", необхідно поставити такого спеціаліста, який прекрасно розуміється в аспектах організації руху капіталу на сучасному ринку, володіє методами забезпечення платоспроможності, ліквідності, дохідності, вміє розробляти та реалізовувати фінансову стратегію підприємства.
3. В організаційно-управлінській структурі підприємства необхідно виокремити фінансово-економічний відділ, розробити положення про відділ та посадові інструкції.
4. Провести інвентаризацію основних засобів з метою виявлення технічно непридатного обладнання.
5. Розробити графік планових попереджувальних ремонтів основних засобів. Покращити контроль за їх використанням.
6. Розробити платіжний календар. Контролювати стан розрахунків з постачальниками та замовниками.
7. Ввести в практику на постійній основі проведення економічного аналізу діяльності підприємства. Сформувати інформаційно-аналітичну базу.
8. Розробити амортизаційну політику підприємства, включаючи самостійне визначення строків використання основних фондів та відповідно норм амортизаційних відрахувань, вибору методів нарахування амортизації, вибору строків та методів переоцінки основних фондів у відповідності з бухгалтерським стандартами.
9. З метою зниження витрат на зберігання та забезпечення безперервної діяльності підприємства провести інвентаризацію виробничих запасів, виявити неліквідні, зіпсовані, дефіцитні запаси, визначити оптимальний об'єм виробничих запасів.
10. Укласти договори з виробниками сільськогосподарської продукції на закупівлю нового врожаю.
11. Здавати виробничі цехи, які простоюють в оренду. Організувати теоретичну перепідготовку кадрів усіх економічних служб, включаючи бухгалтерських робітників з управління фінансовими ресурсами підприємства або будь-якій іншій програмі аналогічного змісту.
І в заключення, можна відмітити, що проблема реформування та реорганізації підприємств складна та багатогранна. Важливою передумовою для успішної реорганізації є готовність уряду створювати умови, які були б привабливими для інвестування в реальний сектор економіки.
Список використаної літератури
1. Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" //Відомості Верховної Ради.-1999.-№42,№43.
2. Закон України "Про підприємства в Україні"// Голос України. -1991. -27 березня.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс": Затв. Наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999р. № 87 // Вісник України, 2002.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати": Затв. наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87 // Вісник України, 2002.
5. Положення про порядок реєстрації випуску акцій та інформації про їх емісію під час реорганізації товариств: Затв. Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.12.98р. № 221 // Українська інвестиційна газета. -1999.-26.
6. Фінансова діяльність підприємства: Підручник / О.Н.Бандурка, М.Я.Коробов, П.І.Орлов, К.Я.Петрова .- К.: Либідь, 2003.
7. Економіка підприємства: Навч. посібник/ І.М.Бойчик. - К.: Атіка, 2004.
8. Финансы: Учебник / А.М. Бабич, Л.Н. Павлова. - М.: ИД ФБК-Пресс, 2000.
9. Економічний аналіз: Навч. посібник/ Ф.Ф. Бутинець. - Житомир:
ПП "Рута", 2003.
10. Акціонерне право: Навч. посібник/ О.М. Вінник, В.С.Щербина. - К.: Атіка, 2000.
11. Гридчина М. В. Финансовый менеджмент: Курс лекций. - К.: МАУП, 1999.
12. Фінанси підприємств: Навчальний посібник / В.М.Гриньова, В.О.Коюда. 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Знання-прес, 2004.
13. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой. Под ред. А.П. Градова. - СПб: Специальная література, 1996.
14. Друкер П.Ф.

 
 

Цікаве

Загрузка...