WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Оцінка фінансової стійкості підприємства, комплексна оцінка фінансового стану підприємства - Реферат

Оцінка фінансової стійкості підприємства, комплексна оцінка фінансового стану підприємства - Реферат

ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Фінансову стійкість підприємства тісно пов'язано із перспективною його платоспроможністю. Її аналіз дає змогу визначити фінансові можливості підприємства на відповідну перспективу.
Оцінка фінансової стійкості підприємства має на меті об'єктивний аналіз величини та структури активів і пасивів підприємства і визначення на цій основі міри його фінансової стабільності й незалежності, а також відповідності фінансово-господарської діяльності підприємства цілям його статутної діяльності.
Відповідно до показника забезпечення запасів і витрат власними та позиченими коштами можна назвати такі Типи фінансової стійкості підприємства:
1) абсолютна фінансова стійкість (трапляється на практиці дуже рідко) - коли власні оборотні кошти забезпечують запаси й витрати;
2) нормально стійкий фінансовий стан - коли запаси й витрати забезпечуються сумою власних оборотних коштів та довгостроковими позиковими джерелами;
3) нестійкий фінансовий стан - коли запаси й витрати забезпечуються за рахунок власних оборотних коштів, довгострокових позикових джерел та короткострокових кредитів і позик, тобто за рахунок усіх основних джерел формування запасів і витрат;
4) кризовий фінансовий стан - коли запаси й витрати не забез-печуються джерелами їх формування і підприємство стає на межі банкрутства.
Фінансове стійким можна вважати таке підприємство, яке за рахунок власних коштів спроможне забезпечити запаси й витрати, не допустити невиправданої кредиторської заборгованості, своєчасно розрахуватись за своїми зобов'язаннями.
Оцінку фінансової стійкості підприємства доцільно здійснюв і поетапно, на підставі комплексу показників.
Розглянемо на умовному прикладі порядок розрахунку норма і вних значень коефіцієнта співвідношення позикових та власних і штів, тобто коефіцієнта структури коштів підприємства (табл. 1) Нормативні показники розраховують фінансові аналітики підприї м ства.
Таблиця 1
РОЗРАХУНОК НОРМАТИВНОГО ЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА СПІВВІДНОШЕННЯ ПОЗИКОВИХ ТА ВЛАСНИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА
№ п/п Показник Значення показників Відхилення (+,-)
почаюк періоду кінець пе-ріоду
1 Основні засоби та позаоборотні активи, які фінансуються за рахунок власних джерел (в % до всього майна) 7,97 13,05 + 5,08
2 Необхідні матеріальні запаси (в % до усього майна) 47.56 37,57 -9,99
3 Необхідний обсяг власних коштів (Р.1)+(Р.2) 55,53 50.62 -4,91
4 Граничний обсяг позикових коштів (100-р.З) 44,47 49,38 +4,91
5 Нормативний коефіцієнт співвідношення позикових та власних кошгів (р.4 : р.З) 0.8 0,98 +0,18
В узагальненому вигляді показники фінансової стійкості підприємства подано в табл. 2.
Таблиця 2.
ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
№ п/п Показники Посаток періоду Кінець періоду Відхилення
1 Коефіцієнт автономії (незалежності) 0,1 0,7 +0,6
2 Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів:
2.1. Фактичний
2.2. Нормативний
9,63
0,8
0,59
0,96
-9,04
+0,19
3 Коефіцієнт довгострокового залучення капіталу - - -
4 Коефіцієнт маневреності власних коштів 0,27 0,87 +0,6
5 Коефіцієнт реальної вартості основних засобів та майна підприємтсва 0,07 0,13 +0,06
6 Рівень довгострокової платоспроможності 0,1 2,0 +1,9
Із таблиці видно, що за відповідний період фінансова стійкість підприємства поліпшилась. Так, якщо на початок періоду, що аналізується, значення коефіцієнта автономії (відношення власних коштів до вартості майна) становило 0,1 (10 %), то на кінець цього періоду воно збільшилось до 0,7 (70 %).
Збільшився коефіцієнт маневреності власних коштів. Це слід розглядати як позитивну тенденцію, оскільки таке збільшення су-проводжувалось випереджаючим зростанням власних коштів щодо позичених.
Особливу увагу слід приділити коефіцієнту співвідношення позикових і власних коштів як одному із основних показників оцінки фінансової стійкості. Як видно з табл. 9.6, на початок цього періоду обсяг позикових коштів у 9,6 раза перевищував обсяг власних коштів, тоді як згідно із розрахованим раніше нормативним рівнем названого коефіцієнта позикові кошти не повинні були перевищувати 80 % власних коштів.
На кінець періоду фактичний коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів дорівнював 0,59, що на 0,41 відсоткового пункта (майже вдвічі) нижче за нормативний (максимально допустимий) (0,98).
Отже, підприємство за рік, що аналізується, трансформувалось із фінансове нестійкого, залежного підприємства у підприємство з певним запасом фінансової стійкості. Перетворення підприємства на фінансове стійке дає підстави вважати його надійним та перспективним діловим партнером.
Ці висновки можуть бути підтверджені і детальнішим аналізом обертання матеріальних оборотних коштів та коштів у розрахунках (табл. 3).
Як видно із таблиці, термін обертання матеріальних оборотних коштів по підприємству набагато повільніший за термін обертання коштів у розрахунках. Відтак можна зробити висновок, що у звітному періоді обертання як матеріальних оборотних коштів, так і обертання коштів у розрахунках зросли. Дебіторська заборгованість перетворювалась на кошти частіше, ніж закінчувався виробничий цикл.
Таблиця 3
ДИНАМІКА ОБЕРТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ТА КОШТІВ У РОЗРАХУНКАХ ПІДПРИЄМСТВА ЗА МИНУЛИЙ ТА ЗВІТНИЙ ПЕРІОДИ, разів
№ п/п Показники Минулий період Звітний період
1 Обертання матеріальних обротних коштів 3,4 6,2
2 Обертання коштів у розрахунках 11,3 18,0
КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
Для комплексного аналізу фінансового стану підприємства необхідно оцінити тенденції найбільш загальних показників, які з різних сторін характеризують фінансовий стан підприємства.
Показниками та факторами доброго фінансового стану підприємства можуть бути: стійка платоспроможність, ефективне використання капіталу, своєчасна організація розрахунків, наявність стабільних фінансових ресурсів.
Показники та фактори незадовільного фінансового стану: неефективне розміщення коштів, брак власних оборотних коштів, наявність стійкої заборгованості за платежами, негативні тенденції у виробництві.
До найзагальніших показників комплексної оцінки фінансового стану належать показники дохідності й рентабельності.
Велике значення має аналіз структури доходів підприємства та оцінка

 
 

Цікаве

Загрузка...